Р Е Ш Е Н И Е

 

  57

 

гр. Троян, 20.03.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1319 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

       Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         В ТРС е постъпила молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на непълнолетното дето С.П. И., роден на *** г., извън семейството, в семейството на бабата и дядото на детето – С.М.И. с ЕГН ********** и И.Н.И. с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес ***. В молбата на Дирекцията се твърди, че майката на детето М.И.И. е с постоянен адрес *** сключва втори брак  с П.А.И., от който ражда сина си С..

         М.И. е освидетелствана с ЕР на ТЕЛК № 0365 от 030-19.02.2013г. с водеща диагноза: Ранна малкомозъчна атаксия от 17 годишна възраст. Заболяването е с прогресиращ ход на оплаквания от залитане, нестабилност, тремор на главата.

         През 2005г. преди осем години М. и П. се разделят, но не прекратяват брака си по съдебен ред. М.И. заживява в гр. София с друг мъж – Ф.Х.Х.. Ражда се и второто дете- М. родена на ***г., но тъй като М. няма развод с П., детето е записано на негово име. Здравето на майката се влошава и родителите й вземат и двете деца в гр. Троян. С. е записан във втори клас в гр. Троян ОУ „И. Хаджийски”, а за М. те полагат грижи от пет месечно бебе до момента. Майката поддържа връзка с Ф. и до днес ходи периодично при него и отсъства от дома по 3-4 месеца в годината. 

         По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки.

          Дирекцията моли съда да постанови решение, с което да настани детето С. в семейството на С. и И. И. с оглед неговия най – добър интерес.

За Троянска районна прокуратура, р. пр. не се явява представител в с. з., не е изразено становище.

Като заинтересована страната в процеса са призовани С. и И. И., които са изразили становище в с. з., че желаят да полагат грижи за непълнолетния С..

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за раждане на Община София, С.П. И. е роден на *** г., от майка М.И.И. с ЕГН ********** и баща П.А.И. с ЕГН **********.

От представената по делото заповед № 0901/0023 от 05.11.2013 г. на директора на ДСП – гр. Троян се установява, че детето е настанено временно по административен ред в семейството на С. и И. И., на основание чл. 27 ал. І и ал. ІІІ и чл. 25 ал. І т. 2 от ЗЗДт.

Представена е по делото молба от С.М.И. и И.Н.И., с която същите са дали съгласието си непълнолетния С. да бъде настанен при тях, с оглед спазване на поредността на мерките за закрила съобразно разпоредбите на чл. 26, ал. І и чл. 28, ал. ІІІ от ЗЗДт.

Представени са по делото и доказателства за семейно положение и членове на семейството.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 25, т. 2 и т. 3 от ЗЗДт. По делото се установи безспорно, че майката трайно не полага грижи за детето си. ДСП – Троян е направила проучване по повод настаняването на детето и е установила, че в жилището на сем. И. са налице подходящи битови условия за отглеждането и развитието на детето. С. и И. И. изрично заявяват желанието си да полагат грижи за С..

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването в семейство на роднини /баба и дядо/ ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото физическо и психическо възпитание и развитие.

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И  :

 

 

         НАСТАНЯВА непълнолетното дете С.П. И.  роден на *** г., ЕГН ********** от майка М.И.И. с ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и баща П.А.И. с ЕГН ********** с последен адрес:*** в семейството на бабата С.М.И. с ЕГН ********** и дядото И.Н.И. с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес ***, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването, навършване на пълнолетие или до завършване на следно образование, но не повече от 20 години.

         ПОСТАНОВЯВА  незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

                                                        Районен съдия: