РЕШЕНИЕ

 

№ 7

 

гр. Троян, 14.01.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 1037 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

        Ц.Х.В. *** е предявил молба с правно основание чл. 19 ал. І от Закона за гражданската регистрация. Молителят излага, че навсякъде в официалните документи е записан с фамилно име В., единствено в акта за раждане е записан с името Ц., което му създава затруднения и моли съда да допусне исканата промяна. В подкрепа на искането си молителя е ангажирал писмени и гласни доказателства, представляван е от адв. Б.Д. от ЛАК, който моли съда да уважи претенцията му. 

        Заинтересованата страна Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова е редовно призована, изразено е писмено становище по молбата, не са ангажирани доказателства. 

        За РП – Троян, редовно призована не се явява представител.

         От приложените към делото писмени доказателства: копие от удостоверение за раждане № 1 изд. на 07.01.1957 г. от Народен съвет гр. Троян,  копие от здравно осигурителна книжка, копие от членска книжка  в ДКМС от 15.11.1971 г., копие от военна книжка № 003381/07.11.1975 г., копие от свидетелство за зрелост № 020347/25.09.1975 г., копие от диплома за завършено висше образование  № 003269/25.03.1983 г.,  копие на удостоверение рег. № ВДП №29/10.08.2013 г., копие от свидетелство за венчание, копие от трудова книжка, копие от удостоверение за раждане на Х.Ц. В. № 029823/24.03.1989 г., копие от удостоверение за граждански брак № 027855/03.07.1988 г., копие от удостоверение за професионално обучение № 1836-20/08.05.2002 г., копие от разрешение за достъп до класифицирана информация № ………..от 27.05.2011 г., копие от регистрационен талон за МПС, копие на нот. акт № 196 т.1 н.д. № 116/2009 г.  и нот. акт № 97 т.5 н.д. № 1523/1997 г., както и от показанията на разпитаните по делото свидетели Ц.П.Д. и И.Г.В., се установява следното:

Молителят Ц.Х.В. е роден на *** ***. Видно от представените като доказателства по делото лични  документи на молителя, същия е записан с фамилното име В.. Излага, че му се наложило да се снабди с удостоверение за раждане и установил, че в акта си за раждане е записан с фамилно име Ц.. Изложените обстоятелства породили правния интерес от предявяването на настоящата искова претенция. От показанията на разпитаните по делото свидетели също се установява, че молителя е известен в обществото и сред своите близки с фамилното име В..

Поради това е налице правен интерес от воденето на настоящото дело за допускане на исканата промяна.      

         С оглед на изложеното съдът счита, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. І от ЗГР, които налагат промяната на фамилното име на молителя.

        При това положение молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като фамилното име на молителя бъде променено от Ц. на В.. Ще следва препис от настоящото решение, след като влезе в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване в регистъра на населението.

        Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община  – гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че Ц.Х. ***, ЕГН **********, акт за раждане № 1 от 07.01.1957 г. на Община Троян е с фамилно име В. и това име да се отрази в регистъра на населението, след като настоящото решение влезе в законна сила.

         Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните и след като влезе в законна сила препис от същото да се изпрати в Община  -  гр. Троян.

                                                                

                                                        Районен съдия: