ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 гр. Троян, 04.12.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на четвърти декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 1335 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

С протоколно определение от 29.05.2014 г. съда е спрял производството по гражданско дело № 1335 от 2013 г. образувано по искова молба на И.Х.С. *** против С.Х.К. *** по реда на чл. 34 от ЗС – делба на съсобствен имот, по съгласие на страните – чл. 229 ал. І т. 1 от ГПК.

При хипотезата на чл. 231 ал. І от ГПК съдът счита, че следва да прекрати производството по настоящето дело, тъй като в законовия шестмесечен срок никоя от страните не е поискала възобновяването му.

Предвид разпоредбата на чл. 9 от Тарифа за ДТ, които събират съдилищата по ГПК, следва съда да присъди държавната такса, която се дължи в този случай в размер на 80 лева.

         Ще следва на това основание всяка една от страните да заплати по 40 лева държавна такса  в полза на Държавата по сметка на съдебната власт.

         Водим от горното и на това основание съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 231 ал. І от ГПК производството по гражданско дело № 1335 от 2013 по описа на ТРС г. образувано по искова молба на И.Х. Стайков, ЕГН **********,*** против С.Х.К., ЕГН **********,*** „а” с правно основание чл. 34 от ЗС – делба на съсобствен недвижим имот, находящ се в с. Орешак, обл. Ловеч, а именно: 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 53707.501.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, Ловешка област, одобрени със Заповед 300-5-109/19.12.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Орешак, ул. "Стара планина" 238; Площ: 964 кв. метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 1150; Съседи: 53707.501.585; 53707.501.144; 53707.501.154; 53707.501.9501 и 53707.501.142, заедно с попадащите върху описания имот цяла сграда 53707.501.143.2, застроена площ 25 кв. м, брой етажи - 2, предназначение Жилищна сграда - еднофамилна, цяла сграда 53707.501.143.3, застроена площ 29 кв. м, брой етажи - 2, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; както и по една втора идеални части от сграда 53707.501.143.5,  застроена площ: 139 кв. м, брой етажи - 2, предназначение: Селскостопанска сграда и от сграда 53707.501.143.6, застроена площ 49 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда.

ОСЪЖДА И.Х. Стайков, ЕГН **********,*** и С.Х.К., ЕГН **********,*** „а” да заплатят в полза на Държавата по сметка на съдебната власт, по 40,00 – четиридесет лева държавна такса в общ размер 80,00 – осемдесет лева, съгласно чл. 9 от Тарифа за ДТ, които събират съдилищата по ГПК.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен  срок от съобщението.

 

 

Районен съдия: