РЕШЕНИЕ

 

№ 67

 

гр. Троян, 03.04.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното заседание на четвърти март две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

                                                Членове:.....................................

при секретар М.С. и в присъствието на прокурора ……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1100 по описа за 2011 год., за да се произнесе - съобрази:

          С решение № 146 от 10.07.2012 г. по гр. дело № 1100/2011 г. на ТРС, което е влязло в законна сила, е допусната делба между Д.И.Ф., ЕГН **********, съдебен адрес:*** и В.Д.Т. *** НА СЛЕДНИЯ СЪСОБСТВЕН НЕДВИЖИМ  ИМОТ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52707.505.114 по КККР на с. Орешак, одобрени със заповед РД-18-58/-4.09.2006 г. на изп. директор на АГКК, с площ 1015 кв. метра, при съседи 53707.505.113, 53707.502.9561, 53705.505.173, 53707.505.174, 53707.505.175, 53707.505.115, 53707.505.150  и номер по  предходния кадастрален план № 743 в квартал 78 по плана на с. Орешак, ведно с построените  в него сгради както следва: - сграда 53707.505.114.1 –застроена площ 59 кв. м., бр. етажи – два и предназначение – еднофамилна жилищна сграда;  сграда 53707.505.114.2 застроена площ 21 кв. м., бр. етажи – един и предназначение – др. вид сграда за обитаване, като съда е постановил от същия да се образуват два равни дяла – по едни за всеки от съделителите.

                В първото съдебно заседание след допускане на делбата процесуалния представител на ответницата В.Т. – адвокат В.А. от ЛАК е напарвил искане по сметки по реда на чл. 346 от ГПК относно подобренията, които Т. е направила в процесния имот, а именно:

1. Цялостен ремонт на покрива с подмяна на греди, цигли и водостоци - 1500 лева.

2.    Цялостен ремонт на пристройката към къщата - подмяна на покрива, поставяне   на   топлоизолация,   изграждане   на   баня    и тоалетна,   ВиК инсталация, електроинсталация, канал за отпадни  води с ПВЦ тръби до септичната  яма,  оборудване  на  банята  и  тоалетната  с   кранове,  бойлер, мивки, тоалетна, включително и с вана - 6800 лева.

3.Изграждане на ВиК в къщата, канал за отпадни води с ПВЦ тръби, мивка в кухнята, подмяна на таваните във всичките стаи и двете мазета сфазер, подмяна на подовете във всичките стаи и двете мазета с технически шпертплат,   подмяна   на   цялата   ел.   инсталация   с    нова,   включително осветелни тела, контакти, ключове, подмяна на врати и прозорци на първия етаж - 3400 лева.

4.Излепване на външната тераса, ремонт на стълбището за втория етаж, остъкляване на терасата, подмяна на електромера и водомера   -  1200 лева

5.Ремонт на стопанските сгради   -  покривите на плевнята, свинарника и навеса, цялостно възстановяване на плевнята - 3000 лева

6.Изграждане на ограда в градината - 350 лв.

7. Засаждане и поддържане на дръвчета в двора - Орехи    3 бр.; Ябълки    7 бр.; Сливи 25 броя; Дюля   1 бр. и  Мушмула  1 бр.- 1000 лева

общо -14 250.00 лева, от която сума ответницата съобразно нейния дял претендира ищцата да й заплати 7 125 лева.

          В тази връзка съда е допуснал в производството две съдебно технически – експертизи с вещо лице инж. Н.Й. и М.Й., които са изготвили заключения по поставените от страните задачи. Инж. Н.Й. е оценила делбения имот общо в размер на 65 250 лева, от която сума цената на земята е в размер на 17 260 лева. Претендираните подобрения са оценени на обща стойност 12 960 лева, съобразно дела на ответницата, претендираната от нея сума е в размер 6 480 лева. Вещото лице М.Й. е оценила засятите овощни дървета в двора на стойност 1 273 лева. Към техническата експертиза е била поставена допълнителна задача – да извърши проучване в СВ и ДСИ при ТРС на каква цена са продавани други подобни имоти. Инж. Й. е констатирала, че по метода на пазарните свидетелства не може да ползва резултатите от нот. актове в СВ и цените на ДСИ. Съда е допуснал техническа експертиза с друго вещо лице, което да даде справедлива пазарна оценка на имота, но поради невнасяне на необходимия депозит, експертизата е заличена. 

                Съда е провел разпита на свидетелите Х.Х. и Р. Х. относно извършените е претендирани от ответницата подобрения в съсобствения имот. Свид. Р. Х. излага, че познава В.Д., която й е съседка. Д. Б. е внучка на леля й, свидетелката излага, че никога не я виждала там. Имота е поддържан от ответницата, защото тя живее там. Т. е правила ремонт на покрива, като е сменила плочите с цигли. Стълбите към втория етаж били изгнили и ответницата направила нови. Направена и баня и тоалетна, съответно канализация. Т. е преправяла и плевнята, две от стаите в самата къща също са ремонтирани – поставян е шперплат. В. е била наема две момчета за това и съответно им е плащала.  В къщата В. е подменяла инсталацията. Грижила се е за градината, където са посяти два реда сливи,три ябълки, има една мушмула и една дюля, два или три ореха. Оградата също е правена от ответницата. Показанията на свид. Х.Х. са сходни с тези на Р. Х.. Свидетеля е косил градината на В., помни баща й Д., който също е живял в този имот. Докато бил жив двамата с дъщеря си се грижили и поддържали имота, а след неговата смърт В. е продължила с ремонтите по къщата. Сменени са плочите на покрива, сменяни са греди, направена е баня и тоалетна в лятната кухня, в самата къщата няма баня, там са правили мръсен канал за мивка. Единият мръсен канал върви от къщата, а другият върви от лятната кухня. Бутаха стълбището и го ремонтираха. Стаите са боядисвани и е сменена ел. инсталацията. Сменяни са и прозорци на къщата. В двора има засяти около 30 бр. сливи,  5-6 броя ябълки, круши, джанки, орехи. 

          С оглед на изложената фактическа обстановка решаващият съд като прецени доказателствата и доводите на страните по делото счита, че са налице условията на чл. 348 от ГПК – процесния имот е неподеляем и никоя от страните не е поискала да бъде поставен в дял на някоя от тях. Ще следва същия да бъде изнесен на публична продан с първоначална цена 65 250 лева, каквато е определената пазарна оценка от вещото лице на имота към настоящия момент. Добитата от проданта сума ще следва да се разпредели съобразно дяловете на всеки един съделител, а именно по една втора за ищцата и за ответницата.

Относно претенциите на ответницата по сметки, които съда е приел по реда на чл. 346 от ГПК за разглеждане в процеса. За да бъдат уважени подобни искове следва в случая съделителката В.Т., която се явява ищец по иска да докаже, при това главно и пълно, че тя е извършила подобрения в имота, допуснат до делба, без участието на другия съделител и с тези подобрения се е увеличила стойността на делбения имот. По своя характер претенциите за подобрения е уравнение между съделителите с цел избягване на неоснователното обогатяване. Установи се по делото, че В.Т. е извършила претендираните подобрения, които подробно бяха описани от разпитаните свидетели и бяха отразени в таблица по съдебно-техническата експертиза, като е изчислена общо тяхната стойност в размер на 12 960 лева.

При това положение ще следва ищцата да бъде осъдена да заплати на ответницата сумата 6 480 лева, съобразена с нейния дял от така извършените подобрения от ответницата В.Т., която сума съда възприема, изчислена от техническата експертиза.

Ще следва всяка една от страните да заплати по 4 % държавна такса в полза на Държавата по сметка на съдебната власт върху добитата от продажбата сума, съобразно техните дялове в размер на 1 305 лева.

Съгласно разпоредба на чл. 355 от ГПК страните заплащат разноските в производството съгласно дяловете си. Съда констатира, че двете съделителките са направили почти еднакви по размер съдебно-деловодни разноски и същите следва да останат така, както са сторени.

Водим от изложеното съдът

 

 

Р       Е       Ш     И       :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН като неподеляем следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52707.505.114 по КККР на с. Орешак, одобрени със заповед РД-18-58/-4.09.2006 г. на изп. директор на АГКК, с площ 1015 кв. метра, при съседи 53707.505.113, 53707.502.9561, 53705.505.173, 53707.505.174, 53707.505.175, 53707.505.115, 53707.505.150  и номер по  предходния кадастрален план № 743 в квартал 78 по плана на с. Орешак, ведно с построените  в него сгради както следва: - сграда 53707.505.114.1 –застроена площ 59 кв. м., бр. етажи – два и предназначение – еднофамилна жилищна сграда;  сграда 53707.505.114.2 застроена площ 21 кв. м., бр. етажи – един и предназначение – др. вид сграда за обитаванепри първоначална цена 65 250 – шестдесет и пет хиляди двеста и петдесет лева.

Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите както следва: 1/2 за Д.И.Ф., ЕГН **********, съдебен адрес:*** и 1/2 за В.Д.Т. ***.

ОСЪЖДА Д.И.Ф., с горните данни да заплати на В.Д.Т., с горните данни сумата 6 480 – шест хиляди четиристотни и осемдесет лева, съобразена с нейния дял от така извършените подобрения от ответницата В.Т. в делбения имот.

ОСЪЖДА Д.И.Ф. и В.Д.Т., с горните данни да заплатят всяка една от тях в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 4 % държавна такса в размер на 1 305 – хиляда триста и пет лева, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

                                                Районен съдия: