РЕШЕНИЕ  № 126

 

гр. Троян, 19.05.2014 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и втори април две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 120 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:    

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

Молителите М.Т.Я. и Р.М.Я.,***, по реда на настоящото производство молят съда да допусне прекратяване по взаимно съгласие на техния брак, сключен на 14.10.2000 г., от който брак имат родени две деца – М.Р. Я., роден на *** г. и В.Р. Я., родена на *** г.

             Съгласието им за развод е сериозно и  непоколебимо. 

           В съдебно заседание страните поддържат молбата си за развод.

           Съдът, след като изслуша страните по делото и прецени събраните доказателства, намира за  установено и обосновава следните правни изводи:

             Молителите са законни съпрузи от 14.10.2000 г. – видно от представеното удостоверение за сключен гр. брак от същата дата на Община Троян.  От брака си имат родени две малолетни деца.

         С оглед защитата интересите на родените от брака деца съда е уведомил ДСП – Троян и същата е представила становище, с което се излага, че постигнатото споразумение е в интерес на децата.

Към молбата за развод е приложено постигнатото между съпрузите  споразумение, което не противоречи на повелителните законови норми и морала и урежда пълно всички въпроси, касаещи последиците на развода, които правилото на чл. 51 ал. І изр.1-во от СК повелява.  

           Гореизложеното онагледява предпоставките по чл. 50, чл. 51 ал. І и ІІ от СК, вр. с чл. 330 ал. ІІІ от ГПК за допустимост на искания развод по взаимно съгласие.

При този изход на процеса в съответствие с постигнатото споразумение между съпрузите и Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна Държавна такса в размер на 50 лева, която следва да бъде заплатена по равно от молителите. Ще следва М.Я. и Р.Я. да заплатят в полза на Държавата по сметка на съдебната власт по 90 лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години, общо в размер на 180 лева.

             Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК  гражданския брак между М.Т.Я.,***, ЕГН ********** и Р.М.Я.,***, /съд. адрес: гр. Троян, ул. „Дрянска чешма” № 4, адв. С.С./, ЕГН **********, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 92 от 14.10.2000 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху родените от брака две малолетни деца - М.Р. Я., роден на *** година, с ЕГН ********** и В.Р. Я., родена на *** година, с ЕГН **********, в бъдеще ще се упражняват от тяхната майка М.Т.Я. - ЕГН **********, като бащата Р.М.Я. - ЕГН ********** ще има право на лични контакти с децата всяка първа и трета седмица от месеца от 16.00 ч. в петъчните дни - до 13 ч. в неделния ден, включително и да ги взема при себе си за по един месец през лятото, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката.

Местоживеенето на децата ще следва местоживеенето на майката, което в момента е: гр. Троян, ул. "Хан Аспарух" № 19,ет. 1,ап. 3.

ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА на двете малолетни деца – бащата Р.М.Я. се задължава да заплаща месечна издръжка на М.Т.Я., в качеството й на майка  и законен представител на децата им, поотделно по 125 - сто двадесет и пет лева, считано от 01.03.2014 година за в бъдеще, до настъпването на законна причина за изменението или за прекратяването на същата.

ОБЯВЯВА, ЧЕ семейното жилище, находящо се в гр. Троян, ул. "Хан Аспарух" № 19,ет. 1,ап. 3 в бъдеще ще се ползва от молителката М.Т.Я. - ЕГН **********.

  ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции за лични спестовни влогове и към всякакви други вземания. Нямат регистрирани фирми като ЕТ, нямат претенции относно акции и дялове в търговски дружества. 

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода М.Т.Я. ще носи предбрачното си фамилно име М.

           ОСЪЖДА Р.М.Я.,***, /съд. адрес: гр. Троян, ул. „Дрянска чешма” № 4, адв. С.С./, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 12,50 - дванадесет лева и 50 ст., както и 90,00 – деветдесет лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години.

     ОСЪЖДА М.Т.Я.,***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 12,50 - дванадесет лева и 50 ст., както и 90,00 – деветдесет лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                      

                                     Районен съдия: