РЕШЕНИЕ   № 40

 

гр. Троян, 04.03.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на четвърти март две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева, като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1204 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази: 

„Гаранционен фонд” гр. София, представлявано от Председателя на УС Борислав Михайлов е предявил иск срещу П.Д.Д. *** с правно основание чл. 45 от ЗЗД, вр. чл. 288 ал. 12 от Кодекса за застраховането за сумата 326,20 лева, представляващо изплатено обезщетение за имуществени вреди. В подкрепа на твърдението си ищеца е ангажирал писмени доказателства, в съдебно заседание е представляван от адв. Красимир Калчев от ЛАК, който моли съда да уважи предявения иск, ведно със законовата лихва от датата на завеждане на делото до окончателното изплащане и направените разноски.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника П.Д. е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В предвидения в закона срок същия не е представил писмен отговор, не е изразил становище по иска, не се явява в съдебно заседание лично или с представител.

Към делото са приложени писмени доказателства: протокол за ПТП № 1076750 от 20.04.2008 г., писмо  от РПУ – Троян изх. № 4789 от 30.06.2008 г., справка от базата данни на Информационен център към Гаранционен фонд  от 13.06.2008 г., уведомление за имуществени вреди, доклад по щета за имуществени вреди № 11 0418/13.06.2008 г., писмо на ЗК„Уника”АД изх. № 68/10.06.2008 г., техническа експертиза по щета от 30.04.2008 г., заключителна техническа експертиза от 17.07.2008 г., 6 бр. снимки от 15.05.2008 г., преводно нареждане за кредитен превод от 22.03.2011 г.,  копие от митническа декларация, удостоверение на ЛОС по ф.д. № 403/2005 г., решение № 815 от 01.09.2005 г. но ЛОС, регресна покана изх. № ГФІРП-228/19.05.2011 г. ведно с известие за доставяне, протокол № 2/29.06.2010 г., протокол № 16/30.06.2010 г. и решение № 592-ГФ от 03.09.2010 г., от които съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения протокол за ПТП от 20.04.2008 г. Д. управлявал на същата дата лек автомобил „Марцедес 300 GD” с ДК № ОВ 5119АМ, собственост на Григор Стайков Вълчев. При меневра „завой на ляво” без да пропусне изпреварващото го МПС - 2 без регистрационни номера с шаси № VSS777KZZR722819, го е блъснал и по този начин е причинил процесното ПТП. Установява се, че в нарушение на чл. 259 ал. 1 т. 1 от КЗ ответникът е управлявал процесния автомобил без да има за него сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Ищеца на основание чл. 288 ал. 1 т. 2 буква „а” от КЗ е изплатил по щета №  110418/13.06.2008 г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 326,20 лева на ЕТ ”Симеон Пашов” от гр. Троян, представител С.С.П., собственик на увредения лек автомобил при ПТП на 20.04.2008 г. „Гаранционен фонд” София е отправил покана на ответника по делото Д. да възстанови платеното, но до датата на предявяване на иска същият не е погасил задължението си.

       В с. з. ищеца чрез своя пълномощник адв. Калчев е поискал постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК. Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. І от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде осъден ответника да заплати на ищеца процесната сума от 326,20 лева, представляващо изплатено обезщетение за имуществени вреди.

С оглед изхода на процеса и хипотезата на чл. 78 ал. І от ГПК ответника ще следа да бъде осъден да заплати и направените съдебно-деловодни разноски от ищеца в размер на 50,00 лева. 

Водим от горното съдът

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД, вр. чл. 288 ал. І, т. 2, б. „а” от КЗ П.Д.Д. ***, ЕГН ********** да заплати на „Гаранционен фонд”, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 4 представлявано от Управителя на УС Борислав Михайлов сумата 326,20 – триста двадесет и шест лева и 20 стотинки, представляваща изплатено обезщетение за претърпени имуществени вреди по щета 110418/13.06.2008 г., ведно със законната лихва, считано от 30.10.2013 г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА П.Д.Д. ***, ЕГН ********** да заплати на „Гаранционен фонд”, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 4 представлявано от Управителя на УС Борислав Михайлов сумата 50,00 –  петдесет лева сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

                                                   Районен съдия: