Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                       № 317

30.12.2014 година, гр.Троян

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори състав, в проведеното  на 01.12.2014г. /първи декември две хиляди и четиринадесета/ година публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

 

При секретаря Ц.Б.,  като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 817 по описа на съда за 2014 година , намери за установено следното:

 

            Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 106, ал. 8 от Семейния кодекс.

Молителите Ц.И.П., ЕГН **********, М.Д.П., ЕГН ********** и И.Ц.П., ЕГН ********** твърдят, че са осиновители и осиновен по силата на допуснато с Решение по гр.д. № 812/1990 година по описа на Районен гр.В. пълно осиновяване. Твърдят, че са постигнали взаимно съгласие за прекратяване на осиновяването без да се изследват мотивите им за това. Молителите Ц.И.П., ЕГН ********** и  М.Д.П., ЕГН ********** в качеството си на осиновител изразява съгласие след прекратяване на осиновяването И.Ц.П. да запази имената, дадени при осиновяването.

Въз основа на гореизложените твърдения молителките са сезирали съда с искане да прекрати допуснатото с цитираното решение пълно осиновяване и постанови след прекратяването му молителят И.Ц.П. да запази имената, дадени при осиновяването.

След преценка на събраните по делото доказателства, Съдът намира за установено следното:

            С Решение от 21.06.1990г., постановено по гр.д. № 812/1990 година по описа на Районен гр.В. е допуснато осиновяване на К.Р., роден на ***г., с Акт за раждане №211/89 на Община К., при условията на пълно осиновяване от съпрузите М.П. и Ц.П.. В мотивите и диспозитива на решението е отразено, че след влизането му в сила, препис от него да се изпрати на Община Т. за съставяне на нов акт, в който осиновителите да бъдат вписани за негови родители, както и да се извърши промяна в имената на детето, като за в бъдеще то носи имената Ж. Ц.П..

            От представената като доказателство по делото молба, заверена от Община Т. се установява, че по искане на осиновителите, детето е записано със собствено име И., вместо Ж. в издадения от Община Т. акт №192 от 02.07.1990г.

            От приетото, като писмено доказателство по делото Удостоверение за раждане /дубликат/ от Община Т. се установява, че от допускане на осиновяването, до настоящия момент същото не е прекратено и в акта за раждане на молителя И.Ц.П., като негови родители фигурират молителите Ц.И.П., ЕГН ********** и  М.Д.П., ЕГН **********.

            Депозираната по делото молба, в която е обективирано взаимното съгласие на молителите за прекратяване на осиновяването е подписана лично от тях и се поддържа от страните в хода на настоящото съдебно производство. Налице е и другата кумулативно предвидена в разпоредбата на чл. 106, ал. 8 от СК предпоставка , а именно – молителите да са дееспособни, поради което и на основание цитираната правна норма допуснатото с Решение от 21.06.1990г., постановено по гр.д. № 812/1990 година по описа на Районен гр.В. пълно осиновяване следва да се прекрати.

            Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от ЗГР при прекратяване на осиновяването по съдебен ред на осиновеното лице се възстановява името преди осиновяването. Със съгласието на осиновителя обаче или при важни обстоятелства съдът може да постанови осиновеното лице да запази името, дадено при осиновяването. В процесната хипотеза предвид изрично даденото съгласие от осиновителите Ц.И.П. и  М.Д.П., осиновеното лице И.Ц.П. след прекратяване на осиновяването следва да запази имената, дадени му при допускане на същото.

 

            По изложените съображения Съдът

 

                                                           Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА осиновяването на И.Ц.П., ЕГН **********, роден на ***г. от Ц.И.П., ЕГН ********** и  М.Д.П., ЕГН **********, допуснато с Решение от 21.06.1990г., постановено по гр.д. № 812/1990 година по описа на Районен гр.В., по взаимно съгласие.

            ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на осиновяването И.Ц.П., ЕГН ********** да запази имената, дадени му при осиновяването.

            Препис от Решението да се изпрати на Община Т. за съставяне на нов акт за раждане на молителя И.Ц.П., ЕГН **********.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: