РЕШЕНИЕ

 

  111

 

гр. Троян, 30.04.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на тридесет и първи март, две хиляди и  четиринадесета година в състав:

 

                                                                       Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 688 по описа за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

            Производството е за делба и е във фазата по допускането и.

Ищците Р.Г.Б., ЕГН **********, живуща ***, И.А.Б., ЕГН **********, живуща *** и Н.А.Б., ЕГН **********, живуща *** са предявили искова молба против К.Ц.Б., ЕГН **********,*** и И.Ц.Б., ЕГН **********, живуща ***, с правно основание чл. 34 от Закона за собствеността - делба на съсобствени недвижими имоти.                                                    В исковата молба се твърди, че страните по делото са съсобственици на основание наследство и давностно владение на УПИ находящ се в с. Шипково, ул. „Шипковски минерални бани”, общ.Троян, обл.Ловеч, местност „Баните”, съставляващ поземлен имот с идентификатор № 83212.501.1 122 (осемдесет и три хиляди двеста и дванадесет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда сто двадесет и две) по ККК.Р, одобрени със Заповед № РД-18-33/07.04.2009 год. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, начин на трайно ползуване: за друг обществен обект, комплекс с площ по скицата 6211 (шест хиляди двеста и единадесет) квадратни метра, при съседи по документи за собственост: река, Кръстьо Кинов Кънчев, дол и път, ведно с построените в имота сгради с идентификатор № 83212.501.1122.1,  с идентификатор № 83212.501.1122.2, с идентификатор № 83212.501.1122.3 с идентификатор № 83212.501.1122.4, с  идентификатор № 83212.501.1122.5 , с идентификатор № 83212.501.1122.6 , с идентификатор № 83212.501.1122.7 , с  идентификатор № 83212.501.1122.8 , с  идентификатор № 83212.501.1122.9 , с   идентификатор № 83212.501.1122.10, с идентификатор № 83212.501.1122.11   , с  идентификатор № 83212.501.1122.12, с идентификатор № 83212.501.1122.13, с идентификатор № 83212.501.1122.14.

Ищците желаят да се прекрати съсобствеността на горепосочените имоти-земя и сгради, поради което молят съда да постанови решение, с което да се допусне делба на съсобствените на страните недвижими имоти придобити по  основание наследство и давностно владение при квоти, както следва: за Р.Г.Б. – ¼ /една - четвърт/идеална част, за И.А.Б. - ¼ /една - четвърт/идеална част, за Н.А.Б. - ¼ /една - четвърт/идеална част, за К.Ц.Б. -1/8 /една – осма/ идеална част и за И.Ц.Б. - ¼ /една - четвърт/идеална част.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал.1 от ГПК на ответниците е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея.

В законовия едномесечен срок ответницата И.Ц.Б. не е депозирала отговор и не е изразила становище по иска.  В хода на производството, с протоколно определение от 20.12.2013 година, съдът я е заличил като ответник по делото, тъй като от приложения договор за покупко-продажба на наследствени права от 30.05.2013 година е видно, че е продала на  К.Б. цялото си наследство като съвкупност от права и задължения.

Ответникът К.Ц.Б. е представил писмен отговор, с който изразява становище по допостимостта и основателността на предявения иск. Ангажира доказателства и прави доказателствени искания.

            В съдебно заседание ищците се представляват от адв.А.Ч. от САК, който от името на доверителите си поддържа предявената с ИМ претенция. Аргументите си адв.Ч. изразява по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

            Ответникът К.Ц.Б. в съдебно заседание се представлява от адв.С. Станчева от САК. Адвокат Станчева  поддържа становището си по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

За установяване  на обстоятелствата по делото, по искане на ищцовата страна са допуснати съдебно-технически експертиза, с вещи лица инж.В.П., арх. Ц.К. и арх.Юл.А., по която вещото лице П.  е  изготвил заключение, отговаряйки на въпроса: Идентичен ли е имотът по Скица № 2990/06.02.2013 година на СГКК-гр. Ловеч с имотите по Нотариален акт том ІV, № 201, рег.№ 3082, д.№ 882/1929 година на Троянски мирови съдия и Нотариален акт № 163, том І, д.№ 408/1994 година на Нотариус при ТРС,  в.л. К. – за сградите, описани под №№ 1 до 13 в Скица № 2990/06.02.2013 година на СГКК-гр. Ловеч налични ли са строителни книжа, а арх.А. е отговорила на въпроса: По смисъла на ЗУТ,  находящите се в процесния имот бунгала представляват ли „търпими строежи”? Съдът приема  изготвените от вещите лица заключения като обективни,  компетентни и  обосновани.

По делото са събрани и гласни доказатества, чрез разпит на свидетели.

            След преценка на събраните по делото доказателства и като съобрази закона, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Производството по иск за делба е особен вид исково производство, реализиращо се в две фази, приключващи, всяка от тях с решение.

При първата фаза на производството, фаза по допускането на делбата, следва да се установи допустима ли е делбата на имота, правото на собственост на всяко едно от лицата върху имота, чиято делба се иска да бъде допусната по съдебен ред и частта им на всеки от тях в имуществената общност, което следва да бъде обективирано с решение.

Предявената с ИМ претенция от ищците е да бъде допусната и извършена съдебна делба на  поземления  имот и находящите се в имота постройки, подробно описани в молбата, като по съществото на спора, в проведеното на 31.03.2014г. открито с.з. адв.Ч. - проц.представител на ищците заявява, че доверителите му нямат претенции към находящите се в имота постройки, освен  към бунгало №6, което претендират да е тяхно.

Представен е Договор за покупко-продажба на наследствени права от 30.05.2013 г. акт 26, том ІІ, рег. 2363 от 2013 г. на М.Гладкова - нотариус рег.№ 477 на НК, с район на действие района на РС Троян, вписан в служба по вписванията Троян с вх. рег.№ 267, том 7, рег. № 1423 от 30.05.2013 г., от който се установява, че ответникът е закупил от сестра си И.Ц.Б. – Д. с ЕГН ********** цялото наследство, като съвкупност от права и задължения, останало от покойния им баща Ц.К.Б. с ЕГН **********,***, починал на 27.03.2013 година.

От приложения Нотариален акт № 201, том IV, регистър 3083 дело 882 от 1929 година на Троянски мирови съдия е видно, че на 10.12.1929 година общият наследодател на страните е закупил недвижим имот, представляващ Бахчия, в землището на село Шипково-Баните от 2 дка, при граници: собствена нива и ливада, река, Цочо Москов и Кино Кънчев.

От представения Опис-декларация в Емлячен регистър на с.Шипково,  е видно, че  през 1957г., при влизането си в ТКЗС, наследодателят на страните К.Ц.Б.,*** е внесъл овощна градина от 3 /три/ дка  в местността - Банята при граници: река, Кинов, дол и път.

Представено е  Решение № 77 от 26.09.1992 г. на ПК Троян, с което се установява, че на наследниците на К.Ц.Б.,*** се възстановява Овощна градина от около три дка, находящ се в землището на село Шипково-Баните.

Представен е Протокол № 42 от 15.10.1993 година в съответствие с чл.32 от ППЗСПЗЗ, с който се установява, че наследниците на К.Ц.Б.,***, са въведени във владение на имот от около 3.0 дка, в местността „Баните"  при граници: река, Кръстю Кинов Кънчев, дол и път.

Представен е Нотариален акт № 163, том I, дело 408 от 1994 г. на РС Троян, от който е видно, че страните в настоящото производство, в качеството си на  наследници на К.Ц.Б.,***, са признати за собственици по давностно владение и наследство на Овощна градина от около 3000 кв.м., находяща се в землището на село Шипково, обл. Ловешка, в местността „Баните", представляваща част от парцели IV и V, в кв. 15 по регулационния план на селото, при граници: река, Кръстю Кинов Кънчев, дол и път.

От приложеното по делото заверено копие на Решение по гр.д.951 по описа на РС Троян за 1993 г.,  изменено с Решение № 526 от 15.01.1997 г. на ЛОС по гр.д. 24/96 г., /л.41-443/, се установява, че е признато за установено по отношение на Община „Свищов", „Софис" АД гр.Разград, „Млечна промишленост" ЕООД гр.Разград и Опитна станция гр.Свищов, че Ц.К.Б., Р.Г.Б., И.А.Б. и Н.А.Б. са собственици на недвижим имот, представляващ „Овощна градина от около 3 декара, при граници: река, Кръстю Кинов Кънчев, дол и път, възстановен с решение № 77 от 26.11.1992 г. на ОПК гр.Троян.

От изготвеното по делото заключение по СТЕ с в.л. инж.В.П. се установява, че Поземлен имот с идентификатор № 83212.501.1122 и площ 6211кв.м. по Скица № 2990/06.02.201 Зг. на СГКК-гр.Ловеч не е идентичен с имотите по Нотариален акт том IV, № 201, рег.3082, д. № 882/1929г. на Троянски мирови съдия и Нотариален акт № 163, том I, д. № 408/94г. на Нотариус при Троянски РС. Експерта е категоричен, че Поземленият имот с идентификатор № 83212.501.1122 не е съобразен и с Решение № 77 от 26.11.1992т. на ПК Троян, с което е възстановен имота от 3000кв.м., върху който в последствие наследниците на Кръстю Ц.Б. са въведени във владение с протокол № 42/15.10.1993г., съставен от ОПК-Троян. Според вещото лице „Имот с пл. № 22 в кв.12 по плана на с.Шипково-Баните, одобрен със заповед № 2977 от 01.08.1932г. има площ от 2.945кв.м., почти колкото е площта на имота по нотариален акт № 163, том I, дело № 408/1994г. - 3000кв.м.  , по-голямата част от който попада в парцел V, отреден за "За почивни домове на ЦСПС" а останалата му южна част е разположена в парцел IV, отреден "За озеленяване" в кв.15 по действащия регулационен план, като според експерта,  „…включва и имот с планоснимачен № 21 по плана от 1932г., записан на Ц.Б., вероятно Ц.К.- единият от продавачите по нотариален акт № 201/1929г…..”. С Решение № 77 от 26.11.1992г. на ПК Троян е възстановено правото на собственост върху описания по-горе имот от 3000дка. Същият не е отразен в КВС, тъй като попада в територия, която е населено място и не подлежи на земеразделяне.”. От заключените се установява, че с протокол № 42/15.10.1993г. на „Общинска поземлена комисия”- Троян е извършен въвод във владение и наследниците на Кръстю Ц.Б. са въведени в  имот от 3000 дка. В точка 3 от констативната част на заключението експерта е отразил, че в разрез с всички констатирани по-горе обстоятелства, процесният имот е нанесен в КККР на с.Шипково, одобрени със заповед № РД-18-33 от 07.04.2009г. на ИД на АГКК като поземлен имот с идентификатор № 83212.501.1122 с площ от 6211кв.м., въз основа на документ за собственост нотариален акт № 163, том I, дело № 408/1994г., в който е описан имот от 3.000 декара.

Отделно от това, с исковата молба се претендира делба на построени в ПИ 83212.501.1122 сгради с идентификатори: 83212.501.1122.1 със застроена площ от 50 кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда еднофамилна; 83212.501.1122.2 със застроена площ 50 кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда - еднофамилна; 83212.501.1122.3 със застроена площ 51 кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда - еднофамилна; 83212.501.1122.4 със застроена площ 46 кв.м., брой етажи  1, с предназначение вилна сграда еднофамилна; 83212.501.1122.5 със застроена площ 5 кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда - еднофамилна; 83212.501.1122.6 със застроена площ 33 кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда - еднофамилна; 83212.501.1122.7 със застроена площ 33 кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда - еднофамилна; 83212.501.1122.8 със застроена площ 33 кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда - еднофамилна; 83212.501.1122.9 със застроена площ 24  кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда еднофамилна; 83212.501.1122.10 със застроена площ 4 кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда - еднофамилна; 83212.501.1122.11 със застроена площ 50 кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда - еднофамилна; 83212.501.1122.12 със застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда – еднофамилна, което искане не се поддържа по съществото на спора. Поддържа се претенция от страна на ищците за собственост на имот с идентификатор  83212.501.1122.6, представляващ бунгало, със застроена площ 33 кв.м., брой етажи 1, с предназначение вилна сграда – еднофамилна, закупено от Б.Ц.С..  От изготвеното от вещото лице арх.Ц.К. заключение по допусната СТЕ, не би могло да се определи точно бунгалото, закупено от Б.С., тъй като никъде не е посочена неговата застроена площ. Архитект К. установява, че за сградите, описани  под №1 до №13 в скица №2990 от 06.02.2013г на СТКК-Ловеч, попадащи в ПИ с идентификатор 83212.501.1122 няма налични строителни книжа.  Това обстоятелство констатирано  от вещото лице се установява и от цитираното по-горе Решение № 526 от 15.01.1997 г. по гр.д. 24/96 г., ЛОС от което е видно, че Община „Свищов", „Софис" АД гр.Разград, „Млечна промишленост" ЕООД гр.Разград и Опитна станция гр.Свищов, са осъдени да премахнат незаконно построените в имота бунгала и предадат владението на описания по-горе имот на Ц.К.Б., Р.Г.Б., И.А.Б. и Н.А.Б.. Съгласно чл. 344 от ГПК в решението, с кое­то се допуска делбата, съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки съделител.  За да се допусне делба на недвижим имот, съдът трябва да установи, че той е бил собствен на наследодателя или съсобствен на съделителите, като имотите трябва да се индивидуализират, а според вещото лице П., описания в ИМ Поземленият имот с идентификатор №83212.501.1122 не е идентичен с имотите по нот.акт №201,том 1У,рег.№3082,д.№882/1929 година на Троянския мирови съдия и с имота по нот.акт №163,том 1, дело №408/1994 година на Нотариус при Троянския районен съд, като ПИ  не е съобразен   и с Решение №77 от 26.Х1.1992г.на ПК Троян, с което е възстановен имот от 3000 кв.м.,върху който впоследствие наследниците на Кръстю Ц.Б. са въведени във владение с протокол № 42/15.10.1993г.,съставен от ОПК-Троян".

От всичко изложено по-горе се установи по безспорен и категоричен начин, че с Решение №77/26.Х1.1992 година, Поземлена комисия-гр.Троян, е възстановила на наследниците на К.Ц.Б. по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ правото на собственост върху "Овощна градина" от около 3 дка, в землището на с.Шипково, м."Баните", в кв.12,пл.№№21 и 22 по плана на селото от 1932 година, при граници: река, Кръстю Кънчев, дол и път.

От приложения и приет  като доказателство по делото Нот.акт №163,том1, нот.дело №408/1994 година на Нотариус при Троянския районен съд се установява, че страните се легитимират като собственици на 3.000 дка от описания  в исковата молба поземлен имот, с обща  площ от 6211 кв.м. макар, че в  ИМ се претендира делба на съсобствен имот с площ по скица 6211кв.м. (шест хиляди двеста и единадесет), при същите съседи според  документите за собственост , а именно: река, Кръстьо Кинов Кънчев, дол и път, като по делото не се установи кои са останалите съсобственици на другата 3211 кв.м. до посочените в скицата 6211 кв.метра. Тъй като не е налице една от предпоставките за допускане на делбата, предявеният иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

Съдът намира за неоснователен и недоказан и предявения иск за делба на сградите, тъй като от една страна същия не се поддържа от ищците, както по съществото на спора, така и в представената по делото писмена защита /макар и на различно основание/. В проведеното на 31.03.2014г. открито с.з.,  проц.представител на ищците – адв.Ч. заяви от името на доверителите си,  че  нямат претенции за делба на сградите,  с изключение на бунгало №6, за което се твърди, че е закупено от  Б.С., позовавайки се на Заповед № 1060/30.07.1999г. на Кмета на Община Свищов, но според заключението на вещото лице К., не може да се определи „…кое точно бунгало е закупено, тъй като  не е посочена неговата застроена площ….”. В представената по делото писмена защита се поддържа искане за допускане на делба само „на поземления имот, не и върху постройките, тъй като същите според адв.Ч.,  са „незаконни”, видно от представените по делото доказателства и заключението на вещото лице.

Независимо от изложените по-горе съображения за неоснователност и недоказаност на претенцията, настоящия състав, съобразявайки обстоятелството, че въпросът за частите на съделителите в делбата е въпрос на пра­вилно прилагане на закона и  затова съдът го решава служебно счита, че правата на страните не са по 1/4 идеална част за всеки един от тях, както е посочено в ИМ и в писмените бележки, а по 1/6 ид.част за ищците и ½ ид.част за ответника, тъй като от представените по делото доказателства се установява, че ищците са наследници на А.К.Б.,***, починал на 24.VI. 1989 година, а ответника, заедно със сестра си  И.Ц.Б.-Д. е наследник на Ц.К.Б.,***, починал на 27.03.2013година /л.22/. А. Кр.Б. и Ц.Кр.Б. са наследници на техния баща К.Ц.Б.,***, починал на 08.06.1981 година /л.6/, и правата им върху останалото им наследство са равни- по ½ ид.ч., която  се разпределя между техните наследници, т.е ищците получават по 1/6 идеална част от имота, а ответника другата ½ ид.ч  от имота, тъй като е закупил наследствените права на сестра си.

 На основание чл.78 ал.3 от ГПК ищците следва да заплатят на ответника сторените по делото разноски в размер на 1220.00 лева съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

Ищците следва да бъдат осъдени да заплатят и държавна такса в размер на 100.00 лева по сметка на РС – Троян, съгласно разпоредбата на чл. 9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК – при отхвърляне на молба за делба, както и 5.00 лева д.т. при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

            Мотивиран от горното, Троянски районен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН предявения от Р.Г.Б., ЕГН **********,***, И.А.Б., ЕГН **********,*** и Н.А.Б., ЕГН **********,*** против К.Ц.Б., ЕГН **********,  с постоянен адрес ***, с  настоящ адрес: ***, иск за делба на следния недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 83212.501.1 122 (осемдесет и три хиляди двеста и дванадесет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда сто двадесет и две) по ККК.Р, одобрени със Заповед № РД-18-33/07.04.2009 год. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, начин на трайно ползуване: за друг обществен обект, комплекс с площ по скицата 6211 (шест хиляди двеста и единадесет) квадратни метра, при съседи по документи за собственост: река, Кръстьо Кинов Кънчев, дол и път, ведно с построените в имота, сгради с идентификатор № 83212.501.1122.1,  с идентификатор № 83212.501.1122.2, с идентификатор № 83212.501.1122.3 с идентификатор № 83212.501.1122.4, с  идентификатор № 83212.501.1122.5 , с идентификатор № 83212.501.1122.6 , с идентификатор № 83212.501.1122.7 , с  идентификатор № 83212.501.1122.8 , с  идентификатор № 83212.501.1122.9 , с   идентификатор № 83212.501.1122.10, с идентификатор № 83212.501.1122.11   , с  идентификатор № 83212.501.1122.12, с идентификатор № 83212.501.1122.13, с идентификатор № 83212.501.1122.14.

ОСЪЖДА ищците Р.Г.Б., ЕГН **********,***, И.А.Б., ЕГН **********,*** и Н.А.Б., ЕГН **********,***  да заплатят на ответника К.Ц.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 1220.00 /хиляда двеста и двадесет/ лева съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

ОСЪЖДА ищците Р.Г.Б., ЕГН **********,***, И.А.Б., ЕГН **********,*** и Н.А.Б., ЕГН **********,*** да заплатят държавна такса в размер на 100.00 /сто/ лева по сметка на РС-Троян, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими също по сметка на ТРС.

Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ловешки окръжен съд, чрез Троянски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: