ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 210

гр. Троян, 14.05.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря ……………………, като разгледа докладваното от съдията - Ютерова частно гражданско дело № 387 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе – съобрази:

 

        Производство с правно основание чл. 118 ал. ІІ от ГПК.

        В Районен съд гр. Троян е постъпило молба от „Спортяне” ЕООД от гр. Плевен, представител Константин Янчев с правно основание чл. 390 от ГПК срещу “Верона 2002” ООД гр. Троян, представител Христо Димитров за обезпечение на бъдещ иск, чрез налагане на възбрана върху имот, находящ се в с. Орешак, предмет на процесния предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 20.05.2013 г. Изложено е в молбата, че ответното дружество по бъдещия иск е продало на молителя собствен недвижим имот, подробно описан в молбата, за което бил сключен предварителен договор за покупко-продажба от 20.05.2013 г. Молителят твърди, че е изплатил изцяло продажната цена в размер на 240 000 лева с ДДС. Съгласно договорните клаузи, изповядването на сделката пред нотариус е следвало да се извърши до 30.12.2013 г., което не е сторено. „Спротяне” ЕООД твърди, че за него е налице правен интерес да предяви иск по реда на чл. 19 ал. 3 от ЗЗД – обявяване на предварителния договор за окончателен.

         Предвид на изложеното и при хипотезата на чл. 390 ал. І от ГПК молбата за обезпечение се разглежда от родово компетентния съд по местонахождението на имота, както е в настоящата хипотеза. Видно от представената молба за обезпечение, цената на имота, предмет на бъдещия иск е в размер на 240 000 лева /данъчна оценка на имота не е представена/, и при това положения предвид разпоредбата на чл. 104 т. 3 от ГПК, вр. чл. 390 ал. І от ГПК компетентен да разгледа спора е окръжния съд. Предстои произнасяне по бъдещия иск с правно основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД, който макар и облигационен по своя характер, касае произнасяне и за собствеността на процесния имот. Ето защо настоящата инстанция намира, че родово компетентен да разгледа молбата за налагане на обезпечение е Окръжен съд – гр. Ловеч, предвид местонахождението на недвижимия имот.

        Водим от изложеното и на основание чл.118 ал. ІІ от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 387 по описа на Троянски районен съд за 2014 г. и изпраща същото на надлежния Окръжен съд – гр. Ловеч. 

        Определението подлежи на обжалване по реда на чл. 121 от ГПК пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщенията от заинтересованата страна.

 

 

                                                                  Районен съдия: