ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 гр. Троян, 21.03.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на 21.03.2014 год. година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 1 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Горното дело е образувано по предявена жалба от В.М.К. /В.М.Й./ чрез Кмета на Община Троян, като е посочено правно основание „допуснати закононарушения по ЗУТ, ЗС и Конституцията на РБ, гарантиращи неприкосновена собственост и право на защита на правата на жалбоподателката”.

        С разпореждане от 28.01.2014 г. съда е указал на жалбоподателката в едноседмичен срок от съобщението да конкретизира петитума на жалбата си, с оглед правилната правна квалификация и преценка на компетентността на ТРС да разгледа настоящия спор.

        С молба от 10.02.2014 г. В.К. е конкретизирала своето искане – след като бъде установено пред съда лошото изпълнение на строително – монтажните работи в жилищна сграда „Охрид”, гр. Троян, кв. 313 и в процесното жилище – апартамент № 4 на първи етаж, което й е определено като обезщетение по заповед № 24/2004 г. на Кмета на Община Троян, общината да бъде осъдена да изпълни точно задълженията си – строителство, съгласно одобрените строителни книжа на сградата и жилището. 

        С оглед на горното съда счита, че така конкретизираното искане на жалбоподателката касаят правомощия на РДНСК относно качеството на извършената работа и съда намира, че не е компетентен да се произнесе. 

        Предвид изложеното и на основание чл. 129 ал. ІІІ от ГПК, съда следва да прекрати производството по настоящето дело и съответно жалбата и приложенията да се върнат на жалбоподателката В.К..

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1 по описа на Троянски районен съд от 2014 г.

Да се върнат жалбата и приложенията на жалбоподателката В.М.К. /В.М.Й./, ЕГН **********, от гр. София, ж. к. „Овча купел 2”, бл. 29, вх. В, ет. 2, ап. 6.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: