РЕШЕНИЕ

 

№200

 

гр. Троян, 14.08.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на 14.07.2014г. /четиринадесети юли две хиляди и четиринадесета година/  в състав:

                                                                                  Председател: С. ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 802 по описа за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Предявена е искова молба от М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** срещу: В.Р.Г. ***, ЕГН: **********;  Г.М.М. ***, ЕГН: ********** ;  Т.Х.М. ***, ЕГН: ********** ;  Р.Х.М.-***, ЕГН: ********** ;  Д.Н.Д. ***, ЕГН: ********** ;  М.К.С. ***, ЕГН: ********** ;  Г. Р.Т. ***,  ЕГН: ********** ;  К.П.К. ***, ЕГН: ********** ;  Т.П.Р. ***, ЕГН: ********** ; Е.К.Р. ***, ЕГН: **********   ; М.Б.Р. ***, ЕГН: ********** и Н.Б.Р. ***, ЕГН: ********** с правно основание чл. 34 от ЗС, делба на съсобствен недвижим имот.

Ищцата се  представлява в процеса от адв.А.Ч. ***, който от името на доверителката си моли съда да допусне делба на  описаните в исковата молба недвижими имоти, при права за страните, а именно: За М.Ц.Х. 12/72 ид. ч. /дванадесет седемдесет и втори идеални части/;  за Д.Н.Д., ЕГН: **********, М.К.С., ЕГН: **********, и Г.Р.Т.И.,  ЕГН: **********, по 12/72 ид. ч. /дванадесет седемдесет и втори идеални части/ ; за  В.Р.Г., ЕГН: **********, 6/72 ид. ч. /шест седемдесет и втори идеални части/ ; за  Г.М.М., ЕГН: **********, Т.Х.М., ЕГН: **********, и Р.Х.М.-Г., ЕГН: **********, по 2/72 ид. ч. /две седемдесет и втори идеални части/ ; за К.П.К., ЕГН: **********, и Т.П.Р., ЕГН: **********, по 3/72 ид. ч. /три седемдесет и втори идеални части/, а Е.К.Р., ЕГН: **********, М.Б.Р., ЕГН: **********, и Н.Б.Р., ЕГН: **********, по 2/72 ид. ч. /две седемдесет и втори идеални части/ .Ангажирани са писмени доказателства.

В исковата си молба ищцата излага, че с ответниците по делото са съсобственици върху описаните недвижими имоти, останали в наследство от покойния им общ наследодател П.Р.Т., бивш жител ***, починал на 22.02.1960 год., които имоти са им възстановени в качеството им на негови наследници с Решение № 3999/10.02.1997 год. на Общинска служба по Земеделие – гр. Троян. Твърди, че няма контакти с ответниците по делото и не може доброволно да поделя с тях собствеността върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.59 /нула три пет пет осем. шест пет. пет девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.13 /нула три пет пет осем. шест шест. едно три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.24 /нула три пет пет осем. шест шест. две четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч.

            При предвидената процедура по реда на чл. 131 ал.1 от ГПК на ответниците и на определените от АК-Ловеч особени представители – адв.С. Станчева, адв.Е.Ц. ***, адв.Х.В. *** е изпратен препис от ИМ и доказателствата, които изразяват становище за допустимост и основателност на предявения иск. Представените към исковата молба и отговора писмени доказателства са допустими. Установена е пасивната и активна легитимация на страните в процеса, както и правния интерес от предявяването на настоящата искова молба.

            В съдебно заседание, ищцата редовно призована не се явява, представлява се от адв. А.Ч. *** с пълномощно приложено по делото.

Ответницата В.Р.Г. - р.пр. не се явява, представлява се от адв.Венелин А. *** и мл.адв. Ц.А. *** с пълномощно приложено по делото.

            Ответницата Т.Х.М.  - р.пр. не се явява.

Ответниците Г.М.М. и Е.К.Р., редовно призовани не се явяват.

Ответницата Р.Х.М. - Г.  не се явява, представлява се от адв. Х.В. - назначен за особен представител.

            Ответникът Д.Н.Д. - р.пр. се явява лично.

Ответникът  М.К.С. - р.пр. се явява лично.

Ответницата Г.  Р.  Троанска - Иванова  - р.пр. не се явява. 

            Ответниците К.П.К. и Т.П.Р. -  не се явяват,  за двамата се явява адв. С. *** - назначена за особен представител.

Ответницата  М.  Б.Р. и Н.Б.Р. - не се явяват,  представляват се от адв. Е.Ц. - назначен за особен представител. 

В проведеното на  19.02.2014г открито с.з., проц. представител на ответницата В.Г. - мл.адв. А. на основание чл. 341 ал.2 от ГПК е направил искане за включване в делбената маса на следните недвижими имоти – земеделски  земи и гори, находящи се в землището на с. Белиш, Ловешка област, подробно описани в заявление вх.№ 1610/12.03.2014 година на ТРС.

В проведеното на 23.06.2014г. открито с.з. с протоколно определение на съда са заличени като ответници по делото Г.М.М. и Е.К.Р., като в тази  част производството по гр.д.№802/2013г. на ТРС е прекратено. Определението в частта, в която прекратява производството по отношение на двамата съделители не е обжалвано и е влязло в законна сила.

С протоколно определение от същата дата, съдът на основание чл. 341 ал.2 от ГПК е включил в делбената маса следните имоти:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.66.29 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, шестдесет и шест, точка, двадесет и девет/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № Р Д-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност ОРМАНЧОВО; Площ: 1488 /хиляда четиристотин осемдесет и осем/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ЛИВАДА; Съседи: 03558.66.28, 03558.244.11, 03558.66.41, 03558.66.91,03558.66.27. Данъчната оценка на имота е 35.94 лева.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.66.30 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, шестдесет и шест, точка, тридесет/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност ОРМАНЧОВО; Площ: 1949 /хиляда деветстотин четиридесет и девет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ЛИВАДА; Съседи: 03558.244.11, 03558.66.31, 03558.66.32, 03558.66.41, 03558.66.91,03558.66.29. Данъчната оценка на имота е 47.07 лева.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.77.33 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, седемдесет и седем, точка, тридесет и три/ на с.  Белиш,  община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. На Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност МАРКОВОТО; Площ: 1349 /хиляда триста четиридесет и девет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ЛИВАДА; Съседи: 03558.273.28, 03558.77.58, 03558.77.34, 03558.77.26. Данъчната оценка на имота е 27.92 лева.

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.77.67 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, седемдесет и седем, точка, шестдесет и седем/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. На Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност МАРКОВОТО; Площ: 2058 /две хиляди петдесет и осем/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ЛИВАДА; Съседи: 03558.77.65, 03558.77.68, 03558.77.69, 03558.244.11, 03558.77.66. Данъчната оценка на имота е 30.25 лева.

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.77.94 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, седемдесет и седем, точка, деветдесет и четири/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. На Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност МАРКОВОТО; Площ: 1461 /хиляда четиристотин шестдесет и един/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ЛИВАДА; Съседи: 03558.7.99, 03558.77.95, 03558.77.91, 03558.77.93. Данъчната оценка на имота е 21.48 лева.

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.77.81 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, седемдесет и седем, точка, осемдесет и едно/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. На Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност МАРКОВОТО; Площ: 4493 /четири хиляди четиристотин деветдесет и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ЛИВАДА; Съседи: 03558.77.80, 03558.77.92, 03558.77.91, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.75, 03558.77.77, 03558.77.78. Данъчната оценка на имота е 66.05 лева.

 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.77.75 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, седемдесет и седем, точка, седемдесет и пет/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност МАРКОВОТО; Площ: 3579 /три хиляди петстотин седемдесет и девет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ЛИВАДА; Съседи: 03558.77.77, 03558.77.81, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.64, 03558.77.76. Данъчната оценка на имота е 52.61 лева.

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.77.85 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, седемдесет и седем, точка, осемдесет и пет/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност МАРКОВОТО; Площ: 2034 /две хиляди тридесет и четири/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ЛИВАДА; Съседи: 03558.77.87, 03558.77.86, 03558.244.11, 03558.77.73, 03558.77.84. Данъчната оценка на имота е 29.90 лева.

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.75.34 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, седемдесет и пет, точка, тридесет и четири/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. На Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност ЖИЛКОВО; Площ: 2086 /две хиляди осемдесет и шест/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ЛИВАДА; Съседи: 03558.75.41, 03558.75.36, 03558.75.35, 03558.75.33, 03558.257.3, 03558.75.31, 03558.75.39. Данъчната оценка на имота е 43.18 лева.

10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.273.22 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, двеста седемдесет и три, точка, двадесет и две/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната 'карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност ЦЕРОВ ДОЛ; Площ: 12000 /дванадесет хиляди/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: ШИРОКОЛИСТНА ГОРА; Съседи: 03558.273.27, 03558.273.21, 03558.77.96, 03558.77.98, 03558.77.79, 03558.77.64, 03558.273.23. Данъчната оценка на имота е 1411.20 лева.

11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.273.11 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, двеста седемдесет и три, точка, единадесет/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. На Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност КУПАКЪТ; Площ: 8011 /осем хиляди и единадесет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: ШИРОКОЛИСТНА ГОРА; Съседи: 03558.273.13, 03558.273.14, 03558.273.15, 03558.81.12, 03558.81.11, 03558.81.9, 03558.273.10, 03558.77.95, 03558.77.99, 03558.273.12. Данъчната оценка на имота е 942.09 лева.

12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.273.4 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, двеста седемдесет и три, точка, четири/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност СТОКАТА; Площ: 8001 /осем хиляди и един/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: ШИРОКОЛИСТНА ГОРА; Съседи: 03558.273.5, 03558.81.2, 03558.81.3, 03558.81.4, 03558.273.3, 03558.273.1, 03558.77.89. Данъчната оценка на имота е 823.30 лева.

13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03558.273.16 /нула, три хиляди петстотин петдесет и осем, точка, двеста седемдесет и три, точка, шестнадесет/ на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: местност ЛЪГЪТ; Площ: 3999 /три хиляди деветстотин деветдесет и девет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: ШИРОКОЛИСТНА ГОРА; Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.244.17, 03558.244.17, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15. Данъчната оценка на имота е 470.28 лева.

С молба вх.№ 3272 от 23.05.2014г. по описа на ТРС на основание чл.147 т.2 от ГПК, проц.представител на ищцата – адв.А.Ч. е представил като доказателства -  нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 130, том І, рег. № 1128, дело № 114/27.03.2014 година на нотариус Димитър Кънчевски с район на действие РС гр. Троян и нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 154, том І, рег. № 1295, дело № 136/10.04.2014 година на нотариус Димитър Кънчевски с район на действие РС гр. Троян, а с молба вх.№ 4460 от 11.07.2014 година адв. А.Ч. представя като доказателство по делото Нотариален акт  за покупко-продажба на недвижими имоти № 81 том ІІ рег.№ 2400 дело № 238 от 10.07.2014 година на нотариус Димитър Кънчевски с район на действие РС гр. Троян, от които се установява, че ищцата е собственик на 4/6 ид.части  от ПИ с идентификатор 03558.65.59, ПИ с идентификатор 03558.66.13 и ПИ с идентификатор 03558.66.24 и трите находящи се в с.Белиш, община Троян, обл.Ловеч.

С оглед на изложената фактическа обстановка съдът приема, че е сезиран с допустим иск за съдебна делба, който по своята същност се явява основателен и доказан.  Установи се, че страните не могат да постигнат споразумение относно доброволното разделяне на имота и при условията на чл. 69 от ЗН е налице правен интерес за ищцата да предяви настоящата искова претенция за ликвидиране на съсобствеността. При определяне на квотите на съделителите, настоящит състав съобрази, че ищцата М.Ц.Х. притежава 4/24 ид.ч от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.59  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 8071 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.65.60, 03558.67.6, 03558.65.65, 03558.65.58.;  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.13  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 13 840 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.38, 03558.66.23, 03558.67.6, 03558.66.12. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 8749 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.89, 03558.67.1, 03558.66.23, 03558.66.38. ПО НАСЛЕДСТВО, а 12/24 ид. ч. е придобила чрез ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, видно от представените като доказателства по делото Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти с Вх. рег. № 669/27.03.2014 год., Акт № 39, том III, дело № 289/2014 год. на СВ – Троян; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти с Вх. рег. № 821/10.04.2014 год., Акт № 126, том III, дело № 363/2014 год. на СВ – Троян, и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти с Вх. рег. № 1938/10.07.2014 год., Акт № 21, том VII, дело № 830/2014 год. на СВ – Троян, т.е.  16/24 ид.части, а от :

1.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.29  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1488 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.28, 03558.244.11, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.27..

2.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.30  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1949 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.244.11, 03558.66.31, 03558.66.32, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.29.

3.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1349 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.28, 03558.77.58, 03558.77.34, 03558.77.26.

4.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2058 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.65, 03558.77.68, 03558.77.69, 03558.244.11, 03558.77.66.

5.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1461 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.7.99, 03558.77.95, 03558.77.91, 03558.77.93.

6.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 4493 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.80, 03558.77.92, 03558.77.91, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.75, 03558.77.77, 03558.77.78.

7.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 3579 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.77, 03558.77.81, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.64, 03558.77.76.

8.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2034 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.87, 03558.77.86, 03558.244.11, 03558.77.73, 03558.77.84.

9.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.75.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЖИЛКОВО”, Площ: 2086 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.75.41, 03558.75.36, 03558.75.35, 03558.75.33, 03558.257.3, 03558.75.31, 03558.75.39.

10.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 12000 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.27, 03558.273.21, 03558.77.96, 03558.77.98, 03558.77.79, 03558.77.64, 03558.273.23.

11.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „КУПАКЪТ”, Площ: 8011 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.13, 03558.273.14, 03558.273.15, 03558.81.12, 03558.81.11, 03558.81.9, 03558.273.10, 03558.77.95, 03558.77.99, 03558.273.12.

12.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „СТОКАТА”, Площ: 8001 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.5, 03558.81.2, 03558.81.3, 03558.81.4, 03558.273.3, 03558.273.1, 03558.77.89.

13.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ”, Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15. по  4/24 ид.ч.

СЪДЕЛИТЕЛИТЕ Д.Н.Д., ЕГН: **********, М.К.С., ЕГН: **********, и Г. Р.Т.,  ЕГН: **********, притежават по 4/24 ид. ч. /четири двадесет и четвърти идеални части/ от следните недвижими имоти:

1.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.29  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1488 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.28, 03558.244.11, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.27..

2.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.30  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1949 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.244.11, 03558.66.31, 03558.66.32, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.29.

3.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1349 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.28, 03558.77.58, 03558.77.34, 03558.77.26.

4.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2058 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.65, 03558.77.68, 03558.77.69, 03558.244.11, 03558.77.66.

5.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1461 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.7.99, 03558.77.95, 03558.77.91, 03558.77.93.

6.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 4493 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.80, 03558.77.92, 03558.77.91, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.75, 03558.77.77, 03558.77.78.

7.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 3579 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.77, 03558.77.81, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.64, 03558.77.76.

8.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2034 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.87, 03558.77.86, 03558.244.11, 03558.77.73, 03558.77.84.

9.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.75.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЖИЛКОВО”, Площ: 2086 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.75.41, 03558.75.36, 03558.75.35, 03558.75.33, 03558.257.3, 03558.75.31, 03558.75.39.

10.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 12000 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.27, 03558.273.21, 03558.77.96, 03558.77.98, 03558.77.79, 03558.77.64, 03558.273.23.

11.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „КУПАКЪТ”, Площ: 8011 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.13, 03558.273.14, 03558.273.15, 03558.81.12, 03558.81.11, 03558.81.9, 03558.273.10, 03558.77.95, 03558.77.99, 03558.273.12.

12.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „СТОКАТА”, Площ: 8001 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.5, 03558.81.2, 03558.81.3, 03558.81.4, 03558.273.3, 03558.273.1, 03558.77.89.

13.// ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ”, Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15., като от  останалите недвижими имоти, предмет на делбата, не притежават дялове, тъй като са се разпоредили с тях, прехвърляйки ги на ищцата М.Ц.Х..

Съделителя В.Р.Г., ЕГН: **********, притежава 2/24 ид. ч. /две двадесет и четвърти идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.59  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 8071 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.65.60, 03558.67.6, 03558.65.65, 03558.65.58.;

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.13  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 13 840 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.38, 03558.66.23, 03558.67.6, 03558.66.12. и

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 8749 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.89, 03558.67.1, 03558.66.23, 03558.66.38.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.29  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1488 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.28, 03558.244.11, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.27..

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.30  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1949 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, съседи: 03558.244.11, 03558.66.31, 03558.66.32, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.29.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1349 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.28, 03558.77.58, 03558.77.34, 03558.77.26.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2058 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.65, 03558.77.68, 03558.77.69, 03558.244.11, 03558.77.66.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1461 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.7.99, 03558.77.95, 03558.77.91, 03558.77.93.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 4493 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, съседи: 03558.77.80, 03558.77.92, 03558.77.91, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.75, 03558.77.77, 03558.77.78.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 3579 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.77, 03558.77.81, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.64, 03558.77.76.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2034 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.87, 03558.77.86, 03558.244.11, 03558.77.73, 03558.77.84.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.75.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЖИЛКОВО”, Площ: 2086 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.75.41, 03558.75.36, 03558.75.35, 03558.75.33, 03558.257.3, 03558.75.31, 03558.75.39.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 12000 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.27, 03558.273.21, 03558.77.96, 03558.77.98, 03558.77.79, 03558.77.64, 03558.273.23.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „КУПАКЪТ”, Площ: 8011 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.13, 03558.273.14, 03558.273.15, 03558.81.12, 03558.81.11, 03558.81.9, 03558.273.10, 03558.77.95, 03558.77.99, 03558.273.12.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „СТОКАТА”, Площ: 8001 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.5, 03558.81.2, 03558.81.3, 03558.81.4, 03558.273.3, 03558.273.1, 03558.77.89.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ”, Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15.

Съделителите Т.Х.М., ЕГН: **********, Р.Х.М.-Г., ЕГН: **********, К.П.К., ЕГН: **********, Т.П.Р., ЕГН: **********, М.Б.Р., ЕГН: **********, и Н.Б.Р., ЕГН: **********, притежава по 1/24 ид. ч. /една двадесет и четвърта идеална част/ от  всички недвижими имоти, предмет на делбата, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.59  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 8071 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.65.60, 03558.67.6, 03558.65.65, 03558.65.58.;

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.13  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 13 840 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.38, 03558.66.23, 03558.67.6, 03558.66.12. и

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 8749 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.89, 03558.67.1, 03558.66.23, 03558.66.38.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.29  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1488 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.28, 03558.244.11, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.27..

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.30  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1949 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.244.11, 03558.66.31, 03558.66.32, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.29.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1349 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.28, 03558.77.58, 03558.77.34, 03558.77.26.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2058 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.65, 03558.77.68, 03558.77.69, 03558.244.11, 03558.77.66.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1461 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.7.99, 03558.77.95, 03558.77.91, 03558.77.93.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 4493 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.80, 03558.77.92, 03558.77.91, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.75, 03558.77.77, 03558.77.78.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 3579 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.77, 03558.77.81, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.64, 03558.77.76.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2034 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.87, 03558.77.86, 03558.244.11, 03558.77.73, 03558.77.84.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.75.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЖИЛКОВО”, Площ: 2086 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.75.41, 03558.75.36, 03558.75.35, 03558.75.33, 03558.257.3, 03558.75.31, 03558.75.39.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 12000 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.27, 03558.273.21, 03558.77.96, 03558.77.98, 03558.77.79, 03558.77.64, 03558.273.23.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „КУПАКЪТ”, Площ: 8011 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.13, 03558.273.14, 03558.273.15, 03558.81.12, 03558.81.11, 03558.81.9, 03558.273.10, 03558.77.95, 03558.77.99, 03558.273.12.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „СТОКАТА”, Площ: 8001 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.5, 03558.81.2, 03558.81.3, 03558.81.4, 03558.273.3, 03558.273.1, 03558.77.89.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ”, Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15.

Страните не са изразили претенции за направените по делото съдебно – деловодни разноски в тази фаза и решаващия съд не следва да се произнася за това. 

Водим от изложеното съдът

 

Р         Е         Ш        И         :

 

            ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между М.Ц.Х., ЕГН **********, Д.Н.Д., ЕГН: **********, М.К.С., ЕГН: **********, Г. Р.Т.,  ЕГН: **********, В.Р.Г., ЕГН: **********, Т.Х.М., ЕГН: **********, Р.Х.М.-Г., ЕГН: **********, К.П.К., ЕГН: **********, Т.П.Р., ЕГН: **********, М.Б.Р., ЕГН: **********, и Н.Б.Р., ЕГН: ********** на съсобствените недвижими имоти и при следните квоти, както слбедва:

От  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.29  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1488 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.28, 03558.244.11, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.27..

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.30  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1949 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.244.11, 03558.66.31, 03558.66.32, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.29.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1349 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.28, 03558.77.58, 03558.77.34, 03558.77.26.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2058 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.65, 03558.77.68, 03558.77.69, 03558.244.11, 03558.77.66.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1461 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.7.99, 03558.77.95, 03558.77.91, 03558.77.93.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 4493 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.80, 03558.77.92, 03558.77.91, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.75, 03558.77.77, 03558.77.78.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 3579 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.77, 03558.77.81, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.64, 03558.77.76.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2034 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.87, 03558.77.86, 03558.244.11, 03558.77.73, 03558.77.84.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.75.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЖИЛКОВО”, Площ: 2086 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.75.41, 03558.75.36, 03558.75.35, 03558.75.33, 03558.257.3, 03558.75.31, 03558.75.39.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 12000 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.27, 03558.273.21, 03558.77.96, 03558.77.98, 03558.77.79, 03558.77.64, 03558.273.23.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „КУПАКЪТ”, Площ: 8011 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.13, 03558.273.14, 03558.273.15, 03558.81.12, 03558.81.11, 03558.81.9, 03558.273.10, 03558.77.95, 03558.77.99, 03558.273.12.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „СТОКАТА”, Площ: 8001 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.5, 03558.81.2, 03558.81.3, 03558.81.4, 03558.273.3, 03558.273.1, 03558.77.89.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ”, Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15. на СЪДЕЛИТЕЛИТЕ М.Ц.Х., ЕГН: **********, Д.Н.Д., ЕГН: **********, М.К.С., ЕГН: **********, и Г. Р.Т.,  ЕГН: **********,  се отреждат 4/24 ид. ч. /четири двадесет и четвърти идеални части/, на  В.Р.Г., ЕГН: **********,  -  2/24 ид. ч. /две двадесет и четвърти идеални части/, а на Т.Х.М., ЕГН: **********, Р.Х.М.-Г., ЕГН: **********, К.П.К., ЕГН: **********, Т.П.Р., ЕГН: **********, М.Б.Р., ЕГН: **********, и Н.Б.Р., ЕГН: **********,  по 1/24 ид. ч. /една двадесет и четвърта идеална част/ от изброените по-горе имоти.

 От следните поземлени имоти:

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.59  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 8071 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.65.60, 03558.67.6, 03558.65.65, 03558.65.58.;  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.13  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 13 840 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.38, 03558.66.23, 03558.67.6, 03558.66.12. и  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 8749 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, съседи: 03558.66.89, 03558.67.1, 03558.66.23, 03558.66.38. на СЪДЕЛИТЕЛЯТ М.Ц.Х., ЕГН: **********  се отреждат 16/24 ид.ч. /шестнадесет двадесет и четвърти идеални части/, на В.Р.Г., ЕГН: **********, -  2/24 ид. ч. /две двадесет и четвърти идеални части/ от всички недвижими имоти, предмет на делбата, а на Т.Х.М., ЕГН: **********, Р.Х.М.-Г., ЕГН: **********, К.П.К., ЕГН: **********, Т.П.Р., ЕГН: **********, М.Б.Р., ЕГН: **********, и Н.Б.Р., ЕГН: **********, по 1/24 ид. ч. /една двадесет и четвърта идеална част/ от ИМОТ с идентификатор 03558.65.59, ИМОТ с идентификатор 03558.66.13 и ИМОТ с идентификатор 03558.66.13   по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК. 

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

                                                                       Районен съдия: