РЕШЕНИЕ

 

  59    

 

гр. Троян, 21.03.2014 год.

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С.  и в присъствието на прокурора ...……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1160 по описа  на ТРС за 2011 год., за да се произнесе - съобрази:  

В.И.Н. *** е предявила срещу Х.Д.Н., И.Д.Н., И.И.И., И.И.Б.,*** и Д.Б. *** три обективно съединени иска с правно основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД, за обявяване процесният договор от 26.08.2006 г. за окончателен, втория обективно съединен иск при условията на евентуалност по реда на чл. 88 от ЗЗД, ако съдът не уважи главният иск да осъди ответниците да заплатят на ищцата сумата 6 250 лева, представляващи 5/6 ид. части от продажната цена от 7 500 лева, равняваща се на техните наследствени дялове и инцидентен установителен иск за обявяване на нищожност на сделка, обективирана в нот. акт № 156, т. ІІ, н. д. № 744/2000 г. на ТРС поради липса на предмет по чл. 26 ал. ІІ, предл. 1 от ЗЗД.

Ищцата твърди, че с описания предварителен договор, Х.И.Н., починал на 25.02.2007 г. й е продал следните недвижими имоти: - неурегулирано дворно място с площ от около 400 кв. м, находящо се в м. „Калчевска”, в землището на с. Бели Осъм, заедно с построената с построената в имота полумасивна стопанска постройка, при граници, описани в нот. акт № 156, т. ІІ, н. д. № 744/2000 г. на ТРС; - урегулиран поземлен имот – парцел І, кв. 17, по плана на с. Бели Осъм, с площ 412 кв. м, при граници, описани в нот. акт № 16, т. ІV, н. д. № 783/2001 г. на ТРС, както и следните земеделски земи от землището на с. Бели Осъм: - овощна градина, с площ 2,700 дка, девета категория, м. „Липов рът”, - ливада, с площ 5,000 дка, осма категория, м. „Липов рът”, - ливада, с площ 2,830 дка, осма категория, м. „Свиноьовете”,  - овощна градина, с площ 6,220 дка, девета категория, м. „Липов рът”, - овощна градина, с площ 0,830 дка, девета категория, м. „Дядово калчева”, - овощна градина, с площ 0,320 дка, девета категория, м. Свиньовете” и ливада, с площ 1,280 дка, девета категория, м. „Дядово дочево”. Н. посочва, че към момента на актуалната кадастрална карта имотите се индивидуализират по следния начин: 1.1.         Неурегулирано дворно място от 400 (четиристотин) м2, находящо се в местноста "Калчевска", в землището на с. Бели Осъм, Троянска община, Ловешка област, заедно със застроените в него полумасивно жилище и стопански постройки, при граници на имота: Колю Х. Груевски, И.Д.Н., н-ци на И.И.Н. от две страни, индивидуализиран и в нот. акт № 156, т. II, д. 744/2000г. на ТРС, понастоящем част от имот 03486.512.3;

1.2.    Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I (първи), пл. № 1474 (хиляда четиристотин седемдесет и четири) в кв. 17 (седемнадесети) по плана с. Бели Осъм, Троянска община, Ловешка област от 412 (четиристотин и дванадесет) м2, при граници на имота: от две страни път и н-ци на Д. Колев Доновски заедно със застроените в него двуетажна полумасивна жилищна сграда, постройки, , индивидуализиран в нот. акт № 16, т. IV, д. 783/2001 г. на ТРС, понастоящем поземлен имот с идентификатор   03486.107.1474, с площ от 287 м2;

1.3.    Поземлен имот с начин на трайно ползване - Ливада, съставляваща имот № 025272 в местността „Свиньовете" с площ 2 877 м2, понастоящем поземлен имот с идентификатор 03486.25.272;

1.4.    Поземлен имот с начин на трайно ползване - Ливада, съставляваща имот № 026221 в местността „Липов рът" с площ 5 000 м2, понастоящем поземлен имот с идентификатор 03486.26.221;

1.5.    Поземлен имот с начин на трайно ползване - Овощна градина, съставляваща имот № 026230 в местността „Дядово Калчево" с площ  834 м2, понастоящем поземлен имот с идентификатор 03486.26.230;

1.6.    Поземлен имот с начин на трайно ползване - Дървопроизводителна площ, съставляваща имот № 059026 в местността „Кордела" с площ 1 200 м2, понастоящем поземлен имот с идентификатор 03486.59.26, с площ 1201 м2;

1.7.    Поземлен имот с начин на трайно ползване - Овощна градина, съставляваща имот № 026167 в местността „Липов рът" с площ 2 704 м2, понастоящем поземлен имот с идентификатор 03486.26.167;

1.8.    Поземлен имот с начин на трайно ползване - Овощна градина, съставляваща имот № 025234 в местността „Свиньовете" с площ 320 м2, понастоящем поземлен имот с идентификатор 03486.25.234, с площ 319 м2;

1.9.  Поземлен имот с начин на трайно ползване - Овощна градина, съставляваща имот № 026207 в местността „Липов рът" с площ 6 219 м2, понастоящем поземлен имот с идентификатор 03486.26.207;

1.10. Поземлен имот с начин на трайно ползване - Ливада, съставляваща имот № 026290 в местността „Дядово Калчево" с площ 1 275 м2, понастоящем поземлен имот с идентификатор 03486.26.290, с площ 1276 м2.

В с. з. В.Н. се явява лично и с пълномощника си адв. Л. К. от САК, моли съда да уважи изцяло исковата й претенция.

На ответниците по реда на чл. 131 от ГПК е изпратено копие от ИМ и доказателствата и в законовия месечен срок е представен отговор, с който изцяло се оспорват предявените искове. Ответниците са представлявани от адв. В. А. и мл. адв. Цв. А., които молят съда да отхвърли предявените искове.

На основание чл. 219 от ГПК съда е конституирал като трети лица в процеса Я. И.Д., ЕГН ********** и П.И.Д., ЕГН **********, двамата от гр. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. Кирил и Методий № 24.

Установява се, че третото лице Я. Д. е починал на 14.08.2010 г. и като негови наследници са останали родителите му С.К.Д. и И.П.Д., които съда е конституирал като страни в процеса. Третите лица се представляват в процеса от адв. А.Ч. от ЛАК, който моли съда да уважи исковата претенция.

От приложените към делото писмени доказателства: копие от предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот при условията на чл.19 от ЗЗД от 26.08.2006 г., нот. акт № 156 т.ІІ н.д. № 744/2000 г. на ТРС, нот.акт № 16 т.ІV н.д. № 783/2001 г., удостоверение за наследници № 33/27.02.2007 г. изд. от Кметство с.Бели Осъм, удостоверение за наследници № 34/11.07.2011 г. изд. от Кметство с.Чифлик, удостоверение за наследници № 0000041651/15.06.2011 г. изд. от Община Троян, решение № 135/03.06.2010 г. по гр.д. № 820/2009 г. на ВКС,  решение № 279 от 10.12.2008 г. по в.гр.д. № 277 от 2008 г. на ЛОС, решение № 4 от 15.11.2000 г. на ПК Троян, решение № 5067 от 10.06.2996 г. на ОСЗГ – Троян, скица на ПИ № 31488/30.08.2011 г., удостоверение за идентичност на ПИ изд. на 03.09.2011 г. от Община Троян, скица на ПИ № 29385/17.08.2011 г., скица на ПИ № 29378/17.08.2011 г., скица на ПИ № 29381/17.08.2011 г., скица на ПИ № 29384/17.08.2011 г., скица на ПИ № 29383/17.08.2011 г., скица на ПИ № 29382/17.08.2011 г., скица на ПИ № 29379/17.08.2011 г., скица на ПИ № 29380/17.08.2011 г., удостоверения за данъчна оценка изд. от Община Троян с изх. № 1916/01.09.2011 г.; №1802/19.08.2011 г.; №1801/19.08.2011 г.; №1800/19.08.2011 г.; № 1799/19.08.2011 г.; № 1798/19.08.2011 г.; № 1797/19.08.2011 г.; №1796/19.08.2011 г. и № 1795/19.08.2011 г., писмо изд. от Община Троян  изх. № 0625-408 от 09.09.2011 г., писмо изх. № 94-15136-11-10-13951/21.09.2011 г., решение № 7 от 04.04.2008 г. на ТРС по гр.д. № 2/2007 г., решение № 240/29.10.2008 г. по  в.гр.д. № 256/2008 г. на ЛОС,  скица на ПИ № 35117/21.09.2011 г., нот. акт № 97 т. VІІ н.д. № 1066/2007 г. на нот. Д. Кънчевски, нот.д. № 98 т. VІІ н.д. № 1067/2007 г. на нот. Д. Кънчевски, нот. акт № 70 т.І  от 13.02.2009 г. на нот. Д. Кънчевски, удостоверение за наследници изх. № 1100-5437 от 15.11.2012 г. на Община Долни Дъбник, копия от нотариални дела с № 1066/2007 г. и № 1067 от 2007 г. и  двете на нотариус Д. Кънчевски, 2 бр. молби до Община Троян от Х.И.Н., стокова разписка от 12.07.2006 г., удостоверение от 29.06.2006 г., копие от искова молба по гр.дело № 429 от 2006 г. на ТРС, решение № 297 от 10.12.2008 г. по в.гр.д. № 277 от 2008 г. на ЛОС, решение № 135 от 03.06.2010 г. по гр.д. № 820 от 2009 г. на ВКС, удостоверение № 1811/17.01.2008 г. на ОД ”Полиция” Ловеч, удостоверение № 1079/10.01.2008 г. на ОД ”Полиция” Ловеч, копие от пълномощно рег. № 1 от 03.01.2007 г. и копие от нот. дело № 42 от 2009 г. на нотариус Д. Кънчевски, от показанията на разпитаните по делото свидетели В.В.Д., Р.Х.П., Б.  В.Б., Д.Б.Б., В.Г.К., Б.Р. Н., както и от заключението на допуснатата и изслушана графологическа експертиза с вещо лице М.К., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

С писмен предварителен договор от 26.08.2006 г. Х.И.Н., починал на 25.02.2007 г. е продал на ищцата В.И.Н. следните недвижими имоти:  неурегулирано дворно място с площ от около 400 кв. м, находящо се в м. „Калчевска”, в землището на с. Бели Осъм, заедно с построената с построената в имота полумасивна стопанска постройка, при граници, описани в нот. акт № 156, т. ІІ, н. д. № 744/2000 г. на ТРС; урегулиран поземлен имот – парцел І, кв. 17, по плана на с. Бели Осъм, с площ 412 кв. м, при граници, описани в нот. акт № 16, т. ІV, н. д. № 783/2001 г. на ТРС, както и следните земеделски земи от землището на с. Бели Осъм: овощна градина, с площ 2,700 дка, девета категория, м. „Липов рът”, ливада, с площ 5,000 дка, осма категория, м. „Липов рът”, ливада, с площ 2,830 дка, осма категория, м. „Свиноьовете”, овощна градина, с площ 6,220 дка, девета категория, м. „Липов рът”, овощна градина, с площ 0,830 дка, девета категория, м. „Дядово калчева”, овощна градина, с площ 0,320 дка, девета категория, м. Свиньовете” и ливада, с площ 1,280 дка, девета категория, м. „Дядово дочево”. Договора е приложен като доказателство по делото, в т. 1.2 е отразено, че купувачката Н. е изплатила на продавача сумата 7 500 лева. Страните са се уговорили, че до 31.12.2007 г. следва да сключат окончателен договор в нотариална форма.

         Относно първите два имота от предварителния договор се установява, че с нот. акт № 156, т. ІІ, н. д. № 744/2000 г. на ТРС Х.Н. е продал на ответника по настоящето дело Х.Д.Н. срещу задължението за издръжка и гледане неурегулирано дворно място с площ 400 кв. м /имот № 1 от предварителния договор от 26.08.2006 г./. С нот. акт № 16, т. ІV, н. д. № 783/2001 г. на ТРС Х.Н. е продал на ответника по настоящето дело И.Д.Н. срещу задължението за гледане и издръжка, урегулирано дворно място с площ 412 кв. м /имот № 2 от предварителния договор от 26.08.2006 г./. В ТРС е било заведено дело № 429/2006 г. и № 861/2007 г. на ТРС за разваляне на тези два договора, които дела са обединени пред въззивния ОС – Ловеч. Спора е приключил със влязло в сила съдебно решение № 135 от 03.06.2010 г. на ВКС, с което е оставено в сила решение на ЛОС от 10.12.2008 г. по гр. дело № 277/2008 г. в частта, с която са оставени в сила двете решения на ТРС от 26.05.2008 г. по гр. дело № 429/2006 г. и от 17.04.2007 г. по гр. дело № 861/2007 г. Съда е развалил сключения договор за първия имот до размера на 1/6 ид. Част, представляваща наследствения дял на ищцата В.Н., а за втория имот до размера на ½ ид. част.   

         С нот. акт № 97, т. VІІ, н. д. № 1066/2007 г., нот. акт № 98, т. VІІ, н. д. 1067/2007 г. и нот. акт № 70, т. І, н. д. № 42/2009 г., всичките на Нотариус Д. Кънчевски, рег. № 525 в НК, ищцата В.Н. е дарила имотите, предмет на предварителния договор на третите лица в процеса Я. Д. и П.Д.. 

За процесните имоти са представени у-ния за данъчна оценка по чл. 264 ал. І от ДОПК и скици.

По делото са приобщени гласни доказателства. Разпитани са свидетелите Б.  В.Б., Д.Б.Б., В.Г.К., Б.Р. Н., В.В.Д. и Р.Х. Свид. Б.Б. излага, че е запознат със сключения предварителен договор между Х.Н. и В.Н. на 26.08.2006 г. Присъствал е на подписването на договора. Ищцата му се обадила в гр. Плевен и му обяснила, че ще сключва договор с чичо си в с. Бели Осъм, като той е посочил Б. да бъде свидетел при подписването. При подписването на договора били четирима свидетели -  Б., В.К., В. и Р.. Договора е бил написан от В.Н. и Х.Н., прочели са го и Х.Н. се съгласил. Според договора ищцата  трябвало да заплати 7 500 лева. Б. е чувал, че Х.И.Н. е имал някакви задължения към фирма „Мотомания”. Никой не е полагал грижи за него и не го е издържал. В.Н. е дошла при него да му помага през пролетта на 2006 г. и стояла там до неговата смърт през зимата на 2007 г. Свидетеля потвърждава, че подписа на договора е негов. Х.И.Н. също се е подписал пред тях. За подписването на договора свидетеля излага, че са дошли заедно от Плевен с В., В. и Р.. Договора с Х.И.Н. се е подписал в неговата къща, края на м. август 2006 г. Цитирани дословно показанията на свидетеля Б.: „Този договор предварителният беше написан от В.Н. на машина. Диктуваше чичо ти Х.. В. му прочете договора и той се  съгласи. Машината не знам от къде е била занесена, но В.Н. извади машината. Договора беше написан на място. Това което написа В. това беше, не знам да е имало поправки по договора.” Свид. Д.Б. живее в с. Бели Осъм, има имот в близост до къщата на Х.И.Н.. Б. описва свои лични впечатления и факти за времето преди смъртта на Н.. През 2006 г. Б. е работила като главен счетоводител на Потребителна кооперация в с. Бели Осъм. Срещу къщата на Н. кооперацията е имала смесен магазин и служебните задължения на Б. са включвали почти ежедневни посещения на магазина. Х.Н. си купувал с пари от пенсията хляб, хранителни стоки от там, Б. често контактувала с него. През 2006 година Н. е взел пари на знаем от П.Д. да си плати един камион дърва и една печка. Свидетелката знае, че е чакал племенника си Х.Д.Н. и съпругата му да се върнат от Испания, за да му дадат пари да върне заема си. След като те се върнали от чужбина и му дали пари, Н. си уредил сметките по заема. Свидетелката излага, че при разговори с Н., той й се е оплаквал, че постоянно В.Н. го карала да подписва разни книжа за продажби, включително и празни листи. Според свидетелката, Х.Н. е бил грамотен и адекватен. Б. не е виждала В.Н. да чисти и пере в неговата къща, нито познава и е виждала в селото свидетелят Б.Б.. Свид. В.К. излага, че живее в същата махала, където е живял и покойният Х.И.Н.. Имал е непосредствени впечатления от него. С него са работили по нивите и често се виждали, преди да дойде В.Н. през април месец на 2006 година. Веднъж В. минавала покрай него с чичо си и му казала, че няма за какво да стои там, след което си тръгнала и до октомври свидетеля не я виждал там. К. излага, че почти не познава Б.Б., знае, че е от рода Н., но не го е виждал в селото, още по-малко да е приятел с Х.Н. и да го е посещавал. През 2006 година дядо Х. е взел пари на заем от съседката си П.Д., за да си купи дърва. Племенника му Х.Д.Н. и жена му Б. като се върнали от Испания, му дали пари да върне заема си. Преди това К. е чул, че Н. е вземал пари за печка пак от П., и пак племенника му ги е върнал. К. лично е присъствал, когато Б. Н. е дала на Х.Н. 500 лева за дървата, които си е купил със заетите пари. Х. се е оплаквал на свидетеля, че Веса му подавала някакви книжки и листчета, да ги подписва. К. го съветвал да не подписва нищо. Н. много пъти е негодувал от ищцата. Установявал е липса на пари от пенсията си. Свидетеля излага, че В.Н. не е живеела при чичо си. Преди 2006 г. тя никога не е идвала при Х.Н.. Свид. Б. Н. е съпруга на ответника Х.Д.Н.. Х.И.Н. е чичо на съпруга й. През 2006 година свидетелката е била в Испания. През м. октомври Б. Н. и съпруга й си дошли отпуск в България. Н. била уведомена, че чичо й е започнал дела за разваляне на договора за издръжка и гледане. Когато го попитали за това, той им отговорил, че не е вярно и няма такова нещо. Той категорично е отричал и за продажба на имотите си. Х.Н. им се оплакал, че е взел пари на заем, за да си купи печка и дърва за огрев. Б. Н. лично му дала 500 лева пред свидетеля В.К., за да може да си върне заема. През това време В.Н. не е била там. Х.Н. се е оплаквал на свидетелката, че не може да се отърве от В. – идвала когато получавал пенсията и после си тръгвала. Н. също излага, че чичо им се е оплаквал, че ищцата го е карала да се подписва на празни листи и изобщо не е знаел на какво се подписва. Когато Х.Н. починал свидетелката и съпруга й били в Испания. Б. Н. излага, че от 29 години е тук и никога не е виждал Б.Б. в с. Бели Осъм. Свид. В.Д. излага, че В.Н. е била негова служителка, познава и покойния Х.Н., който е неин чичо. Близо година Н. гледала чичо си до смъртта му през 2007 г. Д. разказва за случай, когато В. го помолила да дойде в с. Бели Осъм за свидетел, тъй като щели да подписват договор за продажба на имоти. Чичото на В.Н. си е посочил кои свидетели иска да присъстват, като единият бил Б., който свидетеля докарал от Плевен, другият бил В. от с. Бели Осъм. Когато отишли там  Х. и  В.К. били там, а В. пишела на една пишеща машина и описвала имотите. До нея имало много документи и скици. След това той лично прочел договора. Д. излага, че се подписали Веса, В., Х. и  Б.. Свидетеля разбрал, че чичо й имал някакъв дълг към „Мотомания” и трябвало да отидат да внесат парите. В. е дала пари на чичо си, той да си плати дълга и е купила имотите му. След като прочели договора, той се съгласил и всички се подписали. Свидетеля излага, че В. му дала пари, но относно размера, който се претендира – 7 500 лева свидетелските показания са недопустими. Свид. Р.П. познава страните В.Н. и чичо й. Излага, че живее в гр. Плевен, има приятел към с. Шипково и по този повод е идвал насам. П. е ходил в къщата му в с. Бели Осъм, знае за процесния договор и е присъствал, когато са го писали. Х. се е оплаквал, че дължи пари на  „Мотомания”, очаквал е помощ от племенниците си, но те заминали в чужбина. Тогава дошла В. и започнала да се грижи за него. Когато се подписвал договора, свидетеля дошъл по молба на ищцата и присъствал там. В. пишела на машина, после прочели договора и си броили пари. И двамата свидетели П. и Д. с точност си спомнят датата, когато е сключен договора – 26.08.2006 г.  С кола от гр. Плевен с двамата свидетели дошъл още един човек от плевенския край - Б..

Назначената и изслушана по делото графологическа експертиза е дала заключение, че положените подписи на процесния предварителен договор са на продавача Х.И.Н., на купувача В.И.Н. и съответно на двамата свидетели В. И. К. и Б. В.Б.. В допълнително заключение вещото лице М.К. е изследвал на какво ниво са положени подписите в сравнение с машинописния текст, по-специално подписа на продавача Хр. Н. е под нивото на съответния ред, поради което може да се предположи, че е положен на празен лист, преди изписването на текста.

С оглед на изложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

        Предварителният договор по своята същност представлява едно облигационно задължение - обещание за сключване на окончателен договор. Предварителният договор няма вещнотранслативен ефект и не е годно средство за прехвърляне на собствеността на недвижимия имот от Х.Н. на ищцата. От представените по делото писмени доказателства не се установи ищцата В.Н. да е собственик на посочените в предварителния договор недвижими имоти по силата на самия договор, както се твърди в исковата молба. Напротив, те са в режим на съсобственост с ответниците, породила се по наследството след смъртта на Х.И.Н.. Тъй като някои от процесните имоти – двата застроени имота са собственост само на някои от ответниците по силата на валидни прехвърлителни сделки, а земеделските земи притежаваме в режим на съсобственост, всеки от собствениците е владелец на своята идеална част и държател на останалите идеални части. Няма данни ищцата да е отблъсквала  владението на останалите ответници, нито е променяла основанието, на което владее и ползва имотите. Не бяха представени доказателства В.Н. да е едноличен собственик на процесните имоти на основание покупка чрез предварителен договор.

               Във връзка с разпределението на доказателствената тежест ищцата следваше да докаже, че „между нея и покойния Х.Н. е сключен валиден предварителен договор, че предмет на същия е прехвърляне правото на собственост върху конкретно определен, съществуващ и понастоящем обект, че се явява изправна страна по договора, т.е. изпълнила е поетите с него задължения, както и че към датата на приключване на устните състезания са налице условията за валидно прехвърляне на имота, в това число, че ответниците се явяват собственици на имотите.“ В Случая съда констатира, че процесния предварителен договор не притежава необходимите реквизити. Процесните имоти не са индивидуализирани, налице са препратки към нотариални актове.

Относно подписването на процесния договор следва да се отбележи, че в допълнение към протокол № 80 от графологическата експертиза вещото лице М.К. е дал заключение, че подписът на Х.И.Н. не се намира на линията и може да е бил положен както преди съставяне на текста, така и след неговото съставяне. Съдът е допуснал свидетелски показания, с които да се установят обстоятелствата, относно сключването и подписването на договора. Следва да се отбележи, че свидетелските показания на свидетелите, ангажирани от ищцата, са твърде противоречиви и тенденциозни. В частта, в която свидетелите изясняват обстоятелства относно факта на получаването на сумата, както настоящата инстанция посочи и горе не следва да бъдат кредитирани на основание чл. 164, ал. 1, т. 4 от ГПК. Пълномощника на ответниците мл. адв. Цв. А. много подробно е изследвал тези противоречия в представените писмени бележки и фактически те изглеждат така:

Свидетелят Б.Б. твърди:

   „Договора го бяха написали двамата с В. и го прочетоха договора и Х.Н. се съгласи с този договор“.

„Заедно дойдохме с В. до Троян, защото те ни докара с тяхната кола, тези В. и Р. ме докараха с тяхната кола. Дойдохме специално за договора.“

„Този договор предварителният беше написан от В.Н. на машина. Диктуваше го чичо ти Х..“

„В. му прочете договора и той се съгласи“.                  

              Свидетелят В.Д. твърди:

„Чичото на В.Н. си е посочил кои свидетели иска да присъстват като единият трябва да го докараме от друго място от Плевен“.

„Когато отидохме те бяха там – Х. и В.К., а Веса пишеше на една пишеща машина. Имаше една грамада скици и документи …. описваха се имотите“

„След като тя свърши аз прочетох договора.“

Свидетелят Р.П. твърди:

В. беше оформила този договор, пред нас пишеше го на машината, прочете му го там.“

С колата пътувахме аз, Веско и  Б.“

Аз не съм присъствал там в къщата, за сефте отивахме там“.

Преди да се подпише договора аз съм ходил в къщата на бай Х.“.

Ищцата В.Н. на поставени въпроси в съдебно заседание от 18.12.2013 год. твърди:

„Бях при чичко /Х.И.Н./ и не съм пътувала с нищо, живяла съм в неговия дом“.

„Била съм дългогодишна машинописка, първа категория“

„Чичко прочете договора, аз също втори път го прочетох пред всички“. Налице са противоречия относно пътуването с колата от гр. Плевен, относно самото изписване на договора, прочитането му.

От всичко изложено до тук става ясно, че показанията на свидетелите се разминават и взаимно се изключват за обстоятелствата по предмета на делото. Не се установи по категоричен начин, че свидетелите са пътували заедно от гр. Плевен до с. Бели Осъм и са присъствали на писането и подписването на договора.

Свидетелите, ангажирани от ответната страна дават непротиворечиви показания. Всички твърдят, че Х.Н. им се оплаквал, че В.Н. го е задължавала да подписва бели листи и други документи със съдържание, което не му е известно. Всички твърдят, че не познават лицата, които са вписани в процесния договор като свидетели и лицата, които са посочени като свидетели на договора, както и че не са виждали тези лица в с. Бели Осъм. Твърдят и че В.Н. не е живяла при чичо си Х., както и че той е имал непоносимост към нея.

Следва да се приеме, че в настоящия процес не се доказа при условията на главно и пълно доказване, че има изразена воля за продажба на недвижими имоти и получаване на парични суми от страна на Х.Н. чрез полагането на подпис под конкретен договор и че този договор е действителен.

Пълномощника на ответниците мл. адв. А. излага съмнения относно техническото изписване на процесния предварителен договор, а именно че първата страница по никакъв начин не кореспондира с втората. Първата започва почти в началото на листа и свършва до самия му край, като е писано сбито, максимално е използвано полето за вмъкване на голям по обем текст, докато втората страница започва доста по-надолу от началото на листа, номерирана е и между някой от редовете има оставено празно пространство. Това води до съмнения, че е извършено, както се предполага експертизата, за да съвпадне подписа на Х.Н. на ниво Продавач.

С оглед на изложеното съда приема, че главния иск е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен. За да бъде действителен предварителният договор, той трябва да съдържа всички съществени елементи на окончателния договор. Ищцата следваше да докаже в процеса, че имотите, които са описани в предварителния договор са индивидуализирани по действащата тогава Карта на възстановената собственост. Изрично след съставяне на доклада съдът е указал на ищцовата страна, че „не сочи доказателства за индивидуализацията на процесните имоти, тъй като към 2006 год. има изработена КВС, има представено решение и скица, но няма доказателства, че именно тези решения и скици касаят процесните имоти, които са предмет на предварителния договор. Такова доказване не беше извършено и по никакъв начин от събраните по делото доказателства не може да се установи, че описаните в предварителния договор имоти съществуват към този момент и съвпадат с тези, за които са приложени скици по делото. Още повече, че по делото е приложено писмо от Община Троян, от което е видно, че не може да се изясни историята на имотите. Също така, по думи на свидетелите при написването на договора е имало скици и решения, но въпреки това не са посочени съседи на имотите по договора. Неиндивидуализирането на имотите по договора прави същия без предмет. В този смисъл няма как да бъде сключен окончателен договор, при положение, че имотите не са обособени и предварителният договор е безпредметен. В този смисъл е задължителната практика на Върховния касационен съд.

Освен това, за да бъде сключен предварителния договор за окончателен следва да се изследва собствеността към момента на приключване на устните състезания. По делото не се събраха доказателства, от които да е видно, че наследниците на продавача са собственици на „описаните“ в предварителния договор имоти. По делото има данни – нотариални актове, че имотите са собственост на трети лица, включително и земеделските земи, които В.Н. е прехвърлила на внуците си.

Относно предявения евентуален иск с правно основание чл. 88 от ЗЗД ответниците да бъдат осъдени да заплатят на ищцата сумата 6250, представляваща 5/6 от 7500 лв., която сума е платена като насрещна престация по сключения предварителен договор. Настоящата инстанция приема, че предварителният договор, който е основание за плащане на сумата е недействителен и не изразява волята на Х.И.Н., тъй като ищцата не доказа по безспорен начин, че подписът на Х.Н. е положен след изготвянето на този договор и че това е действителната негова воля. Друг е въпроса, че вземането е погасено по давност, както правилно се отбелязва в писмените бележки. Давността за получената сума по договора започва да тече от момент на получаването им. Сумата съгласно договора е получена на 26.08.2006 год. и е погасена поради изтичане на 5-годишна давност и не е дължима към момента.

                  Относно предявения инцидентен установителен иск с правно основание чл. 26 ал. І от ЗЗД – да се обяви за нищожна сделката, обективирана в нот. акт № 156, т. ІІ, н. д. № 744/2000 г. на ТРС поради липса на предмет, също в настоящето производство не бяха представени никакви доказателства, които да водят до несъмнен и обективен извод, че сделката е нищожна поради липса на предмет. Ето защо и този иск следва да бъде отхвърлен.

На основание чл. 78 ал. ІІІ от ГПК ще следва ищцата да заплати на ответниците сторените от тях съдебно-деловодни разноски, както следва: на Х.Д.Н. сумата 260,00 лева, на И.Д.Н. сумата 200 лева, на Д.Б.Б. сумата 200 лева и на И.И.И. сумата 300 лева.

Водим от изложеното съдът

 

                      Р    Е    Ш    И   :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от В.И.Н., ЕГН **********,*** срещу Х.Д.Н., ЕГН **********,***, И.Д.Н., ЕГН **********, адрес:***, Д.Б.Б., ЕГН **********,***, И.И.И., ЕГН **********,*** и И.И.Б., ЕГН **********,*** иск с правно основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД за обявяване за окончателен сключеният предварителен договор от 26.08.2006 за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който Х.И. ***, починал на 25.02.2007 г. е продал на ищцата В.И.Н., с горните данни следните недвижими имоти: - неурегулирано дворно място с площ от около 400 кв. м, находящо се в м. „Калчевска”, в землището на с. Бели Осъм, заедно с построената с построената в имота полумасивна стопанска постройка, при граници, описани в нот. акт № 156, т. ІІ, н. д. № 744/2000 г. на ТРС; - урегулиран поземлен имот – парцел І, кв. 17, по плана на с. Бели Осъм, с площ 412 кв. м, при граници, описани в нот. акт № 16, т. ІV, н. д. № 783/2001 г. на ТРС, както и следните земеделски земи от землището на с. Бели Осъм: - овощна градина, с площ 2,700 дка, девета категория, м. „Липов рът”, - ливада, с площ 5,000 дка, осма категория, м. „Липов рът”, - ливада, с площ 2,830 дка, осма категория, м. „Свиноьовете”, - овощна градина, с площ 6,220 дка, девета категория, м. „Липов рът”, - овощна градина, с площ 0,830 дка, девета категория, м. „Дядово калчева”, - овощна градина, с площ 0,320 дка, девета категория, м. Свиньовете” и ливада, с площ 1,280 дка, девета категория, м. „Дядово дочево” за сумата от 7 500 лева.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от В.И.Н., ЕГН **********,*** срещу Х.Д.Н., ЕГН **********,***, И.Д.Н., ЕГН **********, адрес:***, Д.Б.Б., ЕГН **********,***, И.И.И., ЕГН **********,*** и И.И.Б., ЕГН **********,*** иск с правно основание чл. 88 от ЗЗД, а именно ответниците да заплатят на ищцата сумата 6 250 лева, представляващи 5/6 ид. части от продажната цена от 7 500 лева, равняваща се на техните наследствени дялове.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от В.И.Н., ЕГН **********,*** срещу Х.Д.Н., ЕГН **********,***, И.Д.Н., ЕГН **********, адрес:***, Д.Б.Б., ЕГН **********,***, И.И.И., ЕГН **********,*** и И.И.Б., ЕГН **********,*** инцидентен установителен иск с правно основание чл. 26 ал. ІІ от ЗЗД – да се обяви за нищожна сделката, обективирана в нот. акт № 156, т. ІІ, н. д. № 744/2000 г. на ТРС поради липса на предмет.

ОСЪЖДА В.И.Н., ЕГН **********,*** да заплати на Х.Д.Н., ЕГН **********,*** сумата 260,00- двеста и шестдесет лева сторени съдебно-деловодни разноски, на  И.Д.Н., ЕГН **********, адрес:*** сумата 200 – двеста лева сторени съдебно-деловодни разноски, на Д.Б.Б., ЕГН **********,*** сумата 200 – двеста лева сторени съдебно-деловодни разноски и на И.И.И., ЕГН **********,*** сумата 300– триста лева сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред ОС – гр. Ловеч.                                

 

Районен съдия: