РЕШЕНИЕ   № 29

гр. Троян, 24.02.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и седми януари две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1397 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод  по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Т.Н.К.,***, ЕГН ********** и Д.Х.К.,***, ЕГН **********, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 211 от 24.11.1991 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

          ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете –непълнолетната Х.Д. К., родена на *** година за в бъдеще ще се упражняват от нейната майка и законна представителка Т.Н.К.. Местоживеенето на детето Х.Д. К. ще следва местоживеенето на майката и законна представителка Т. Н. К.,***. Бащата Д.Х.К., ЕГН  ********** ще упражнява правото си на лични контакти с непълнолетното си дете Х.Д. К., като ще има право да я вижда и взема всяка втора и четвърта събота на месеца от 09.00 часа до 20.00 часа, както и за 15 дни през годината /при допълнително уговорено от двамата родители време през отпуските/, които не съвпадат с годишния отпуск на майката, както и през рождените й дни след допълнителна уговорка за часа на посещение. Бащата Д.Х.К., ЕГН ********** ще заплаща на Т.Н.К., ЕГН **********, като майка и законна  представителка на  непълнолетното дете Х.Д. К., родена на *** год. месечна издръжка  в размер на 80.00/осемдесет/ лева, платими по банков път на сметка: IBAN: ***: STSABGSF до петнадесето число на месеца, за който се отнасят, до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

           ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, като придобитите по време на брака движими вещи същите са поделили предварително.

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода Т.Н.К. желае да запази придобитата по време на брака  фамилия  - К., и да не връща бащиното си фамилно име В., като съпругът Д.К. е съгласен с това нейно желание.

           ОСЪЖДА Д.Х.К.,***, ЕГН  ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в  размер на 25,00 двадесет и пет лева, както и 57,60 – петдесет и седем лева  и шестдесет стотинки ДТ върху размера на така определената издръжка за три години.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                      

                                                Районен съдия: