Р Е Ш Е Н И Е

 

   43   

 

гр. Троян, 06.03.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на шести февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1197 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази: 

 

Производството е образувано по молба с правно основание чл. 127 а от СК, предявена от К.Н. А. – Л. от гр. Троян, обл. Ловеч в качеството й на майка и законен представител на малолетния й син Д. Д. К. против Д.О.К. *** за постановяване на съдебно решение, по силата на което да бъде заместено съгласието на ответника за издаване на паспорт по реда на Закона за българските лични документи на детето Д. К. и за заместване съгласието на ответника за пътуване на детето извън територията на Република България до навършване на 18 години. Излага се в молбата, че ответника е баща на детето а ищцата упражнява родителските права. Предстои издаването на международен паспорт на детето, за което се изисква съгласие и на двамата родители. Л. излага, че многократно е разговаряла с К., но въпреки обещанията от негова страна и до момента такова съгласие не е получено. Предвид обстоятелството, че ответникът, в качеството си на родител отказва да окаже изискуемото се по закон съдействие, ищцата обективира искане за постановяване на съдебно решение, по силата на което да бъде заместено липсващото му съгласие за издаване на паспорт на детето и даване на разрешение същото да напуска при нужда територията на Република България. В открито съдебно заседание ищцата е представлявана от мл. адв. Цветомир Ангелов, който поддържа подадената молба, като моли същата да бъде уважена.

В подадения по реда на чл. 131 ГПК отговор, ответника К. е изразил становище, че не желае да възпрепятства образованието и развитието на сина си. Не е в състояние да се яви в с. з., тъй като работи в Гърция. Не е ангажирал доказателства.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Видно от представеното удостоверение за раждане, издадено от Община Троян, малолетния Д. Д. К. е роден на *** г. от родители К.Н. А. и Д.О.К..

С решение № 138 от 16.04.2007 г. по гр. дело № 118/2007 г. на ТРС брака между Д. и К. К. е прекратен, а родителските права върху роденото от брака дете Д. К. са възложени на майката.

По делото е разпитана като свидетел П.И.К., която е майка на ищцата и съответно баба на детето. Излага, че в момента дъщеря й и внука й живеят в САЩ, където Д. учи. Срока на паспорта му е изтекъл през м. ноември миналата година и за да си дойде в България трябва да му се издаде нов валиден паспорт. Няколко пъти дъщеря й се е срещала с бившия си съпруг миналата година и той е обещавал, че ще даде съгласие, но после се е отказвал.

         По делото е представен социален доклад и е изложено, че страните и детето живеят в чужбина и не са се явили в ДСП – гр. Троян, поради което дирекцията не е в състояние да представи становище за изследване интересите на детето.

         Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните, съдът достигна до следните правни изводи:

         Разпоредбата на чл. 76, т. 9 ЗБЛД предвижда да не се разрешава напускането на страната на непълнолетни лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127 а СК.

Съгласно чл. 127 а СК, въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите, а когато такова съгласие не може да бъде постигнато, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето.

За уважаване на депозираната молба с посоченото правно основание, в производството, имащо характер на спорна съдебна администрация, следва да се установи по делото, че страните са родители на детето, които не са постигнали съгласие относно излизането извън граница на детето, както и че заместването на съгласието на родителя, който не дава разрешението си, е в интерес на детето. Целта на цитираната по-горе нормативна уредба е от една страна да защити в максимална степен децата, така и да охрани от друга страна техните права, като не се ограничава излишно възможността им да пътуват, когато това е в техен интерес.

Безспорно е по делото, че ищцата и ответникът са родители на малолетния Д., както и че детето се отглежда изцяло от майката, като бащата не е дал съгласието си за пътуване извън страната на детето, както и за издаване на необходимите лични документи за това.

Установи се от събраните по делото доказателства, че детето в момента живее и учи в САЩ, заедно със своята майка.

Съдът намира, че липсата на съгласие от страна на единия родител, с оглед на горните обстоятелства препятства излишно права и свободи на детето, регламентирани и защитени от закона. Очевидно желанието на майката и детето то да продължи образованието и развитието си в САЩ. В отговора си бащата изрично декларира, че по никакъв начин не желае да възпрепятства развитието на детето си.

По отношение на общо формулираното искане за пътуване на детето извън територията на Република България до навършване на 18 години, съдът намира следното:

С оглед служебното задължение на съда да следи за интереса и защитата на детето, следва разрешението да бъде дадено по начин, който изключва възможността детето да бъде заведено в страни с размирици, природни бедствия или да бъде поставено в неблагоприятни за живота и възпитанието му конкретни условия.

         С оглед на горното и при липса на интерес от страна на бащата относно отглеждането на детето, съдът намира, че следва при съобразяване спецификата на конкретния случай да бъде дадено разрешение, заместващо съгласието на бащата, за издаване на необходимите лични документи на детето, както и разрешение за пътуване на детето извън пределите на страната до навършване на 18 години, като бъдат съобразени конкретните условия в определената държава, дали не са опасни или неблагоприятни за детето.

         На основание чл. 127 а, ал. 4 СК следва да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на основание чл. 127 а от СК, заместващо съгласието на бащата – Д.О.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** да бъде издаден паспорт на детето – Д. Д. К., ЕГН ********** както и същото да пътува извън пределите на Република България до навършване на 18 годишна възраст, като бъдат съобразени конкретните условия в определената държава, дали не са опасни или неблагоприятни за детето.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на основание чл. 127 а, ал. 4 СК.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Ловешки  окръжен съд.

Районен съдия: