РЕШЕНИЕ

 

№ 14  

 

гр. Троян, 07.02.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и първи януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1106 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:       

                          М.П.Х. *** е предявила против С.Х. *** с правно основание чл. 49 ал. І от СК. Излага, че с ответника са съпрузи, сключили са граждански брак на 13.08.1989 г. в гр. Троян. От брака си имат родени две деца – Р.С. Х., родена на *** г., която вече е пълнолетна и Х.С. Х., родена на *** г. В началото бракът протичал напълно нормално. С течение на времето между тях започнали да възникват конфликти, които се задълбочавали все повече. Ищцата установила, че съпруга й има връзка с друга жена, за известно време същия е напуснал семейството и се е установил да живее в друг град. Към момента двамата живеят заедно, но не поддържат никаква връзка, отношенията между тях са крайно обтегнати. Ищцата счита, че брака й с ответника е дълбоко и непоправимо разстроен и моли да бъде прекратен с всички произтичащи от закона последици.

               На ответника по делото С.Х. е връчен препис от исковата молба и приложенията към нея. В срока по чл. 131 от ГПК не е представен отговор. Х. е редовно призован, явява се лично в с. з. и излага, че желае да се разведе, не възразява делото да приключи със споразумение по реда на чл. 51 от СК.

               В хода на съдебното производство страните по делото са заявили, че са постигнали споразумение и желаят производството да премине към развод по взаимно съгласие  по реда на чл. 50 от СК.

               Искането е допустимо и е в съответствие с разпоредбата на чл. 321 ал. V от ГПК. Страните са представили писмено споразумение, което отговаря на изискванията на чл. 51 от СК.

               Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима От приложеното удостоверение за сключен граждански брак от 13.08.1989  г. на Община Троян, въз основа на акт № 143 от 13.08.1989 г. се установява процесуалната легитимация и правния интерес на страните.

                 Съдът като съобрази представените с молбата доказателства и заявеното от страните намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство категорично заявяват, че желаят да се разведат, лично и доброволно са подписали споразумението.

              С оглед на това съдът счита, че молбата на страните за прекратяване на брака им по взаимно съгласие е основателна и следва да бъде уважена без да се издирват мотивите  им за прекратяване на този брак. Установява се, че постигнатото между страните писмено споразумение по чл. 51 от СК е законосъобразно и защитава интересите на роденото от брака малолетно дете, поради което следва да бъде утвърдено с решението на съда.

              По делото е изготвен и представен доклад от Дирекция   Социално подпомагане гр. Троян. В заключението е посочено, че в интерес на малолетното дете Х. Х. ще бъде грижи да полагат и двамата родители. Изследвано е физиологичното развитие на детето, условията, при които живее.

              При този изход на процеса и в съответствие с Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК, приета с ПМС № 38/27.02.2008 г., в сила от 01.03.2008 г. съдът следва да определи окончателна държавна такса в размер на 50.00 лева, която съгласно постигнатото споразумение следва да бъде заплатена по равно. Първоначално М.Х. е внесла 25.00 лева, ще следва С.Х. да бъде осъден да заплати 25.00 лева ДТ. Молителя С.Х. ще следва да заплати държавна такса в размер на 79.20 лева, представляваща 2 % върху присъдената издръжка за три години.

Всеки един от съпрузите следва да заплати и държавна такса в размер на 2 % в размер на 8.00 лева върху застрахователната стойност от автомобила в размер на 800 лева.

         Разноските за страните следва да останат така, както са сторени предвид споразумението.

 

               Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 13.08.1989 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 143/13.08.1989 г. на Община Троян между М.П.Х.,***, ЕГН ********** и С.Х. ***, ЕГН ********** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между М.П.Х.,***, ЕГН ********** и С.Х. ***, ЕГН ********** на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

 РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака малолетно дете Х.С. Х., родена на *** година ЕГН **********, в бъдеще ще се упражняват от нейната майка М.П.Х. ЕГН **********, като бащата С.Х.Х. ЕГН ********** ще има право на лични контакти с детето, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 16.00 часа в петък до 13.00 ч. в неделя, както и да го взема при себе си за по един месец през лятото, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката.

Местоживеенето на детето Х.С. Х. ще следва местоживеенето на майка й, което след прекратяването на брака ще бъде: град Троян, ********.

Бащата С.Х.Х. ще заплаща на М.П.Х., в качеството й на майка и законен представител на детето Х.С. Х. ИЗДРЪЖКА в размер на 110.00 - сто и десет лева месечно, считано от 01.03.2014 година за в бъдеще, до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на същата.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град Троян, ул. *********, в бъдеще ще се ползва от молителя С.Х.Х., тъй като това жилище е собственост на неговите родители.

Молителите декларират, че придобитите по време на брака им движими вещи са поделили предварително и съвсем добравална и към днешна дата не притежават никакво движимо имущество, което да попада под режим на "семейна имуществена общност", с изключение на придобития по време на брака ни лек автомобил, който автомобил се поделя както следва:

-М.П.Х. ЕГН ********** получава в свой самостоятелен дял и остава едноличен собственик на придобития по време на брака ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "ТОЙОТА АВЕНСИС" ***** с ДК№ ОВ 8637, цвят -светло сив металик, първа регистрация от ****** година, с номер на  РАМА*******, с номер на ДВИГАТЕЛ ******, на стойност 800 - осемстотин лева, като за уравняване делът на съделителя С.Х. Х. е заплатена сумата 400 – четиристотин лева, с която сума същият се счита напълно удовлетворен.

Молителите декларират, че нямат претенции един към друг за издръжка, личните си спестовни влогове или пък към всякакъв вид други вземания.

След прекратяването на брака М.П.Х. ще възстанови своето предбрачно фамилно име – К.

ОСЪЖДА М.П.Х.,*** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 8,00 – осем лева върху застрахователната стойност на автомобила, съобразно нейния дял.

ОСЪЖДА С.Х. ***, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева, 79.20 – седемдесет и девет лева и 20 стотинки, представляваща 2 % върху присъдената издръжка за три години, както и 8,00 – осем лева върху застрахователната стойност на автомобила, съобразно неговия дял.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

                                                                           Районен съдия: