РЕШЕНИЕ

 

№ 18

 

гр. Троян, 14.02.2014год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на шестнадесети януари две хиляди и четиринадесета  година в състав:

                                                    Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 808 по описа за 2012 год., за да се произнесе - съобрази:

 

         Предявеният иск е за делба на съсобствен недвижим имот.            Производството се движи по реда на чл. 341 и сл. от ГПК и се намира във втора фаза - по извършване на делбата.

          След като разгледа извършените до момента съдопроизводствени действия, направените искания и събраните доказателства, съдът установи следното:

       С Решение № 61 от 21.03.2013г., постановено по делото, е допуснато да се извърши съдебна делба между Д.Т.Ц. ***, ЕГН **********, П.Т.Ц. ***, ЕГН********** и Д.Т.Г. ***, ЕГН **********, а именно: ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ с идентификатор 73198.506.341.1.1, находящо се в  сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 73198.506.341 с площ от 76.37 кв.м.,по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 година на Изп.директор  на Агенция по кадастъра, с трайно предназначение: жилище, апартамент, заедно с прилежащото му избено помещение № 1, както и заедно с 2.48% идеални части от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 73198.506.341.1.2, под обекта – няма и над обекта - 73198.506.341.1.4. С описаното по-горе решение съда е постановил от процесния имот да се образуват три равни дяла, по един дял за  Д.Т.Ц.,  П.Т.Ц. и Д.Т.Г..

Решението по допускане на делбата не е било обжалвано и е влязло в законна сила.

В рамките на първото открито заседание след допускането на делбата, ищеца Д.Т.Ц., редовно призован не се явява, представлява се от  адв.Д.И. ***, който от името на доверителя си претендира за заплащане от страна на съделителите извършените от него –ищеца подобрения в имота, в размер на 1500 лева, които са подробно изброени.

Ответниците редовно призовани не се явяват и не се представляват.

В настоящата втора фаза от делбеното производство са събрани писмени доказателства и е изслушано и прието заключение на вещо лице.

СЪДЪТ, като взе предвид доказателствата по делото и прецени същите според своето вътрешно убеждение, съобразявайки доводите и становищата на страните, приема следното:

От заключението на съдебно-техническата експертиза /л.83-84/ представено от вещото лице инж.П.В., което заключение съдът възприема изцяло като обективно, безпристрастно и компетентно дадено се установява, че пазарната стойност на делбения имот-гореописания самостоятелен обект с предназначение ЖИЛИЩЕ -АПАРТАМЕНТ определена по метода на вещната  тежест 100%  е 33910.00 /тридесет и три хиляди деветстотин и десет/ лева.

Вещото лице също така дава заключение в насока, че имотът е неподеляем по смисъла на ЗУТ.

Предвид доказаната неподеляемост на имота съдът счита, че следва да намери приложение разпоредбата на чл. 348 ГПК и същият бъде изнесен на публична продан, като единственият оказал се възможен правно регламентиран способ за извършване на делбата и ликвидиране съсобствеността в настоящия случай. При извършване на проданта, съделителите могат да участват при наддаването на общо основание, както и с оглед на изричния текст на чл. 348, изр. 2 ГПК.

Във връзка с горе цитираното експертно заключение следва да се има предвид, че във втората фаза на делбеното производство оценката на делбения имот, подлежащ на изнасяне на публична продан е първоначална и в този смисъл тази оценка има само относително значение (най-вече с оглед определяне на дължимите държавни такси във връзка с извършването на делбата), поради което наличието на тази оценка поначало не освобождава съдебния изпълнител от задължението му по чл. 485 от ГПК за определяне на началната цена, от която ще започне наддаването, на база предварително извършен опис на имота, в каквато насока впрочем е константната трайната съдебна практика (в тази връзка вж. Решение № 209 от 22.03.1994г. по г. д. № 67/94г.,. I г. о. ).

При този изход на делото следва да бъдат присъдени дължимите държавни такси във връзка с извършването на делбата, съразмерно с дяловете на съделителите и с оглед горепосочената стойност на делбения имот. Размерът на държавните такси, изчислен по правилото на чл. 8. предл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК (ДВ,. бр. 22 от 28.02.2008г. ) е общо 1356.40 лева (4% от стойността на делбения имот), от което следва, че  всеки един от съделителите следва да заплати по сметка на РС - Троян  сумата от 452.13 лева държавна такса, която е съразмерна на стойността на припадащите им се дялове (съответно по1/3 ид. ч. от делбения имот), като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

Относно претенцията по сметки на ищеца, настоящия състав счита същата за неоснователна поради следните съображения: съдебно-техническата експертиза е дала заключение за нейния размера, но ищеца не е доказал с предвидените в закона средства /фактури, гласни доказателства и т.н/ нейното основание,  поради което същата следва да бъде  отхвърлена. При това положение дължимата ДТ в размер на 60.00 лева за този иск следва да бъде възложена в тежест на ищеца Д.Т.Ц..

При този изход на делото съделителите П.Т.Ц. и Д.Т.Г.  следва да бъдат осъдени да заплатят на съделителя Д.Т.Ц. /ищец по делото/  сторените от него разноски,т.е всеки един от тях следва да заплати по 201.67 /двеста и един лев и шестдесет и седем стотинки/ лева, от които 46.67 лева разноски по делото, каквито той е направил за негова сметка във връзка с внасянето на определения от съда депозит за съдебната експертиза и 155.00/сто петдесет и пет/ лева разноски  за един адвокат.

Мотивиран от гореизложеното СЪДЪТ

 

Р Е Ш И:

 

На основание чл. 348 ГПК ПОСТАНОВЯВА ДА БЪДЕ ИЗНЕСЕН НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния делбен имот, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.506.341.1.1, находящ се в гр. Троян, Община Троян,област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 година на Изп.директор  на АГКК, на адрес: гр. Т.***, който самостоятелен обект  се намира в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 73198.506.341 и представлява ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ с площ от 76.37 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение № 1, както и заедно с 2.48% идеални части от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 73198.506.341.1.2, под обекта – няма и над обекта - 73198.506.341.1.4.

Първоначалната ПАЗАРНА ОЦЕНКА на гореописания имот е 33910 /тридесет и три хиляди деветстотин и десет/ лева.

Получената при проданта сума да се разпредели между съделителите съразмерно на правата им върху продаваемия делбен имот, а именно по 1/3 ид.част за Д.Т.Ц.,  П.Т.Ц. и Д.Т.Г..

Отхвърля предявеният от Д. ***, чрез пълномощника му адв.Д.И. *** срещу П.Т.Ц. *** и Д.Т.Г. ***, иск за заплащане  на извършените от него подобрения в имота в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

 ОСЪЖДА съделителя Д.Т.Ц. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД –Троян, държавна такса за извършване делбата в размер от 452.13 лева /четиристотин петдесет и два лева и тринадесет стотинки/ лева, 5.00 лева /пет лева / в случай на служебно издаване на изпълнителен лист и сумата от 60.00 – шестдесет лева представляваща ДТ за иска по сметки, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

ОСЪЖДА съделителя П.Т.Ц. ***, ЕГН********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД –Троян, държавна такса за извършване делбата в размер от 452.13 лева /четиристотин петдесет и два лева и тринадесет стотинки/ лева и 5.00 лева /пет лева / в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

ОСЪЖДА съделителката Д.Т.Г. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД –Троян, държавна такса за извършване делбата в размер от 452.13 лева /четиристотин петдесет и два лева и тринадесет стотинки/ лева и 5.00 лева /пет лева / в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

ОСЪЖДА П.Т.Ц. с посочени по-горе адрес и ЕГН ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.Ц. с посочени по-горе адрес и ЕГН сумата 201.67 /двеста и един лев и шестдесет и седем стотинки/ лева разноски по делото.

ОСЪЖДА Д.Т.Г. с посочени по-горе адрес и ЕГН ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.Ц. с посочени по-горе адрес и ЕГН сумата 201.67 /двеста и един лев и шестдесет и седем стотинки/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД – Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: