РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 02.07.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публично  заседание на втори юли две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на

прокурора ...……………....................…..... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гражданско дело №  1331 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:  

        Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

        С молба от 16.05.2014 г. ищеца по делото „Агенция за събиране на вземания” ООД гр. София  на основание чл. 247 от ГПК е поискал да бъде поправена очевидна фактическа грешка в решение № 72 от 08.04.2014 г., постановено по настоящето дело, тъй като съда неправилно е посочил сумата относно разноските за държавна такса.

        При хипотезата на чл. 247 ал. ІІ от ГПК съда е изпратил копие от молбата съответно на другата страна и е дал възможност в тридневен срок да бъде представен писмен отговор, което не е сторено.

        Съдът е преценил, че не следва страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание.

        При тези данни настоящата инстанция приема, че е налице хипотезата на чл. 247 от ГПК – очевидна фактическа грешка и ще следва тя да бъде изправена в настоящото производство. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

Ще следва да се допусне поправката на очевидната фактическа грешка като на стр. 3 от решение № 72 от 08.04.2014 г., в мотиви и диспозитив, вместо „както и държавна такса в размер на 62,44 – шестдесет и два лева и 44 стотинки в полза на Държавата по сметка на съдебната власт.”да се чете ”както и държавна такса в размер на 118,78 – сто и осемнадесет лева и 78 стотинки в полза на Държавата по сметка на съдебната власт.”

        Водим от горното и на това основание съда

 

Р Е Ш И:

 

         ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 72 от 08.04.2014 г. по гр. дело № 1331 от 2013 г. по описа на ТРС като на на стр. 3 от решението, в мотиви и диспозитив, вместо „както и държавна такса в размер на 62,44 – шестдесет и два лева и 44 стотинки в полза на Държавата по сметка на съдебната власт.”да се чете ”както и държавна такса в размер на 118,78 – сто и осемнадесет лева и 78 стотинки в полза на Държавата по сметка на съдебната власт.”

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                                     Районен съдия: