Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 53

 

12.03.2014 година, гр.Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори състав в публично заседание на 12.02.2014г. /дванадесети февруари две хиляди и четиринадесета/ година

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова                 

При участието на секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело №975/2013година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е с правно основание чл.53 ал.2 от ЗКИР.

Ищецът И.Т.Р. ***, е предявил срещу И.П.Й. *** с правно основание чл.53 от ЗКИР.

В исковата молба са посочени следните обстоятелства, на които основава претенцията: Ищецът твърди, че е собственик на поземлен имот от 984 кв.м., находящ се в землището на гр.Троян, представляващ парцел II /към 1994г./ на площадка «овчарници» на ТКЗС в ликвидация, в местността „Цоневска-Райковска" /понастоящем в местност „Пречника/, при граници: път от две страни и общинска мера от две страни, закупен по силата на Договор от 03.10.1994 година и заплащане на земята с ПКО №1032/10.11.1994 година, въз основа на който се е снабдил с нотариален акт № 96, т. ІІІ, д.№ 1222/94 година на Троянски районен съд. Излага, че при закупуването на земята му е била  издадена Скица, заверена от Регионална служба Земя и земеразделяне гр.Ловеч и представляваща неразделна част от издадения му нотариален акт, като в скицата е нанесена постройката, границите на имота и размерите им, според които данни имота би могъл да бъде идентифициран на място. Твърди, че ответника е придобил след него имот южно от неговия, като съгласно одобрените при закупуването скици и за двата имота, между тях има път с ширина 4 метра.

 През 1997 - 1998 година ищецът потърсил представител на поддържаща фирма, изготвяща Картата на възстановената собственост на земеделските земи, на когото представил  нотариалния си акт и  скица, и бил уверен, че имота му ще бъде нанесен в Поземлена комисия. През месец септември 2012 година ищецът направил справка в Служба по кадастъра, където се установило, че нито поддържащата фирма, нито ОСЗГ са нанесли имота му в плана и следва да изготви проект на попълване /изменение/ на КККР, за което се свързал с  лицензиран геодезист.

Твърди, че неговия имот представлявава Поземлен имот с проекто-кадастрален 73198.129.56 по КККР на гр.Троян, местност „Пречника”, с площ от 960 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, НТП - друг вид земеделска земя, при граници: имоти с идентификатори № 5, 29, 50 и 29, а имота на ответника е с идентификатор № 73198.129.29.

 При изготвяне на проекта се  установило, че ответникът е  извършил процедура по попълване на кадастъра,  при  което се установило, че между двамата имота липсва път, което означава, че ищеца е лишен от достъп до имота си, както и че границата на имота на ответника  навлиза с около 1,5-2 м в имота на ищеца, което изместване на границата е съществено за него, защото възпрепятства единствения му достъп до имота му от северния път.

Ищецът твърди, че е поканил ответника да подпише изготвения от АГКК акт за непълноти и грешки, но той е отказал, поради което му е бил издаден отказ от АГКК с изх.№ 94-19261-11-10-112968/14.08.2013 година.

Според ищецът е налице допусната грешка при изготвяне на кадастралната карта на гр.Троян, като не е отразена правилно имотната граница между неговия имот и имота на ответника.

Налице са непълноти и грешки по смисъла на параграф 1, т. 10 от Наредба № З за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. При попълване на имота на ответника проекта му не е съобразен със документите за собственост, действителните имотни граници и правата на собственост.

Ответникът е имал право да закупи парцел I от 3830 кв.м., а сега по скица имота му е от 4,703 кв.м., а ищецът е закупил 984кв., а са му били заснети 960 кв.м.

          Поради отказа на ответника да подпише Акта за непълноти и грешки за ищеца е възниквал правния интерес да установи само спрямо него правата си. Моли съдът след като докажи иска си по основание и размер, да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на И.П.Й. ***, ЕГН: **********, че към датата на създаване и одобряване на настоящата кадастрална карта на гр.Троян, одобрена със Заповед № РД 18-11/20.04.2007 година /респективно към датата на издаване на заповедта за изменение на кадастралната карта - ако имота на ответника е нанесен в КККР допълнително, след приемането й/ е допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между имот с кад.№ 73198.129.29 /собственост на ответника/ и имот с проектокадастрален № 73198.129.56 /собственост на ищеца/, като действителната имотна граница е по линията, отбелязана с цифри „8-9-10" на приложената скица-проект /отбелязана  с жълт цвят/

Моли за присъждане на направени съдебно-деловодни разноски.

 По реда на чл.131 от ГПК на ответната страна е изпратено копие от искова молба и доказателства и в предвидения месечен срок ответника депозира писмен отговор, с който изразява становище за недопустимост и неоснователност.

Твърди, че с нотариален акт с вх.рег.№486 Акт №12 том II дело №284/30.04.2002 година на Служба по вписванията при РС - гр.Троян ответникът е придобил собственост върху имот №129029 по КВС на землище гр.Троян с площ от 4 732 кв.м. - респективно върху парцел 1-първи, махала Цоневска-Райковска. Излага, че в КККР на гр.Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния Директор на АГКК имот №129029 по КВС на землището на гр.Троян е нанесен като имот №73198.129.29 със същата площ и е записан на ответника, т.е. налице е пълна идентичност по площ, граници и месторазположение между: парцел 1-първи в мах.Цоневска – Райковска, закупен от праводателите на ответника и имот №129029 по КВС на землище гр.Троян, придобит от ответника и ПИ с идентификатор №73198.129.29 по КККР на гр.Троян, собственост на ответника.

Твърди още, че имотът на ищеца, описан в приложения към ИМ нот.акт №96, том III, дело №1222/1994 година на Нотариуса при РС-Троян, никога  не е бил заснеман като отделен имот - нито в КВС на землище гр.Троян, влязла в законна сила на 19.01.2001 година, нито в КККР на гр.Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 година, а понастоящем неговият имот е включен в ПИ с идентификатор №73198.129.50, записан на Община-Троян - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Според ответникът, изготвения по инициатива на ищеца Проект за изменение и попълване на КККР на гр.Троян грубо е нарушил  неговите права, като заснетият проектен имот №73198.129.56 по линията, отбелязана с цифрите „8-9-10" навлиза с 1.5-2.00 метра в ПИ №73198.129.29, тоест в имота на ответника.

Отбелязва, че преди около З/три/ години ищецът, е оградил частично имота си, поставил е ограда от телена мрежа между своя имот и неговия имот, именно по тази линия, като е навлязъл с 1.5-2.00 метра в неговия имот. Ответникът, който не е оградил от всички страни имота си, веднага е ангажирал геодезична фирма, която е трасирала граничните точки на имота му и е установил, че ищецът е навлязъл в имота му в спорния участък. От тогава спорът между страните се е задълбочил. Счита, че няма допусната грешка при обозначаване на границата между имот с идентификатор 73198.129.29 и имот с идентификатор 73198.129.50, в който попада и имота на ищеца, поради което моли съда, ако счете, че иска е допустим, да го отхвърли като неоснователен. Претендира за разноски.

За установяване на обстоятелствата по делото са събрани гласни доказателства чрез разпит на свидетелите П.М. и П.Й..

            По делото е допусната СТЕ с вещо лице инж.В.П., по която е изготвено основно и допълнително заключение, които като компетентни и обективни са приети като доказателство по делото.В съдебно заседание, ищецът редовно призован се явява лично и с адв.К.Н., който поддържа претенцията си. Подробни аргументи излага по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

В съдебно заседание ответникът редовно призован се явява лично и с адв.Д.Ч. ***,който от името на доверителя си поддържа становище за неоснователност на предявения иск. Становището си излага по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и становищата на страните, като съобрази заключението на вещото лице и допълнително такова по допуснатата съдебно – техническа експертиза, намери за установена следната фактическа обстановка:

              Ищецът се легитимира като собственик на  поземлен имот от 984 кв.м., находящ се в землището на гр.Троян, представляващ парцел II /към 1994г./ на площадка «овчарници» на ТКЗС в ликвидация, в местността „Цоневска-Райковска" /понастоящем в местност „Пречника/, при граници: път от две страни и общинска мера от две страни, закупен по силата на Договор от 03.10.1994 година и заплащане на земята с ПКО №1032/10.11.1994 година, въз основа на който се е снабдил с нотариален акт № 96, т. ІІІ, д.№ 1222/94 година на Троянски районен съд. Имота на ищеца представлява Поземлен имот с проекто-кадастрален № 73198.129.56. Към ИМ е приложил скица /л.7/ която е без дата, но поради липса на оспорване от страна на ответника, настоящия състав приема, че е издадена по повод  покупката от ищеца на прилежащия терен, в какъвто смисъл са неговите твърдения.   

            От приложения към отговора на ИМ Договор от 10.02.1994г. /л.39/ се установява, че праводателя на ответника  закупува от ТКЗС в ликвидация застроена и ПРИЛЕЖАЩА земя от 3 830 кв.м., по приложената скица за ПАРЦЕЛ І, при граници: север-ПЪТ ,от три страни-земеделска земя.

    От приложения на л.41 от делото  ДОГОВОР ОТ 26.03.1996г. се установява, че праводателя на ответника закупува 0,903кв.м. държавна земя- парцел І , върху която има изграден овчарник за 250 глави –обор за ДЗИВСКИ, без посочени граници.

От приложеният от ответника нотариален акт №12 т.2,  дело№284/2002г. на Петя Гатева, Съдия при Троянски районен съд /л.43/ се  установява, че ответника е закупил имотите по цитираните по-горе договори / от 10.02.1994г. и 26.03.1996г./ обединени в  един имот с обща площ от 4732 кв.м., незнайно кога и как, който вече имот на ответника в КККР е заснет с идентификатор № 73198.129.29. 

След съвкупна преценка на всички събрани по делото доказателства, съдът намира, че претенцията за собственост на ищеца  към релевантния за спора момент, е доказана.

На първо място от анализа на  приетите по делото писмени доказателства се установява, че ответника  с Договор от 10.02.1994г. е  придобила парцел І, КОЙТО Е ЮЖНО ОТ ИМОТА НА ИЩЕЦА И ЛИПСВА с последния  ОБЩА ГРАНИЦА, като изрично е записано, че имота на СЕВЕР граничи с ПЪТ.

От представения по делото  Нотариален акт №96 том 3, дело №1222 от 1994г. на Мария Докторова – нотариус при Районен съд Троян се установява, че ищеца е признат за собственик  на недвижим имот, представляващ метален навес от 343 кв.м, заедно с обслужващата площ , представляваща парцел 2, находящ се в местността „Цоневска-Райковска” в землището на гр.Троян общо от 984 кв.м. при граници: ПЪТ ОТ ДВЕ СТРАНИ, ОБЩИНСКА МЕРА ОТ ДВЕ СТРАНИ. В нотариалния акт са описани документите установяващи право на собственост, а именно:  Договор от 03.10.1994г. на основание ПЗСПЗЗ и ПМС №6 от 22.01.1993г./протокол, скица и фактури, доказващи заплащането на дължими суми, т.е. към този момент 1994 година  не се установява да е налице обща граница с имота на ответника. Такава обща граница между двата имота се появява след като ответника закупува 903 кв.м. -С ДОГОВОР ОТ 26.03.1996г., а след като двата имота на ответника се обединяват,, се появява още една обща граница, но СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТ, вместо да е северна граница на имота на ответника, се включва в имота му.

Отделно от това, от  заключението на съдебно-техническата с вх.№7505 от 05.12.2013г. и от поставената  допълнителна задача към експерта, по повод на която е изготвено допълнително заключение вещото лице е констатирал, че в закупения от ищеца имот, представляващ парцел II по парцеларния план на Овчарници в м.Цоневска-Райковска",  бивша собственост на ТКЗС/в ликвидация/ гр.Троян се  е намирал сеновал, който ищеца е реконструирал съобразно СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ №29 от 04.05.1995г., като за  извършване на "позволената реконструкция на металното хале" на 11.04.1995г. е съгласуван от Община Троян проект за реконструкция, в който е отбелязано, че "стъпките, металната конструкция и покрива са съществуващи". Проектът предвижда оградни тухлени стени, които разширяват металното хале с дебелината на зида   около 25см, колкото е размера на тухлата.”. Експерта е констатирал също, че:”..Размерите на заснетата и отразена в проекта за изменение на КККР сграда отговарят на тези на стопанската сграда(металния навес- сеновал) след реконструкцията. Металната конструкция е запазена.”, като в заключение счита, че „…е налице идентичност между отразения в скицата на стр.7 от делото сеновал(метален навес) и съществуващата в момента на място стопанска  сграда…”. Експерта обяснява възникналите  в основното му заключение и заключението по поставената допълнителна задача различия с факта, че  при оцифряването на северозападната граница на поземления имот на ответника с идентификатор 73198.129.29  в което е прието, че съвпада с парцеларната граница, не е съобразен съществуващия на място реконструиран метален навес- сеновал, за който именно е образуван парцел II по парцеларния план на "Овчарници в  м.Цоневска-Райковска", бивша собственост на ТКЗС/в ликвидация/ гр.Троян.

 В заключение експерта е категоричен, че следва да се има в предвид графичния материал, изобразен в приложение към допълнителна задача по допуснатата СТЕ , при което местоположението на парцела да бъде съобразено със заснетата на място стопанска сграда,  представляваща реконструирания метален навес-сеновал.  Според инж.П., „….при това оцифряване парцеларната граница по сините точки 16,17 съвпада(в допустимите стойности на точност)  със заснетата и отразена с червен цвят проектна граница по червените точки 8,9, които от своя страна не съвпадат с черната граница А,Б   част от границата на поземления имот на ответника с идентификатор 73198.129.29 по кадастралната карта.

Съдът кредитира с доверие изготвеното от вещото лице заключение, по поставената допълнителна задача по допуснатата СТЕ, тъй като заключението е обективно, обосновано и се подкрепя от представените в делото доказателства.

От приложената и неоспорена от ответната страна скица се установява, че западната граница може да бъде опреоделена и вещото лице  в своето заключение я е установило- на 3,60м. от северозападния ъгъл на сградата, и на 5м.от югозападния.

            Настоящия състав не споделя становището на проц.представител на ответника, отразено на стр.3 от писмената защита, с което е направен генералния извод, че: «….., при изработването на КВС имотът на доверителя ми е заснет на място, съобразно неговите фактически граници, координати и местонахождение…..», както и че:»…ПИ №129029 по КВС е напълно идентичен с ПИ с идентификатор 73198.129.29 по КККР на гр.Троян одобрен със Заповед №РД-18-11 от 20.04.2007г. на ИД на АГКК…», тъй като от доказателствата по делото се установи, че не е идентичен на парцелла от парцеларния план.

Съдът кредитира с доверие показанията на изслушаните по делото свидетели, обсъди ги наред с останалите по делото доказателства, анализира ги с оглед евентуална заинтересованост и прие същите за обективни и безпристрастни, но с тях не се установяват обстоятелства, релевантни за спора, тъй като от значение  за установяване на обективната истина по делото са геодезическите измервания.

С оглед изхода на делото, ответникът следва да заплати на ищецът сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 420.00 лева.

Водим от горното, Троянски районен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.П.Й. *** , ЕГН:**********, че към датата на създаване и одобряване на кадастрална карта на гр.Троян, одобрена със заповед № РД 18-11/20.04.2007г., е допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между имот с кад.№ 73198.129.29 /собственост на И.П.Й. / и имот с проекто-кадастрален № 73198.129.56 /собственост на И.Т.Р./, като действителната имотна граница е по линията, отбелязана със сините точки 16,17, които съвпадат в допустимите стойности на точност  със заснетата и отразена с червен цвят проектна граница по червените точки 8,9, отразени в приложение към Заключение по допълнителна задача по СТЕ с вх.№641 от 30.01.2014г. на ТРС и представляваща неразделна част от настоящото решение.

            Осъжда И.П.Й. ***, ЕГН:********** да заплати на И.Т.Р. ***, ЕГН ********** сумата от  420.00 /четиристотин и двадесет/ лева на основание чл.78 ал.1 от ГПК , представляваща съдебно-деловодни разноски.

            Решението подлежи на обжалване пред ЛОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

                                              

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: