РЕШЕНИЕ

 

№ 15  

 

гр. Троян, 07.02.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и първи януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1269 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:       

                          В.Н.Н. *** е предявил против Ц.Ц.Н. *** иск с правно основание чл. 49 ал. І от СК. Излага, че с ответницата са съпрузи, сключили са граждански брак на 02.03.2008 г. в гр. Троян. От брака си имат родено едно малолетно дете – Г.В. Н., роден на *** г. Н. излага, че сключили брака пребързано, без да се познават добре. След сключване на брака, двамата се установили при родителите на ответницата, където живеел нейния брат и приятелката му. Отношенията били напрегнати,  с течение на времето между тях започнали да възникват конфликти, които се задълбочавали все повече. От м. юли 2010 г. двамата са във фактическа раздяла. Н. счита, че брака му с ответницата е дълбоко и непоправимо разстроен и моли да бъде прекратен с всички произтичащи от закона последици.

               На ответницата по делото Ц.Н. е връчен препис от исковата молба и приложенията към нея. В срока по чл. 131 от ГПК е представен отговор. Н. е редовно призована, явява се лично в с. з. и и злага, че желае да се разведе, не възразява делото да приключи със споразумение по реда на чл. 51 от СК.

               В хода на съдебното производство страните по делото са заявили, че са постигнали споразумение и желаят производството да премине към развод по взаимно съгласие  по реда на чл. 50 от СК.

               Искането е допустимо и е в съответствие с разпоредбата на чл. 321 ал. V от ГПК. Страните са представили писмено споразумение, което отговаря на изискванията на чл. 51 от СК.

               Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима От приложеното удостоверение за сключен граждански брак от 02.03.2008  г. на Община Троян, въз основа на акт № 5 от 02.03.2008 г. се установява процесуалната легитимация и правния интерес на страните.

                 Съдът като съобрази представените с молбата доказателства и заявеното от страните намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство категорично заявяват, че желаят да се разведат, лично и доброволно са подписали споразумението.

              С оглед на това съдът счита, че молбата на страните за прекратяване на брака им по взаимно съгласие е основателна и следва да бъде уважена без да се издирват мотивите  им за прекратяване на този брак. Установява се, че постигнатото между страните писмено споразумение по чл. 51 от СК е законосъобразно и защитава интересите на роденото от брака малолетно дете, поради което следва да бъде утвърдено с решението на съда.

              По делото е изготвен и представен доклад от Дирекция     Социално подпомагане гр. Троян. В заключението е посочено, че в интерес на малолетното дете Г. ще бъде грижите да полага майката, а бщата да има контакти с детето и да изплаща издръжка. Изследвано е физиологичното развитие на детето, условията, при които живее.

              При този изход на процеса и в съответствие с Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК, приета с ПМС № 38/27.02.2008 г., в сила от 01.03.2008 г. съдът следва да определи окончателна държавна такса в размер на 50.00 лева, която съгласно постигнатото споразумение следва да бъде заплатена по равно. Първоначално В.Н. е внесъл 25.00 лева, ще следва Ц.Н. да бъде осъдена да заплати 25.00 лева ДТ. Молителя В.Н. ще следва да заплати държавна такса в размер на 72.00 лева, представляваща 2 % върху присъдената издръжка за три години.

         Разноските за страните следва да останат така, както са сторени предвид споразумението.

 

               Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 02.03.2008 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 5/02.03.2008 г. на Община Троян между В.Н.Н.,***, ЕГН ********** и Ц.Ц.Н.,***, ЕГН ********** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между В.Н.Н.,***, ЕГН ********** и Ц.Ц.Н.,***, ЕГН ********** на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

 РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака малолетно дете Г.В. Н., роден на *** година ЕГН **********, в бъдеще ще се упражняват от неговата майка Ц.Ц.Н., като бащата В.Н.Н. ще има право на лични контакти с детето, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 ч. в неделя, с преспиване, половината от всяка училищна ваканция, след като детето стане ученик, половината от празничните дни, да вижда по 4 часа детето на рождения му ден, както и да го взема при себе си за по един месец през лятото, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката.

Местоживеенето на детето Г.В. Н. ще следва местоживеенето на майка си - гр. Троян, област Ловеч, ж. к. „Младост”, бл. 3, вх. А, ап. 8.

Бащата В.Н.Н. ще заплаща на Ц.Ц.Н., в качеството й на майка и законен представител на детето Г.В. Н. ИЗДРЪЖКА в размер на 100.00 - сто лева месечно, считано от 07.02.2014 година за в бъдеще, до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на същата.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Троян, област Ловеч, ж. к. „Младост”, бл. 3, вх. А, ап. 8 в бъдеще ще се ползва от молителката Ц.Н..

Молителите декларират, че не си дължат издръжка и нямат претенции относно кредити и заеми.

След прекратяването на брака Ц.Ц.Н. ще възстанови своето предбрачно фамилно име – В..

ОСЪЖДА Ц.Ц.Н.,***, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 25,00 – двадесет и пет лева държавна такса.

ОСЪЖДА В.Н.Н.,***, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 72.00 – седемдесет и два лева, представляваща 2 % върху присъдената издръжка за три години.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                           Районен съдия: