Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 254      

 

гр. Троян, 17.10.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на седемнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…..…….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1343 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

М.П.П. *** е предявила срещу П.М.П., М.Ц.П.,*** и М.Ц.Т. *** иск с правно основание чл. 87 ал. 3 от Закона за задълженията и договорите. В исковата си молба ищцата излага, че през 1988 г. заедно с покойния си вече съпруг М.Ц. П. са продали на сина си Ц.М. П. срещу задължение за издръжка и гледане собствен недвижими имот, находящ се в гр. Троян, подробно описан в исковата молба. Имота е придобит от П. по време на брака с първата ответница П.П.. На 27.01.2010 г. е починал сина на ищцата, а на 31.12.2010 г. – нейния съпруг. Ищцата твърди, че останала сама, а единствените й близки хора – нейната снаха и двамата й внуци /ответниците по делото/ не полагат никакви грижи за нея. През последните две години отношенията й с първата ответница са обтегнати, П. твърди, че е възрастна, има множество заболявания и вече трудно се справя сама. Ответниците, въпреки поетите задължения, не полагат грижи за нея, поради което тя моли съда да развали сключения договор за издръжка и гледане от 1988 г. до размера на собствените й 3/8 ид. части. За установяване на обстоятелствата по исковата си молба са ангажирани писмени и гласни доказателства, в съдебно заседание ищцата е представлявана от адвокат С. С. от ЛАК, която от името на доверителката си моли съда изцяло да уважи исковата й претенция като развали договора до посочения размер.

На ответниците по реда на чл. 131 от ГПК е изпратено копие от исковата молба и доказателствата. В законовия месечен срок ответниците П.П. и М.Т. са депозирали писмен отговор, с който оспорват предявения иск. П. навежда твърдения, че третия етаж от процесната къща е изграден със средства и труд на нея и покойния й съпруг. Ангажирани си доказателства. В с. з. двете ответници се представляват от адв. Г.И. от ЛАК, който моли съда отхвърли изцяло така предявения иск. Ответникът М.П. се явява лично и заявява, че няма възможност да полага грижи и издръжка за ищцата.

От приложените към делото писмени доказателства: Нот. акт № 169,т. ІІ, нот. дело № 876 от 15.12.1988 година на Троянския районен съд, схема № 35011/21.11.2013 г. на самостоятелен обект в сграда, изд. от СГКК – Ловеч, схема № 35012 от 21.11.2013 г., изд. от СГКК – Ловеч, схема № 32629 от 23.10.2013 година на самостоятелен обект в сграда, издадена от СГКК – гр. Ловеч,  удостоверение № 04-2327 от 17.08.2011 г., издадено от Община Троян за смърт и наследници на Ц.М. П., удостоверение № 04-2641 от 04.11.2013 г., изд. от Община Троян за смърт и наследници на М.Ц. П., удостоверение № 3223 от 30.10.2013 година, издадено от Община Троян, отдел "Местни приходи" за данъчна оценка на имота, препис от експертно решение № 1026 от заседание № 92, проведено на 08.06.2005 г. на ТЕЛК за общи заболявания, препис-извлечение от акт за сключен граждански брак, издаден от Община Троян, банково извлечение  по кредитна карта на името на Ц.М. П. за периода от 01.01.2010 г. до 27.05.2014 г. и банково извлечение за кредит на името на Ц.М. П. за периода от 09.10.2007 г. до 27.05.2014 г., от показанията на разпитаните свидетели по делото Д.Н.С., А.Б.П., К.Й.К., Н.Л.Д. Д.Ц.Н., М. М.М., Н.П.Г. и Й.И.Т., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от приложения като доказателство нот. акт № 169 т. ІІ, нот. дело № 876/1988 г. на ТРС ищцата М.П. и съпруга й М. П. са продали на сина си Ц.М. П. собствения си недвижим имот, а именно: 1/2 една втора идеална част от жилищната сграда-западен близнак, построена в парцел XII пл. № 1245 в кв. 59 по регулационния план на град Троян, Ловешка област, целият парцел с площ 515 кв. метра, при граници: улица, М.Г., И.К. и н-ци на М.Р., заедно с правото на ползване върху втория етаж от описаната жилищна сграда, както и 1/2 идеална част от общите части на сградата. По действаща към момента кадстрална карта процесния имот представлява 1/2-една втора идеална част от СГРАДА № 1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 73198.512.72, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес град Троян, ул. „Симеон Велики" № 91, сградата състояща се от ТРИ самостоятелни обекти в нея, представляващи жилище - апартамент; посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма, които жилища са: а/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР 73198.512.72.1.1 - брой нива на обекта: 1-/един/, Ниво: 1-/едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 73198.512.72.1.2; б/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР 73198.512.72.1.2 - брой нива на обекта: 1-/един/, Ниво: 1-/едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 73198.512.72.1.1, Над обекта: 73198.512.72.1.3; в/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР 73198.512.72.1.3 - брой нива на обекта: 1-/един/, ниво: 1-/едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 73198.512.72.1.2, Над обекта: няма, както и 1/2 идеална част от общите части на сградата с право на ползване върху описания вече САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с кадастрален идентификатор 73198.512.72.1.3. срещу задължението купувача да гледа и издържа прехвърлителите докато са жива и да им подсигури нормален живот. Така описания имот е придобит от Ц. П. по време на брака му с първата ответница П.П..

От представеното у-ние за наследници се установява, че Ц. П. е починал на 27.01.2010 г. и е оставил като наследници съпруга си П.П. и двете си деца М.П. и М.Т., които са ответници по делото.

На 31.12.2010 г. е починал и съпруга на ищцата М. П. и съответно като негови наследници са останали съпругата му М.П. и двамата му внуци Ц. П. и М.Т..

За изясняване на обективната истина по делото съда е допуснал гласни доказателства, като в съдебното производство са разпитани посочените свидетели. Ищцата навежда твърдения, че след смъртта на единствения си син и съпруга си е останала сама, без подкрепа и грижа от страна на ответниците, като през последните години отношенията й с първата ответница, която е нейна снаха са абсолютно обтегнати. Първата група свидетели дават показания в подкрепа на тези твърдения. Свид. Д.С. излага, че познава семейството на ищцата от 50 години. През последните години, когато М. П. е бил много болен, за него се е грижила съпругата му М.. Когато свидетеля е ходил у тях на гости не е виждал ответниците там. М. му се е оплаквал, че снаха им не им обръща никакво внимание, не се интересува дали имат лекарства, как са. След като са починали и М. и сина му преди това, М. се е оплаквала на свидетеля, че е останала абсолютно сама, че никой не се обръща към нея,  да я пита дали има нужда от лекарства. Особено лоши били отношенията й със снахата. М. е казвала, че дори не е я поздравява, какво остава да й носи храна или да й пазарува. М. е споделяла, че е искала със снаха си да бъдат в добри отношения, но тя й отговаряла, че нито ще я гледа, нито ще я обслужва, нито ще се грижи за нея. Внучката на М. живее в София и не може да се грижи за баба си. Свидетеля си спомня, че през периода 1985 г. – 1986 г. М. П. му се похвалил, че е събрал 10 000 лева и ще вдига още един етаж на къщата. С. излага, че познава сина на ищцата Ц. П.. Преди да се разболее и той, се е грижил за баща си, возил го е в болници в Плевен и София. Свид. А.П. също познава семейството на ищцата от много отдавна. Съпругът на П. – М. е бил болен преди да почине, като за него изцяло се е грижила М.П.. П. има лични възприятия за това защото е ходил на гости у тях. Свидетеля не е виждал там внуците и снахата. М. му е споделял, когато е бил вече много болен, че само съпругата му се грижи за него. След като са починали първо сина му, а след това и М. П. през 2010 г.,  отношенията между М. и снаха й се влошили. Снахата не желаела да посещава свекърва си. П. описва, че в момента състоянието на М.П. не е добро, тя страда от различни заболявания и се налага да се грижи сама за себе си – да се снабдява с храна, лекарства и отопление през зимния сезон. Ищцата се оплаквала, че й е много трудно и никой от близките й не желае да й помогне. Свидетеля излага, че през 1986 г., когато се е родил внука на М. и М., двамата са имали спестени пари и са издигнали още един етаж на къщата. Сходни са и показанията на свид. К.К., който е работил заедно с М. П. и сина му – Ц.. Когато М. се е разболял за него са се грижили съпругата му и сина му, налагало се е да го карат в болници в Плевен и София за провеждане на лечения. След като са починали М. и Ц., свидетеля е срещал ищцата и е разговарял с нея. М.П. му се е оплаквала, че страда от много заболявания, трудно й е, но няма кой да се грижи за нея. Снаха й не и е обръщала внимание. Свид. Н.Д. познава семейството на ищцата от 1990 г. Излага, че живее до болницата и е виждала, че М. ходи до болницата и се връща. Двете са разговаряли. През последните години свидетелката и М.П. често си контактували. Ищцата се оплаквала, че след смъртта на сина си и съпруга си е абсолютно сама. Здравословното й състояние не е добро, а никой не я гледа, никой не и дава храна, тя се грижи сама за лекарствата и храната си, сама се грижи за доставката на дърва за огрев. М. се грижила за съпруга си преди да почине. Свидетелката не е чувала някой да й помага.

Втора група свидетели са ангажирани от ответниците. Свид. Н.В. е брат на ищцата и живее в къщата-близнак на процесния имот. Излага, че П. е много добра домакиня. Първоначално всички живеели заедно – М., М., Ц. и П.. След това построили още един етаж и младото семейство отишло да живее там. По това време зетя на свидетеля също започнал да строи още един етаж. В. е виждал, че етажа на Ц. и П. се гради от мъж на име Тодор, който му казал, че те няма да му плащат за това, тъй като си уреждал имотни отношения с майката на П.. Свидетеля разбрал от бащата на П., че той е купил дограмата за етажа и кухненското обзавеждане.  В. не е чувал приживе М. П. да се оплаква от лошо отношение от сина и снаха си, те са се уважавали и разбирали. През последните години преди да почине, М. е бил болен от рак на дебелото черво. През това време за него се е грижил сина му Ц., карала го е на лечения в София, Ловеч. Свид. Р.Р. е съседка на страните, знае, че Ц. и П. са се грижили за М. П.. Виждала ги е да помагат при снабдяване на дърва за огрев. Свидетелката знае, че между тях отношенията са били добри. М. никога не се е оплаквал от сина и снаха си. Ц.а е полагал грижи за баща си, докато е бил жив. Р. предполага, че и П. е полагала грижи за свекъра си, тъй като са живеели в една къща.  Ц.а и П. и свидетелката заедно със своя съпруг по едно и също време започнали да строят третия етаж на къщата - близнак и таванското помещение. Родители са им помагали с каквото могат. Свидетелката не е чувала М. да се е оплаквал от П. и Ц., че не го гледат. Р. излага, че е в лоши отношения с М.П., същата не желае да разговаря с нея. Свид. Д.Н. е леля на П.П.. Знае процесната къща, където П. и Ц. са си построили третия етаж. Съпругът на свидетелката е изградил етажа без да му се заплаща, тъй като имал имотни отношения с майката на П.. Николова познава и родителите на Ц.. Когато М. П. се разболял сина му се грижил за него, докато почине. Крала го е по болници в Плевен и София.  Свидетелката не е запозната с отношенията между ищцата и първата ответница, но знае, че когато М. се е разболяла преди около три години, П. й е носила храна в болницата. М.П. се е оплаквала пред свидетелката от снаха си П.. Свид. М. М. дава сходни показания относно построяването на третия етаж, който е изграден от вуйчото на П. без да му е заплащано. После там са помагали родителите на П. и нейния брат. Баща й купил дограмата и кухненското обзавеждане. През последните 25 години П. и Ц. са се грижеха за М.. Свидетелката знае от Ц., че е теглил кредит от 5 000 лева за операцията на баща си. П. и Ц. са карали М. в болница в гр. Плевен. Свидетелката е виждала, че като докарат дърва П. и Ц. ги режат и подреждат.  М. не е чувала М. да се оплаква от снаха си.  Когато М. е бил на лечение в София, е отсядал заедно с ищцата при внучката си, която живее там. М.П. никога не е била доволна от П., винаги е намирала причина да я упрекне. След като е починал Ц., свидетелката предполага, че за М. се е грижела съпругата му М.. П. е помагала като е купувала лекарства. Последната година М. сама си е нацепила дървата, но тя не е искала никаква помощ. Свидетелката излага, че не знае дали М.П. страда от някакви заболявания, но я вижда, че ходи с мотиката да обработва градината на вилата. Свид. Н.Г.  е съсед на страните. Излага, че през последните 25 години Ц. и П. са се грижили за М.. Случвало се е свидетеля да закара П. до болницата, за да занесе храна на свекъра си. Докато Ц. е бил жив, се е грижил за доставката на дървата. Ц. е споделял на Г., че трябва да изтегли кредит за лечението на баща си. Ходил е да го кара в болница в гр. Плевен. Сега М. и П. са в лоши отношения. Свид. Й.Т. е съпруг на ответницата М.Т.. Описва случая, когато дядото на Т. е отсядал заедно със съпругата си при тях в София за около две седмици, когато му е била назначена химеотерапия. Всяка сутрин свидетеля го е карал до болницата. 

Като доказателства по делото е представено експертно решение на ТЕЛК, от което се установява, че М.П. е с 72,7 % неработоспособност.

 В подкрепа та твърдението си, че третия етаж от къщата е изграден от ищцата и покойния й съпруг, П. е представила строителни книжа, включително и строително разрешение, които са на името на М. П.. 

От така изложената фактическа обстановка настоящата инстанция намира предявения иск за основателен и доказан по следните съображения: Договор, с който се прехвърля в настоящия казус недвижим имот, срещу задължение за издръжка и гледане по своята същност е възмезден, т.е. предполагат се насрещни престации. Срещу преобретения недвижим имот Ц. П. се е задължил да полага грижи и да издържа ищцата и съпруга й докато са живи. Един от най-характерните черти на договора е, че се сключва с оглед личността на купувачите. В случая ищцата и нейния съпруг са преценили, че ответника, който е техен син би им подсигурил един спокоен и нормален живот. Както беше установено в процеса договора е сключен по времето на брака на П. с първата ответница, т. е. придобитото имущество е под режим на СИО. Установи се още, че Ц. П. е починал преди баща си М. П. и е оставил за наследници ответниците – съпругата му и двете деца. Според ТР 30/81 г. договорът не е свързан с личността така тясно, че смъртта на приобретателя да води до неговото прекратяване. Поначало имплицитно в договора се включва уговорка, че и домашните ще участват при издържането и гледането. По иска с правно основание чл. 87 ал. 3 ЗЗД за разваляне на договор поради неизпълнение на задължението за издръжка и гледане, предявен от един от двамата прехвърлители, следва да се съобрази наследственото правоприемство. В случая ищцата иска разваляне на договора както за своята част, така и за тази част от имота, която има съобразно наследствените си права, или до размера на 3/8 идеални части от процесния имот. При иск за разваляне поради неизпълнение на договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане ищецът следва да установи само наличие на валидно облигационно правоотношение, възникнало по силата на договора. В настоящото производство такова беше доказано. Ответниците носят доказателствената тежест да установят ежедневно, пълно изпълнение по договора. Настоящият съдебен състав счита, че представените доказателства не водят до извод за изправност на ответниците - напротив. Още повече, че и частичното неизпълнение на задълженията по договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане е основание за неговото разваляне, защото ако изпълнението е непостоянно и непълно, ще доведе до невъзможност прехвърлителят да живее спокойно, несмущавано и без намаление на жизнения му стандарт. Длъжникът по алеаторния договор следва да осигури на прехвърлителя такава издръжка, която да е достатъчна той да посрещне всички негови насъщни нужди, което в конкретния случай не е доказано от ответниците по иска. Още повече установи се, че М.Т. живее със семейството си в гр. София, М.П. изрично е заявил в с. з., че няма възможност да се грижи и да издържа баба си. Не се доказа и че първата ответница П.П. полага такива ежедневни грижи за ищцата. Така установеното неизпълнение от страна на ответниците по процесния договор, мотивира съда да приеме, че предявеният иск е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК при този изход на делото ще следва ответниците да заплатят сторените от ищцата съдебно-деловодни разноски в размер на 858,85 лева, съгласно списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от горното съдът

 

                          Р    Е    Ш    И   :

 

РАЗВАЛЯ сключения договор № 169, т. ІІ, нот. дело № 876/1988 г. на ТРС, с който М.П.П., ЕГН **********,*** и М.Ц. П.,***, починал на 31.12.2010 г. са продали на своя син Ц.М. П.,***, починал на 27.01.2010 г. следния свой собствен имот а именно: 1/2 една втора идеална част от жилищната сграда-западен близнак, построена в парцел XII пл. № 1245 в кв. 59 по регулационния план на град Троян, Ловешка област, целият парцел с площ 515 кв. метра, при граници: улица, М.Г., И.К. и н-ци на М.Р., заедно с правото на ползване върху втория етаж от описаната жилищна сграда, както и 1/2 идеална част от общите части на сградата. По действаща към момента кадстрална карта процесния имот представлява 1/2-една втора идеална част от СГРАДА № 1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 73198.512.72, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес град Троян, ул. „Симеон Велики" № 91, сградата състояща се от ТРИ самостоятелни обекти в нея, представляващи жилище - апартамент; посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма, които жилища са: а/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР 73198.512.72.1.1 - брой нива на обекта: 1-/един/, Ниво: 1-/едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 73198.512.72.1.2; б/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР 73198.512.72.1.2 - брой нива на обекта: 1-/един/, Ниво: 1-/едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 73198.512.72.1.1, Над обекта: 73198.512.72.1.3; в/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР 73198.512.72.1.3 - брой нива на обекта: 1-/един/, ниво: 1-/едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 73198.512.72.1.2, Над обекта: няма, както и 1/2 идеална част от общите части на сградата с право на ползване върху описания вече САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с кадастрален идентификатор 73198.512.72.1.3. срещу задължението купувача да гледа и издържа прехвърлителите докато са жива и да им подсигури нормален живот, ДО РАЗМЕРА НА 3/8 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ.

ОСЪЖДА П.М.П., ЕГН **********,***, М.Ц.Т., ЕГН **********, адрес:***, ж. к. „Дружба”, бл. 103, ет. 7, ап. 42 и М.Ц.П., ЕГН **********,*** да заплатят на М.П.П., ЕГН **********,*** сумата 858,85 – осемстотин петдесет и осем лева и 85 стотинки сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: