Р Е Ш Е Н И Е  № 146

 

гр. Троян, 10.06.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на петнадесети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1298 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:  

         “УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536, седалище и адрес: гр. София, район „Възраждане”, пл. „Света Неделя” № 7, законни представители: Левон Карекин Хампарцумян, ЕГН ********** и Андреа Казини – изпълнителни директори е предявило срещу Ц.Б.К. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 5 125,64 лева, представляващи неизплатено парично задължение по договор за издаване на кредитна карта  24/16.07.2008 г. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява юрисконсулт Сергей Николицов, който моли съда да уважи така предявения иск.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника Ц.К. е изпратено копие от ИМ и доказателствата. Представен е писмен отговор, с който е оспорен предявения иск. К. е редовно призована в с. з. , не се явява и не изпраща представител. 

От приложените към делото писмени доказателства: ч.гр.д. № 600 от 2013 г. на ТРС, копие от искане за издаване на кредитна карта за физически лица от 02.02.2008 г. и копие от протокол за получаване на карта от 22.07.2008 г., както и от заключението на допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения Договор № 024/16.07.2008 г. „УниКредит  Булбанк" АД е открило на оправомощения държател Ц.К. картова сметка и е издало кредитна карта с разрешен кредитен лимит – 5 000 лева. Не се оспорва, че лимитът по кредитната карта е усвоен изцяло. За периода 01.06.2013 г. - 17.06.2013 г. К. не е погасила дължимите вноски по кредита, като просрочените суми към 17.06.2013 г. възлезли общо в размер на 5 125,64 лева, от които - 4999,88 лева главница, 125,76 лева лихва. На 03.06.2013 г. ответницата е поканена доброволно да изпълни задължението си в седмодневен срок, което не е сторила.

 Съгласно чл. 13 от Договора за кредитна карта, страните по взаимно съгласие са предоставили на "УниКредит Булбанк" АД право при непогасяване в договорените срокове на погасителна вноска, да обяви едностранно кредита за незабавно изискуем, в пълен размер, ведно с договорените лихви за просрочия и да пристъпи към незабавно събиране на вземането на извънсъдебно основание по чл. 417 от ГПК и чл. 60, ал. 2 от ЗКИ - въз основа на извлечение от счетоводни книги на неизправен длъжник.

На 18.06.2013 г. „УниКредит Булбанк" АД е депозирало в РС – Троян заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. дело № 600/2013 г. Представените със заявлението документи са удостоверявали подлежащото на изпълнение вземане на банката, като същите са били основание за издаване на изпълнителен лист, съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗКИ. Банката – кредитор е имала право да поиска издаване на изпълнителен лист за цялата дължима сума от длъжника - кредитополучател. Посочените задължения са изцяло изискуеми и установени по размер от представеното извлечение от счетоводните книги на „УниКредит Булбанк" АД към 17.06.2013 година.

С Разпореждане, издадено по реда на чл. 418, във вр. с чл. 417 от ГПК, постановено по ч. гр. дело № 600/2013 г. по описа на РС - Троян е разпоредено да се издаде Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист в полза на „УниКредит Булбанк" АД, с който е осъдена Ц.Б.К. да заплати на „УниКредит Булбанк" АД сумата 4 999,88 лева - главница, 125,76 лева -лихва за периода от 01.06.2013 г. до 17.06.2013г, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.06.2013 г. до изплащане на вземането, както и сумите 102,51 лева - държавна такса и 293,77 лв. - юрисконсултско възнаграждение.

Назначеното вещо лице Н.Р. по икономическата експертиза, е изследвала доказателствата по делото и банковите документи, и е констатирала, че задължението по процесния договор от 16.07.2008 г. е в размер на 4 999,88 лева – главница и лихва в размер на 125,76 лева.

С оглед на изложеното съда счита, че предявения иск е основателен и доказан. Ответницата К. в качеството си на оправомощен държател по договора за кредитна карта от 16.07.2008 г. се е задължила на определения падеж да погасява кредита със съответната вноска. За периода 01.06.2013 г. – 17.06.2013 г. К. е изпаднала в просрочие, като не е погасила дължимите се вноски по кредита. Съгласно чл. 13 от Договора за кредитна карта "УниКредит Булбанк" АД има право при непогасяване в договорените срокове на погасителна вноска да обяви едностранно кредита за незабавно изискуем, в пълен размер, ведно с договорените лихви за просрочия и да пристъпи към незабавно събиране на вземането на извънсъдебно основание по чл. 417 от ГПК и чл. 60, ал. 2 от ЗКИ - въз основа на извлечение от счетоводни книги на неизправен длъжник.

Предвид на изложеното следва да бъде признато съществуване на вземането на „УниКредит Булбанк" АД за сумата 4 999,88 лева - главница, 125,76 лева -лихва за периода от 01.06.2013 г. до 17.06.2013г, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.06.2013 г. до изплащане на вземането, както и сумите 102,51 лева - държавна такса и 293,77 лв. - юрисконсултско възнаграждение.

 На основание чл. 78 ал. І от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 122,51 лева – държавна такса и 293,77 лева – юриск. възнаграждение.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА на основание чл. 422 от ГПК съществуване на вземането на “УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536, Адрес: гр.София, район „Възраждане”, пл. „Света Неделя” № 7, законни представители: Левон Карекин Хампарцумян, ЕГН ********** и Андреа Казини – изпълнителни директори, чрез пълномощника юрисконсулт Сергей Николаев Николицов, а именно, че Ц.Б.К., ЕГН **********,*** дължи сумата  4 999,88 – четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки, дължима по Договор за кредитна карта № 024 от 16.07.2008г., ведно със законната лихва, считано от 18.06.2013г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 125,76 – сто двадесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки, представляваща  лихва за периода от 01.06.2013г. до 17.06.2013г., сумата 102,51 – сто и два лева и петдесет и една стотинки – платена държавна такса и сумата 293,77 – двеста деветдесет и три лева и седемдесет и седем стотинки – юрисконсултско възнаграждение. 

ОСЪЖДА Ц.Б.К., с горните данни да заплати на „УниКредит Булбанк” АД, с горните данни сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 122,51 – сто двадесет и два лева и 51 стотинки – държавна такса и 293,77 лева – двеста деветдесет и три лева и 77 стотинки юриск. възнаграждение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                         Районен съдия: