РЕШЕНИЕ

 

  280    

 

гр. Троян, 17.11.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в закрито заседание на седемнадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на

прокурора ...……………....................…..... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гражданско дело №  1100 по описа  на ТРС за 2011 год., за да се произнесе - съобрази:  

        Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

        С молба от 28.10.2014 г. ищеца по делото Д.И.Ф. на основание чл. 247 от ГПК е поискал да бъде поправена очевидна фактическа грешка в решение № 67 от 03.04.2014 г., постановено по настоящето дело, тъй като съда неправилно е изписал идентификатора на процесния имот, който е изнесен на публична продан. Установява се, че е образувано изпълнително дело № 81/2014 г. на ДСИ при ТРС по издадения изп. лист. Видно от представения протокол от 15.08.2014 г. ДСИ Анета Йонкова е констатирала описаната грешка, поради което не е извършена публичната продан. 

        При хипотезата на чл. 247 ал. ІІ от ГПК съда е изпратил копие от молбата съответно на другата страна и е дал възможност в тридневен срок да бъде представен писмен отговор. На 03.11.2014 г. ответницата В.Т. е представила отговор на молбата, с който оспорва същата, като твърди, че не е налице ОФГ.

        Съдът е преценил, че не следва страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание.

        При тези данни настоящата инстанция приема, че е налице хипотезата на чл. 247 от ГПК – очевидна фактическа грешка и ще следва тя да бъде изправена в настоящото производство. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

Ще следва да се допусне поправката на очевидната фактическа грешка като навсякъде в решение № 67 от 03.04.2014 г. вместо „поземлен имот с идентификатор 52707.505.114” да се чете ”поземлен имот с идентификатор 53707.505.114”

        Водим от горното и на това основание съда

 

Р Е Ш И:

 

         ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 67 от 03.04.2014 г. по гр. дело № 1100 от 2011 г. по описа на ТРС като навсякъде в решение № 67 от 03.04.2014 г. вместо „поземлен имот с идентификатор 52707.505.114” да се чете ”поземлен имот с идентификатор 53707.505.114”

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                                     Районен съдия: