РЕШЕНИЕ  № 1

 

гр. Троян, 06.01.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на десети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1010 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:  

         Балкан паркет” ООД, ЕИК 110037158, със седалище и адрес на управление: с. Българене, Ловешка област, представлявано от Мехмед Али Полат е предявил срещу Б.Д., ЕГН **********, с адрес:*** установителен иск за съществуване на вземане по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 3 300 лева, дадена в заем на ответника. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се представлява от пълномощника си адв. С.Г. от ЛАК.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника Д. е изпратено копие от ИМ и доказателствата, в законовия срок не е представен отговор и не е изразено становище по иска.

От приложеното към делото ч. гр. дело № 641/2013 г. на ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Установява се по делото, че на 18.05.2011 г. ответника Б.Д. посетил офиса на ищцовото дружество „Балкан Паркет” ООД с. Българене и поискал от представителя на дружеството Мехмет  Полат заем. Полат дал на Д. процесната сума от 3 300 лева, като се уговорили ответника да му я върне в най - кратък срок. За удостоверяване на получаването на сумата Д. подписал Запис на заповед от 18.05.2011 г. за посочената по-горе сума, с който се задължил безусловно и неотменно да плати същата при предявяване на Запис на заповед. За доказване на описаните обстоятелства съда е възприел и показанията на разпитания свидетел Н.М.Х.. Сумата не била върната и ищцовото дружество се снабдило с изпълнителен лист, въз основа на Заповед за изпълнение № 407/01.07.2013 г., издадена по ч. гр. дело № 641 от 2013 г. по описа  на ТРС. Въз основа на изп. лист било образувано и изп. дело № 294/2013 г. по описа на СИС при ТРС. В законовия срок ответникът Д. е подал възражение и съдът на основание чл. 415 от ГПК е указал на кредитора „Балкан Паркет” ООД да предяви иск, което е сторено в настоящето производство.

В с. з. пълномощника на ищеца адв. С.Г. е поискал постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК. Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. І от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде признато съществуване на вземането на ищеца в размер на 3 300 лева.

         На основание чл. 78 ал. І от ГПК ще следва ответника да бъде осъден да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в настоящето производство в размер на 416 лева

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА съществуване на вземането на „БАЛКАН ПАРКЕТ” ООД, ЕИК 110037158, със седалище и адрес на управление: с. Българене, Ловешка област, представлявано от Мехмед Али Полат, а именно, че Б.Д., ЕГН **********, с адрес:*** дължи сумата 3 300.00 – три хиляди и триста лева,  дължима по Запис на заповед, издаден на 18.05.2011 г. в с. Българене, Ловешка област, от Б.Д. в полза на „Балкан паркет” ООД с. Българене, Ловешка област, представлявано от Мехмед Али Полат, платим на предявяване и предявен на 10.06.2013 г., с място на плащане с. Българене, „Балкан паркет” ООД, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.06.2013 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Б.Д., с горните данни да заплати на „Балкан паркет” ООД, с горните данни 416,00 – четиристотин и шестнадесет лева разноски по настоящето производство.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

                                                                       

 

 Районен съдия: