Р Е Ш Е Н И Е

 

   127

 

гр. Троян, 19.05.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и втори април две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1244 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производство с правно основание чл. 49 ал. І от Семейния                  кодекс.

                

Водим от изложеното, съдът

 

                                Р     Е     Ш     И:

 

         ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 05.06.1999 г. в с. Голяма Желязна, с Акт № 2/05.06.1999 г. на Кметство с. Голяма Желязна между Н.Г.С., ЕГН **********,***, ж. к. „Лъгът”, бл. 19, ет. 3, ап. 7 и Й.И.С., ЕГН **********, адрес:***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на основание чл. 49 ал. І от СК.

Родителските права върху роденото от брака непълнолетно дете Г.Й. С., роден на *** г. предоставя за упражняване от майката, като бащата ще има свободен режим на контакти с детето. Местоживеенето на детето се определя по местоживеенето на майката.

ОСЪЖДА Й.И.С.,***, ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка в размер на 90 – деветдесет лева, считано от 06.11.2013 г. на сина си Г.Й. С., като непълнолетен, със съгласието на своята майка и законен представител Н.Г.С., до настъпване на законна причина за изменението или отмяната на издръжката.

           След прекратяването на брака Н.Г.С. ще продължи да носи брачното си фамилно име – С..

           ОСЪЖДА Й.И.С., ЕГН **********, адрес:*** да заплати в полза на Държавата по сметка съдебната власт 25.00 – двадесет и пет лева държавна такса, както и държавна такса в размер на 129,60 лева върху така определената издръжка за три години.  

          Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото.

 

 

                                                 Районен съдия: