РЕШЕНИЕ

 

  141

Гр.Троян  30.05.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на /30.04.2014г./, тридесети април, две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от

съдията – Иванова гр.дело №808  по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе – съобрази:

 

Производството е за делба и се намира във втората фаза.

С решение № 276 от 21.12.2013г., постановено по гр.д.№808/2013г. на ТРС е допусната съдебна делба на процесните недвижими имоти и са определени квотите на страните.

В първото съдебно заседание, след допускане на делбата беше изслушана техническа експертиза за средната им пазарна оценка.

Съделителите не предявяват искания по сметки в преклузивния срок по чл.346 от ГПК.

Съдът, като взе предвид квотите, при които е допусната делбата и заключението на съдебно-техническата експертиза, изслушано и прието във втората фаза на делбеното производство, намира, че реалната делба на двата самостоятелни обекти в сграда следва да бъде извършена при условията на чл.353 от ГПК, предвид установяването на следните факти:

До делба са допуснати два имота и са обособени два равни дяла, по един за всяка страна. Съгласно последователната и трайна съдебна практика при наличие на повече от един имот, неподеляемост по смисъла на чл.348 от ГПК ще е налице само ако е невъзможно всеки един от съделителите да получи реален дял.

Съгласно заключението на вещото лице П.В., което е прието като доказателство по делото, без да е оспорено от страните, установява, че размера на пазарната стойност на двата обекта допуснати до делба, е както следва:  поземлен имот с идентификатор 73198.501.160 по кадастралната карта на гр.Троян, застроен със сгради с идентификатор 73198.501.160.1, 73198.501.160.2, 73198.501.160.3, 73198.501.160.4 е 60060 лева, от които 12580 лева земя и 470480 лева сгради, а на самостоятелен обект с идентификатор 73198.504.62.1.2, по кадастралната карта на гр.Троян,  е 58 800 лева.

           При така установеното от фактическа страна, съдът счита, че способът за извършване на делбата следва да бъде по реда на чл.353 от ГПК, предвид следните правни доводи:

     Основен принцип при делбата на наследство е получаването на дял в натура от всеки един от сънаследниците, доколкото това е възможно (чл.69, ал.2 от ЗН). Ето защо, основан критерий при избора на способ за извършването на делбата е възможността всеки съделител да получи реален дял. Способите за получаване на реален дял от наследствената маса са посредством теглене на жребие или разпределение на имотите по реда на чл.353 от ГПК. Съгласно  чл.353 от ГПК, когато съставянето на дялове и теглене на жребий се оказва невъзможно или много неудобно, съдът може да извърши делбата, като разпредели имотите между съделителите. Този способ следва да намери приложение в настоящия случай, тъй като ще способства всяка от страните да получи реален дял, максимално близък до стойността и квота в съсобствеността.

При разпределяне на имотите между съделителите следва да бъде отчетен основно критерия, в дял на конкретен съделител да бъде поставен имот, най-близък в стойностно отношение с остойностения му дял в съсобствеността. Неравенството в дяловете според разпоредбата на чл.69, ал.2 изр. 2 ро от ЗНаследството следва да се изравни в пари.  

В настоящия казус правата на съделителите са равни,  обектите са почни на една и същата стойност  и двете страни правят искане за възлагане в техен дял на самостоятелен обект с идентификатор 73198.504.62.1.2, по кадастралната карта на гр.Троян. Процесуалния представител на ответницата – адв.В.А.,  за да обоснове искането си за възлагане в дял на претендирания и от ищеца недвижим имот  с 73198.504.62.1.2 се мотивира с упражняването от нейна страна на родителските права, върху роденото от брака дете, което  е непълнолетно. Именно тези съображения мотивират съда да приеме, че в дял на ответницата М.П. следва да бъде  възложен имот с идентификатор 73198.504.62.1.2, а останалия имот с идентификатор 73198.501.160 по кадастралната карта на гр.Троян, застроен със сгради с идентификатор 73198.501.160.1, 73198.501.160.2, 73198.501.160.3, 73198.501.160.4 да бъде възложен на ищеца – И.К., който следва да заплати на ответницата  парично уравнение от 1260.00 лева.

Всяка от страните ще следва да заплати по сметка на Районен съд Троян държавна такса върху квотата си в парично изражение, която е в размер на  2402.40 лева.

 Съдът счита, че по този начин следва да се ликвидира съсобствеността между страните досежно процесния недвижим имот.

Водим от гореизложеното съдът

 

                                 Р Е Ш И:

 

ПОСТАВЯ В ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДЯЛ, на осн.чл.353 от ГПК на М.С.П., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, адрес за призоваване  гр.Т.***, следния недвижим имот, находящ се в гр. Т.***, представляващ: Апартамент № 5 със застроена площ от 86,01 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда, на I етаж, която сграда е с пълен кадастрален №73198.504.62.1, построена в поземлен имот с пълен кадастрален №73198.504.62, който самостоятелен обект е с трайно предназначение - жилище, апартамент с пълен кадастрален № 73198.504.62.1.2, съгласно кадастралната карта на гр. Троян, одобрена със Заповед №РД-18-11/20.04.2007 година на изп. директор на АК, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж имот №73198.504.62.1.1, над обекта имот № 73198.504.62.1.4, заедно с принадлежащото му избено помещение №5 с площ 16.34 кв.м. и таванско помещение №5 с площ от 17.18 кв.м., както и 15.60 % идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху поземлен имот с пълен кадастрален № 73198.504.62, който имот има средна пазарна оценка от 58800 /петдесет и осем хиляди и осемстотин/ лева.

ПОСТАВЯ В ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДЯЛ, на осн.чл.353 от ГПК на И.Ц.К. ***, ЕГН ********** със съдебен адрес ***, чрез адв.Р.К. на Недвижим имот, находящ се в гр. Троян, община Троян, област Ловеч, квартал „Велчевски", представляващ: Поземлен имот с кадастрален № 137 /сто тридесет и седем/, с площ 497 /четиристотин деветдесет и седем/ кв.м., попадащ в парцел VI-197 /шест римско - сто тридесет и седем арабско/, с площ 722 /седемстотин двадесет и два/ кв.м. в квартал 224 /двеста двадесет и четвърти/ по кадастралния план на квартал „Велчевски", одобрен със Заповед № 620 от 24.10.2001 година и по регулационен план одобрен със Заповед №325 от 1980 година, като към парцел VI-13 /шест римско-сто тридесет и седем арабско/ си придават: част от поземлен имот с кадастрален №136 с площ 75 кв.м.; част от поземлен имот с кадастрален №8547 с площ 39 кв.м.; част от поземлен имот с кадастрален № 8549 с площ 6З кв.м. и част от поземлен имот общинска собственост с площ 100 кв.м., а част от поземлен имот с кадастрален №137 с площ 52кв.м., попада в парцел VII-138, в квартал 224, при граници: поземлен имот с кадастрален №136 на С. Г. Ц. и др., улица „Васил Левски" - имот №8578 на Общината, поземлен имот с кадастрален №138 на Д.В.А. и др. и водна площ имот № 8574 на Общината, ведно с построените в имота: масивна жилищна сграда с разгъната застроена площ 120 кв.м., полумасивна жилищна сграда с разгъната застроена площ 48кв.м., паянтова стопанска сграда с площ 60 кв.м. и паянтова стопанска сграда с площ 20 кв.м., съгласно Нотариален акт №78, том V, рег.№ 7476, дело № 758 от 2006 година

 ЗА УРАВНЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ:

ОСЪЖДА И.Ц.К. ***, ЕГН ********** със съдебен адрес ***, чрез адв.Р.К. да заплати на М.С.П., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, адрес за призоваване  гр.Т.***, сумата от 1260.00 /хиляда двеста и шестдесет/ лева, ведно със законната лихва, в шестмесечен срок от влизане в сила на решението за възлагане на имота – чл.349 ал.5 ГПК.

ОСЪЖДА И.Ц.К. ***, ЕГН ********** със съдебен адрес *** да заплати по сметка на Районен съд Троян държавна такса в размер на 2402.40 – две хиляди четиристотин и два лева и четиридесет стотинки/ лева.

ОСЪЖДА М.С.П., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, адрес за призоваване  гр.Т.***, да заплати по сметка на Районен съд Троян държавна такса в размер на 2402.40 – две хиляди четиристотин и два лева и четиридесет стотинки/ лева.

УВЕДОМЯВА страните, че след като станат собственици на имотите, следва да впишат решението съгласно ПВ.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки  окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                            

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: