РЕШЕНИЕ  

гр. Троян, 28.02.2014 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и девети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………….., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 12  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

          Производството е по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

          Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред извън семейството, в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип - с. Дълбок дол на непълнолетното дете А.Г. А., родена на *** г., временно настанена по административен ред със заповед от 05.12.2013 г. на Директора на ДСП – гр. Троян. В молбата се твърди, че А. А. е родена в гр. Г. от майка Г.Е.А. и баща – неизвестен.  Детето е отглеждано от майката. При подаден сигнал от Национална телефонна линия за деца 116 111 - за непълнолетната А.Г. А. и нежелание на детето да се прибере в домът си след учебните занимания по самоподготовка от училище, поради закани, побой, обиди и ежедневно неглижиране от майка й Г.А. е предприета мярка за закрила – настаняване спешно в ЦНСТ. С посочената заповед детето е настанено в ЦНСТ – с. Дълбок дол, като в момента е ученичка в  ОУ „В.Л.” с. Б.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените по делото копие от удостоверение за раждане № 228185 от 17.09.1998 г. на Община гр. Г., детето А.Г. А.  е родена на *** г. от майка Г.Е.А. и баща - неизвестен. Детето е отглеждано от майката и е било ученичка в ОУ „Л.К.” с. Д.. В отдел „Закрила на детето” ДСП – Троян  това е трети сигнал за детето А., като първият е подаден от МКБППМН на 18.12.2013 г. относно многобройни отсъствия и аморално поведение. Вторият сигнал, при който се отваря случай е от 01.02.2013 г. за насилие над детето от майката.  На 15.02.2013 г. непълнолетна А. А. е споделила всичките си притеснения и случващото се в къщи с директорката на ОУ „Л.К.” с. Д., в което учи и с класната си ръководителка Д.Д.. Училището е на целодневна организация и след като детето си е отишло на обяд е последвал поредния скандал, придружен със закани от майката, че ще я убие с брадва и ще я излежи. А. се е върнала в училище и е заявила на директорката, че няма да се прибере в къщи и ще сложи край на живота си, ако не бъде настанена някъде. Детето е споделило, че ако не срещнела разбиране от директорката на училището е обмисляла два варианта за самоубийство. А.П. – директор на училището се е обадила на НТЛД – 116 111, проведен е разговор с детето, което е съобщило, че не желае да живее с майка си, тъй като не издържа на тормоза в къщи. През месец декември 2013 г. се е провела –среща разговор на която са присъствали директорката  на ОУ „Л.К.” с. Д., класната ръководителка на А., майката Г.А. и полицейски инспектор М.Д., и А. е уведомена, че детето ще бъде настанено в ЦНСТ с. Дълбок дол, тъй като това е в интерес на детето. До тази мярка се е стигнало, поради неизпълнение на първостепенна отговорност на родител да осигури сигурна, спокойна, безопасна социална и семейна среда за развитието на детето.

Със заповед  № ЗД-ЗД 0901/0026 от 05.12.2013 г. на Директора на ДСП – гр. Троян детето временно е настанено в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип - с. Дълбок дол.

           По делото е представен социален доклад от ДСП –Троян, от който се установяват изложените факти – детето се чувства добре в ЦНСТ – с. Дълбок дол, за него се полагат необходимите грижи, ученичка е в ОУ „В.Л.” с. Б. и редовно посещава учебните занятия. 

В с. з. директора на ЦНСТ И.К. е изразила становище, че  А. се чувства добре в центъра, ученичка е в ОУ „В.Л.” с. Б. 

РП – Троян е редовно призована, не се явява представител и не е взето становище по молбата. 

Майката  Г.А. се явява лично в с.з. и изразява становище, че сама е отгледала дъщеря си и не са верни твърденията й. А.  е посещавала А. в центъра, като й е носила дрехи и храна.

Констатирано е, че А. пребивава в центъра чрез договор за доставка на социални грижи. При това положение съдът следва да се насочи към възможността, посочена от закона – настаняването на детето в специализирана институция. В случая тя следва да бъде посочената от ДСП – Троян, а именно ЦНСТ – с. Дълбок дол, където детето е настанено временно с административна заповед.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие .

На основание чл. 27 ал. І, вр. чл. 4 ал. І т. 5 и чл. 25 ал. І т. 4 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

          НАСТАНЯВА детето А.Г. А., родена на *** г. в гр. Г., ЕГН ********** от майка Г.Е.А., ЕГН ********** *** и баща- неизвестен, в Център за настаняване от семеен тип – с. Дълбок дол, обл. Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или до навършване на пълнолетие или до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.

          ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седмодневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е постановено.              

 

Районен съдия: