РЕШЕНИЕ

 

№ 298

 

гр. Троян,  08.12.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на двадесет и пети ноември  две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 683  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

 

 Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетния И.С.К., ЕГН ********** в професионално приемно семейство на Р.П.С.. Моли се съдът да се произнесе с решение, с което да потвърди   Заповед №ЗД-ЗД 02/0282/20.08.2014г. на Директора на ДСП – гр.Стара Загора, с която е прекратено настаняването на детето в ДМСГД гр.Стара Загора и е временно настанено по административен ред в професионалното  приемно семейство на Р.П.С. .

Видно от приложения по делото акт за раждане, малолетния И.С.К., е роден на ***г. в гр.Бургас от майка С.С.К. и баща неизвестен.  Излага се, че до 17.05.2012 година детето е отглеждано от майката в изключително рискова за живота и здравето му среда, а именно палатков лагер, изграден от дървени колчета,  забити в земята  и застлани от горе с найлон, черги и картони.

            В молбата се твърди, че поради установения риск за живота и здравето на малолетното дете на 19.05.2012 година му е предоставена полицейска закрила за срок от 48 часа, след което със Заповед №ЗД02/0111  на Директора на ДСП гр.Стара Загора е настанено в ДМСГД гр.Стара Загора. Заповедта е потвърдена с решение №1013/09.10.2012г. по гр.д. №3846/2012г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора за срок до навършване на тригодишна възраст на детето или промяна в обстоятелствата, довели до тази мярка.

Излага се също, че майката не съобщава адрес, на който възнамерява да живее и не е подавала заявление детето И.С.К.  да бъде реинтегрирано в нейното семейство.

По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки. Установено е, че на малолетното дете И.С.К. не е осигурена безопасна среда на живот, а именно  подслон, храна, здравни грижи и контрол.

В съдебно заседание, за Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована не се явява представител.

С.С.К. –призована по реда на чл.47 от ГПК, не  се явява в съдебно заседание.

Р.П.С. – редовно призована се явява в съдебно заседание.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани се явява М.Я..

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото  доказателства: социален доклад от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора, удостоверение за раждане на детето И.С.К. от 28.07.2011 година на Община гр. Бургас, Заповед № ЗД02/0282 от 20.08.2014 година на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян, заповед  № ЗД-ЗДПГ01/16/14.04.2014 година на Регионална дирекция за Социално подпомагане гр. Ловеч, Заповед ЧР-5 397 от 18.09.2014 година на  Агенция за социално подпомагане гр. София и писмо с изх. №4686 от 07.11.2014 година от Окръжен съд гр. Стара Загора, ведно с приложена призовка за С.С.К..

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА И.С.К., ЕГН ********** с родители: майка С.С. К. и баща неизвестен в професионално приемно семейство на Р.П.С. ***, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

            ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                      

                                                                                  Районен съдия: