ПРОТОКОЛ-Опр.№ 556

                                гр. Троян, 18.12.2014 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на осемнадесети декември, две хиляди и четиринадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 868 по описа за 2014 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 11.56 часа се явиха:

          Ищецът Н.Х.Х., действащ със съгласието на своята майка и законен представител М.К.Ц. – р.пр., явяват се лично и с адв. Б.Д. *** с пълномощно приложено към исковата молба.

Ответникът Х.Н.Х.  -  р.пр. се явява лично.

За АСП, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян – редовно уведомени не се явява представител, явява се Марияна Иванова - главен социален работник „ЗД”.

За АСП, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Тетевен – редовно уведомени не се явява представител.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Социален доклад вх.№ 7724/13.12.2014 година, изготвен от Д”СП” – гр. Троян.

Молба вх.№ 7790/16.12.2014 година от М.К.Ц., с която представя и моли да бъде приета изправена искова молба, във връзка с дадени от съда указания с Определение № 541/04.12.2014 година.

Социален доклад вх.№ 7834/17.12.2014 година, изготвен от  АСП, Д”СП” – гр. Тетевен.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

АДВ.Д.: - До  днешното с.з. са изпълнени дадените с ваше Определение № 541/04.12.2014 година указания, като ИМ е надлежно изправена. Запознати сме с кратките срокове по настоящото производство, но съобразявайки се с характера му на „Бързо производство”, заявяваме, че сме се запознали с всички факти  обстоятелства и разпореждания на съда до днешно с.з. и за нас не съществуват процесуални пречки и моля, ход на делото да бъде даден в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ: - Да се даде ход на делото. Действително поради характера на производството, не ми беше връчен препис от изправената ИМ, но заявявам, че съм запознат с нейното съдържание, не възразявам делото да се гледа днес. Още повече, че сме постигнали споразумение с ищцата. Не желая делото да се отлага за друга дата.

СЪДЪТ като съобрази становището на процесуалния представител на ищците и заявеното от ответника лично в днешно с.з. счита,  че ход на делото следва да бъде даден, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.Д.: - Преди да бъде даден ход на съдебното следствие заявяваме, че в изпълнение на указанията дадени от съда с Определение № 541/04.12.2014 година, а именно,  съдът приканва страните към спогодба и след като се запознахме с отговора на ИМ, представен от ответника и изложените в него обстоятелства, а именно, че ответникът се грижи за други деца, че е в тежко здравословно състояние, че към момента е безработен.  Преди началото на с.з. встъпихме в преговори с ответника и достигнахме заедно  до общото съгласие, издръжката по делото да бъде в размер на 100 лева месечно, дължима от датата на подаване на ИМ, като разноските по делото да останат така, както са направени. В този смисъл след заявеното от ответника, молим съда да не изслушва непълнолетния Н. в присъствието на соц.работник, като приемете представените писмени доказателства по делото, да одобри постигнатата между ищцовата и ответната страна спогодба по въпроса за увеличение размера на дължимата издръжка.

ОТВЕТНИКЪТ: - Аз съм съгласен с постигнатото споразумение. Моля в днешно с.з. да не бъде изслушван непълнолетния Н.. Моля да се приемат писмените доказателства. Нови доказателства няма да ангажирам. Моля, да  ни бъде дадена от съда възможност да изложим параметрите на постигнатата между нас спогодба.

СЪДЪТ  счита, че следва да се приемат като доказателства по делото допуснатите с определение на съда писмени доказателства, както и Социален доклад вх.№ 7724/13.12.2014 година, изготвен от Д”СП” – гр. Троян и Социален доклад вх.№ 7834/17.12.2014 година, изготвен от  Д”СП” – гр. Тетевен, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото: У-ние за раждане на Н.Х.Х., Трудов договор № 16/15.05.2013г., У-ние за раждане на С.Х.Х.,служебна бележка от Агенция по заетостта гр. Тетевен, Соц. доклад вх.№ 7724/13.12.2014 година, изготвен от Марияна Иванова - главен социален работник „ЗД” при АСП, Д”СП” – гр. Троян и Соц. доклад вх.№ 7834/17.12.2014 година, изготвен от  АСП, Д”СП” – гр. Тетевен.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.315 АЛ.1 ОТ ГПК СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА:

Н.Х.Х., ЕГН **********, непълнолетен, действащ със съгласието на своята майка и законен представител М.К.Ц. с ЕГН **********: Съгласен съм да получавам  от своя баща Х.Н.Х. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100.00 лева, считано от датата на завеждане на иска -  07.11.2014 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. Моля делото да се прекрати като спогодено.

 

М.К.Ц. с ЕГН **********: - В качеството ми на майка и законен представител на непълнолетния ми син Н.Х.Х., ЕГН **********,  съгласие за размера на месечната издръжка. Моля делото да се прекрати като спогодено.  Не претендираме за разноски.

 

ОТВЕТНИКА Х.Н.Х. с ЕГН **********: - Съгласен съм да заплащам на непълнолетния си син Н.Х.Х., ЕГН **********, със съгласието на своята майка и законен представител М.К.Ц. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 100.00 лева, считано от датата на завеждане на иска -  07.11.2014 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. Моля делото да се прекрати като спогодено. Не претендирам разноски.

АДВ.Д.: - Моля ДТ да бъде присъдена при условията на съдебна спогодба в половин размер и присъдена по-равно и за двете страни.

ИЩЕЦ: .....................

/Н.Х.Х., със съгласието на своята майка и законен представител М.К.Ц./

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

М.К.Ц.:....................

/като майка и законен представител на непълнолетния Н.Х./

 

 

ОТВЕТНИК: .............................

/Х.Х./

 

СЪДЪТ като взе предвид, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на морала и на добрите нрави и е в интерес на детето намира, че следва да бъде приета и одобрена, а производството по гр.д.№ 868 от 2014 година по описа на Троянски районен съд да бъде прекратено.

          Ще следва да бъде осъден ответникът да заплати в полза на Държавата по сметката на ТРС сумата от 28.80 лева, представляваща 2% Държавна такса съобразно увеличението на издръжката, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

ИЗМЕНЯ размера на определената с Решение № 326/28.10.2004 година, постановено по гр.д.№ 324/2004 година на Районен съд гр. Троян, издръжка за непълнолетния Н.Х.Х., ЕГН **********, като я завишава от 60.00-шестдесет лева  на 100.00 – сто лева, поради което:

ОСЪЖДА Х.Н.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес: с.В.***, ДА ЗАПЛАЩА на Н.Х.Х., ЕГН **********, със съгласието на своята майка и законен представител М.К.Ц., ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Ш.*** по 100.00 –  сто лева месечна издръжка, считано от 07.11.2014 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

          ОСЪЖДА Х.Н.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес: с. В.***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на ТРС сумата 28.80 – двадесет и осем лева и осемдесет стотинки, представляваща Държавна такса за иска по чл.150 от СК.

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 868 от 2014 година по описа на Троянски районен съд.

          Съгласно разпоредбата на чл.234, ал.3 от ГПК настоящото определение има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред ЛОС.

          Заседанието приключи в 12.25 часа.

          Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: