РЕШЕНИЕ

 

№ 28

 

гр. Троян, 24.02.2014 год.

 

                    В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и  седми януари две хиляди и  четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С.  и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 1198 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:  

                М.М.М. *** е предявила срещу Община гр. Исперих молба с правно основание чл. 19 ал. І от Закона за гражданската регистрация. Молителката излага, че в акта си за раждане е записана с турски имена, но след своите близки и познати е известна с имената М.М.М.. В съдебно заседание молителката е представлявана от мл. адвокат Цветомир А. ***. Моли съда с решението си да допусне промяна на името на доверителката му, като бъде записана с българските й имена и това да бъде отразено в съответния регистър. В подкрепа на искането си е ангажирал писмени  и гласни доказателства.

                 Заинтересованата страна Община Исперих е редовно призована, в законоустановения срок по чл. 131 от ГПК не е изразила писмено становище, не са ангажирани доказателства. 

           За РП – Троян не се явява представител, не е изразено становище по молбата.

От приложеното към делото доказателства: копие от лична карта № 129792130, издадена на 11.10.2005 г. от МВР гр. Ловеч, удостоверение за раждане от *** ***. Исперих въз основа на акт за раждане № 0598 от 12.10.1975 г., служебна бележка № 1831/17.10.2013 г. на СОУ „Васил Левски” гр.Троян, удостоверение за разред № 1425/23.02.1991 г. на ПУЦ към Община гр. Велико Търново и решение по гр.дело № 393/2012 г. на ТРС, както и от показанията на разпитаните свидетели А.И.М. и И.В.Г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от приложения акт за раждане  № 0598 от 12.10.1975 г., издаден от Община Исперих молителката е записана с имената  М.М.М.. В притежавана от нея лична карта №…………, издадена на 11.10.2005 г. от МВР Ловеч е записана с имената М.М. Ю.. Молителката заявява, че когато е била ученичка на нея и на нейните родители са били сменени имената с български, и тя се е казвала М.М.М.. Установява се също така, че с тези имена М. е завършила  основното си образование в с. Калейца и курсове за квалификация в гр. Велико Търново, с имената М.М.М. са били издадени съответните документи. При масовата смяна на имената през 1991 година молителката си е възстановила имената по рождение, тъй като е имало обща такава нагласа, а и бъдещият й съпруг бил поставил условие, ако иска да сключат граждански брак трябва да възстанови турските си имена. Молителката отчита това за грешка, тъй като никой не я е познавал с имената М.М.М.. С решение по гр. дело № 393/2012 г. на ТРС брака на молителката бил прекратен и е възстановено предбрачното й фамилно име М.. Молителката твърди, че в отношенията й с близките си тя е известна с името М., а в обществото с имената М.М.М., поради което за нея се е породил правния интерес да предяви настоящата претенция.

На основание чл. 163 от ГПК съдът е допуснал събирането на гласни доказателства, като по делото са разпитани свидетелите А.И.М. и И.В.Г.. Свидетелката А. М. е дъщеря на молителката. Същата излага, че майка й е известна в обществото и сред близки и приятели с имената М.М.М., дори още в училище е била известна с името М.. Свидетелят И.Г. заявява, че с молителката са били колеги в ЕТ ”Свети Спиридон 2003 – Иван Нешев”, където тя е била известна с имената М.М. и той не я познава с други имена.  

 С оглед на изложеното съдът счита, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. І от ЗГР, които дават основание за исканата промяна.

          При горните изводи молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като препис от настоящото решение, след като влезе в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община – гр. Исперих за отбелязване на промяната в акта за раждане и в регистъра на населението.

          Водим от изложеното съдът

                                   Р  Е  Ш  И:

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Исперих, представлявана от Кмета Бейсим Шукри, че М.М.М., ЕГН **********, постоянен адрес:***, ж. к. „Лъгът”, бл. 11, вх. А, ет. 4, ап. 10 и настоящ адрес: гр. Троян, ул. ”Христо Ботев” № 118 и с Акт за раждане № 0598 от 12.10.1975 г., издаден от Община Исперих е с имена М.М.М. и тези имена да се отразят в акта за раждане и регистъра на населението, след като настоящото решение влезе в законна сила.

                Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните и след като влезе в законна сила препис от същото да се изпрати  в Община гр. Исперих.  

 

Районен съдия: