РЕШЕНИЕ

 

  11

 

гр. Троян, 20.01.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на 20.12.2013г. /двадесети  декември две хиляди и тринадесета/ година в състав:

                                                                                        Председател: Светла Иванова

при секретаря Е.П.,  като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр. дело № 838 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:        

Производството е образувано по молба на  „Прокредит Банк” АД гр. София против М.Н.Ф. *** и Б.К.Б. ***, с която е предявен иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД – отменителен /Павлов/ иск за обявяване на относителна недействителност по отношение на ищеца  на покупко-продажба на дружествени дялове на „Дабора”ЕООД”, ЕИК 202238568  гр. Троян. В исковата молба се излага, че  на 04.06.2009г.  между „Прокредит Банк /България/ АД от една страна и от друга М.Н.Ф. кредитополучател  и П.Н.Н. – солидарен длъжник  е сключен договор за банков кредит Динамо №041-559196/04.06.2009г. по силата на който банката е предоставила кредит в размер на 34000.00 EUR– тридесет и четири хиляди евро, със срок на погасяване 84 месечни вноски, като за обезпечаване на отпуснатия и приведен по сметка на М.Н.Ф. кредит, в полза на банката е следвало: да бъде учредена договорна ипотека на недвижими имоти; кредитополучателя  да издаде Запис на заповед, дължим на предявяване, за сумата от 53 217.93 EUR за целия срок на кредита; кредитополучцателя е следвало да погаси предсрочно задължения по Договор за банков кредит  от 05.03.2008г. , сключен между банката и Мапа и Ко ООД, ЕИК 110537640,; да погаси задължения по Договор за финансов лизинг на машини и съоръжения от 05.03.2008г., сключен между  „ПроЛийз /България ЕАД и Мапа и Ко ООД, ЕИК 110537640, както и да бъдат погасени задължения към НАП – Ловеч на М.Н.Ф.  и П.Н.Н..  Поради неизпълнение на поетите от страна на кредитополучателя задължения, банката се е снабдила  по реда на чл.417 от ГПК със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по образуваното ч.гр.д.578/2010г. по описа на РС-Троян. Образувано е изпълнително производство по което е наложен запор на притежаваните от Ф. дялове в «Мапа и Ко» ООД гр.Троян. На 24.09.2012г. е учредено  Еднолично дружество с ограничена отговорност «Дабора»ЕООД  гр.Априлци, с едноличен собственник на капитала М.Ф.,  а на 18.10.2012г. с договор за прехвърляне на дружествени дялове, Ф. прехвърлила собствения си един дял от дружество на Б.Б..  Ищеца твърди, че  сделката е изнвършена с намерение да се увреди кредитора, поради което счита, че са налице препоставките на  чл.135 от ЗЗД и моли сделката да бъде обявена занедействителна по отношение на кредитора «ПроКредитБанк»България»ЕАД София.                

 В подкрепа на твърдението си ищеца ангажира писмени доказателства, в съдебно заседание, редовно призовани се  представлява от юрисконсулт Цонкова, която поддържа становището си по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

На ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата към нея при условията на чл. 131 от ГПК. В предвидения месечен срок е представен писмен отговор, в който е изразено становище, че предявения иск е неоснователен, за което излагат аргументите си.

В с. з. ответниците М.Н.Ф.  редовно призована не се явява и не се представлява.

В с.з. ответникът  Б.К.Б. редовно призован не се явява, представлява се от адв. Стефан Младенов от АК-Плевен, който поддържа  становището си по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

От приложените към делото писмени доказателства: заверено копие от Договор № 041-559196/04.06.2009 година, погасителен план, Общи условия, изпълнителен лист по ч.гр.д.№ 578/2011 година на ТРС, договор за прехвърляне на дружествени дялове, удостоверение изх.№ 09-06/2013-09-17, отказ № 20130819125632/20.08.2013 г. на АВ и от заключението по допуснатата и приета съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Б.Х., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 04.06.2009г.  между „Прокредит Банк /България/ АД от една страна и от друга М.Н.Ф. кредитополучател  и П.Н.Н. – солидарен длъжник  е сключен договор за банков кредит динамо №041-559196/04.06.2009г. по силата на който банката е предоставила кредит в размер на 34000.00 EUR– тридесет и четири хиляди евро, със срок на погасяване 84 месечни вноски.

Страните са се споразумяли, за обезпечаване на отпуснатия и приведен по сметка на М.Н.Ф. кредит, в полза на банката да бъде учредена договорна ипотека на недвижими имоти, подробно описани в т.5.1 от Договора, както и кредитополучателя  да издаде Запис на заповед, дължим на предявяване, за сумата от 53 217.93 EUR, за целия срок на кредита.

Отделно от това, в т.7.2 от Договора, страните са постигнали съгласие кредитополучателя да погаси предсрочно задължения по Договор за банков кредит  от 05.03.2008г. , сключен между банката и Мапа и Ко ООД, ЕИК 110537640, както и да погаси задължения по Договор за финансов лизинг от  на машини и съоръжения от 05.03.2008г., сключен между  „ПроЛийз /България ЕАД и Мапа и Ко ООД, ЕИК 110537640.

В т.7.5 от Договора, кредитополучателят е поел задължение да в срок от 5-работни дни след отпускане на кредита да  учреди особен залог на машини, подробно описани в Договора, а в т.7.7 е поел задължения с част от кредита да погаси задължения на М.Н.Ф. и Пенка Н. ***.

Поради неизпълнение на задълженията по  договор за прокредит динамо от 04.06.2009 г., банката – кредитор е подала заявление до РС-Троян по реда на чл.417 от ГПК и се е снабдила със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по образуваното ч.гр.д.578/2010г. по описа на РС-Троян, по силата на което М.Н.Ф. и П.Н.Н. са осъдени да заплатят солидарно на банката сумата 33 536,45 евро –  тридесет и три хиляди петстотин тридесет и шест евро и 45 цента, произлизаща от неизпълнение на парично задължение по договор за прокредит динамо от 04.06.2009 г., ведно със законната лихва, считано от 07.06.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, наказателна лихва в размер на 593,62 – петстотин деветдесет и три евро и 62 цента за периода 19.05.2010 г. до 03.06.2010 г., лихва за просрочие в размер на 1 528,95 – хиляда петстотин двадесет и осем евро и 95 цента за периода 28.12.2009 г. до 03.06.2010 г., както и 1 395,00 –  хиляда триста деветдесет и пет лева  разноски по делото за държавна такса.

            За събиране на вземането е образувано изп.дело №1478/2010г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова с р-н на действие – Окръжен съд гр.Плевен,  като за обезпечаване на вземането  е наложен на 16.02.2012г. в ТР запор на притежаваните от М.Ф. дялове в ” Мапа и Ко” ООД, ЕИК 110537640.

            На 24.09.2012г. е  вписано в ТР учредяването на „Дабора”ЕООД, ЕИК 202238568, със седалище и адрес на управление гр.Априлци, ул.Черни връх №26, с едноличен собственик на капитала М.Н.Ф..

На 18.10.2012г. с Договор за прехвърляне на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите, М.Ф. прехвърля собственият си един дял от  „Дабора”ЕООД, ЕИК 202238568,на Б.К.Б., ЕГН ********** за сумата от сто лева, което обстоятелство не се оспорва от ответниците.

По делото е допусната и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Б.Х., която е приета като доказателство по делото.  Експертът е представил пазарната цена на процесният 1-един дял, която е в размер на 100-сто лева.

Ищецът твърди, че между него и първия ответник – М.Ф. са налице отношения на кредитор и длъжник, като Ф., разпореждайки се със собственият  си дял от дружеството –„Дабора” ЕООД е увредил ищцовото дружество, умишлено лишавайки го от имущество, което би послужило за удовлетворяване на вземането му. Отделно от това ищцовото дружество счита, че към момента на извършване на разпоредителната сделка не е необходимо вземането да е станало изискуемо поради което считат, че съдът следва да обяви за недействителна описаната по-горе сделка.

        

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи: В рамките на настоящия процес съдът е сезиран  с конститутивен иск с правно основание чл.135 от ЗЗД, с който се прави искане да се обяви за относително недействителен спрямо „Прокредит Банк” АД договора  от 18.10.2012 г., по силата на който М.Н. Фердинадова е продала на втория ответник Б.К.Б. собственият си 1-един дял от „Дабора”ЕООД на стойност 100.00 лева, който договор е с нотариална заверка на подписите.             В разпоредбата на чл. 135, ал. 1 от ЗЗД е установена правна възможност за кредитора да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако последният при извършването им е знаел за увреждането. Увреждане по смисъла на чл. 135 от ЗЗД е налице тогава, когато длъжникът извършва разпоредителни действия и сделки, с които намалява, обременява с тежести или пропуска да увеличи имуществото си, предназначено по силата на чл. 133 от ЗЗД да служи за обезпечение на кредиторите му, като по този начин лишава кредиторите или ограничава възможността им да удовлетворят вземанията си към него от наличното имущество в случай на неизпълнение на поети към тях задължения. Правото на кредитора по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД се упражнява чрез предявяване на конститутивен /отменителен/ иск срещу длъжника, а ако увреждащото действие е двустранна правна сделка - срещу длъжника и третото лице, в чиято полза е извършено разпореждането. Целта на отменителния иск е да бъде "върнато" имуществото, предмет на разпореждане, в патримониума на длъжника, за да може кредиторът - ищец да насочи изпълнение върху това имущество и да удовлетвори по този начин вземането си. Поради неблагоприятните правни последици на отменителния иск правото на кредитора по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД се поражда при наличие на изрично визирани в закона кумулативни предпоставки, а именно: Валидно възникнало и непогасено вземане срещу длъжника, което съществува към момента на разпореждането; Разпоредително действие, извършено от длъжника след възникване на кредиторовото вземане, с обект имуществени права, от които кредиторът може да удовлетвори принудително вземането си в случай на неизпълнение от страна на длъжника; Знание у длъжника за увреждащия ефект на извършеното действие спрямо кредитора. Когато действието е възмездно, обявяването му за относително недействително при предпоставките на чл. 135, ал. 1 от ЗЗД е обусловено и от наличие на знание у третото лице - приобретател за увреждащия характер на разпореждането. Липсата на която и да било от посочените кумулативни предпоставки препятства възникването на правото по чл. 135 от ЗЗД и обуславя неоснователност на иска на кредитора, чрез който се атакува и се иска отмяна на сключена от длъжника разпоредителна сделка, респективно на извършено от същия действие с имуществени права. Според правилото на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите, кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които неговият длъжник го уврежда, стига при осъществяването им длъжникът да е знаел за увреждането.  Безспорно, първия ответник М.Ф. е знаел за съществуването на  собственото си задължение  към кредитора- ищец. За да е успешен отменителният иск обаче е необходимо, при възмездност на действието третото лице, с което длъжникът е договарял, също да знае за увреждането, защото по отношение на предмета на сделката то също е кредитор спрямо длъжника. В разглеждания случай, длъжникът е осъществил възмездна сделка с трето лице, по отношение на което не действа установената в закона презумпция за знание. Тежестта да докаже знание у третото лице лежи върху ищеца, но същият не е ангажирал доказателства в тази насока. Не беше доказано и твърдяното от  ищеца увреждане на имущество на значителна стойност, тъй като видно от заключението на вещото лице, пазарната стойност на продадения един дял е 100-сто лева, а от  представеното към отговора на ИМ удостоверение /л.43/ Изх.№09-06/2013г.-09-17 се установява, че към 18.10.2012г. фирма „Дабора”ЕООД не притежава дълготрайни материални активи. Не на последно място липсват твърдения от страна на ищеца, че първият ответник М.Ф. не разполага с друго имущество, от което той като кредитор би могъл да се удовлетвори.

          При тези съображения съда счита, че иска се явява неоснователен и недоказан и следва да бъде изцяло отхвърлен.          

         С оглед изхода на делото и разпоредбата на чл. 78 ал. ІІІ от ГПК ищцовото дружество следва да заплати на ответниците сторени от тях разноски.

Съобразно представения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските, на ответника  Б.Б. такива са дължими в размер на 700.00 лева, представляващи разноски за  един адвокат и за СТЕ, а за ответника М.Ф., разноски  не се дължат, поради липса на претенция и съответно доказателства за сторени такива.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от “ПроКредит Банк /България/” АД, ЕИК 130598360, седалище и адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 26, представлявана от  юрисконсулт Иванка Цонкова против М.Н.Ф.,*** и Б.К.Б., ЕГН **********,*** отменителен иск с правно основание чл. 135 ал. І от ЗЗД  за обявяване за недействителен по отношение на ищеца договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 18.10.2012 г. с нотариална заверка на подписите.

ОСЪЖДА “ПроКредит Банк /България/” АД, ЕИК 130598360, седалище и адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 26, представлявана от  юрисконсулт Иванка Цонкова да заплати на Б.К.Б., ЕГН **********,***  сумата от 700-седемстотин лева, представляваща сторени от него съдебно-деловодни разноски. 

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                                                    Районен съдия: