РЕШЕНИЕ

 

№ 117  

 

гр. Троян, 09.05.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на шестнадесети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С.  и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 14 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

                Ц.И. *** и В.Г. *** в качеството си на родители и законни представители на малолетната си дъщеря К.Г. са предявили срещу Община – гр. Троян молба с правно основание чл. 19 ал. І, вр. чл. 9 ал. І от Закона за гражданската регистрация. Молителите излагат в молба, че дъщеря й е родена в Република Кипър и е записана с две имена, съгласно законодателството на тази държава. При съставянето на акт за раждане на детето в Община Троян било отказано да бъде вписано бащиното име на детето – Веселинова, което породило правния интерес на родителите от предявяването на настоящата молба. В съдебно заседание молителите се представляват от адвокат Д.Ч. от ЛАК, който от името на доверителите си моли съда да уважи молбата и да бъде вписано бащиното име на детето, ангажирани са писмени доказателства.

        Заинтересованата страна Община Троян е редовно призована, в законоустановения срок по реда на чл. 131 от ГПК е изразила писмено становище, че не оспорва иска, не са ангажирани доказателства. 

        В с. з. не се явява представителя на РП – Троян, не е изразено становище по иска. 

 

         

         От приложеното към делото удостоверение за постоянен адрес изх. № 04-3054 от 27.12.2013 г., изд. от Община Троян, копие от удостоверение за раждане на К.Г. изд. на 31.12.2013 г. от Община гр.Троян, копие от удостоверение за раждане № 2324463, изд. на 16.11.2012 г. от район „Пафос”, Република Кипър, копие от лична карта на Ц.И.И. № 640417250 и копие от лична карта на В.Г.Г. № 170520052 и от показанията на разпитания свидетел по делото В. И.И., се установява следното:

Молителите Ц.И. и В.Г. са родители на малолетната К.Г., родена на *** г. в гр. Пафос, Република Кипър. В акта за раждане детето е записано с личното и фамилно име – К.Г. според законодателството на другата държава, по делото е приложено удостоверението за раждане в оригинал и с превод. Детето е български гражданин и молителите твърдят, че  подали молба пред Община Троян за издаване на удостоверение за раждане, същото било издадено на 31.12.2013 г., в което детето също е записано с две имена. Молителите излагат, че държат детето им да носи и бащиното си име – Веселинова, тъй като е български гражданин.

Изложените обстоятелства са подкрепени в процеса и от показанията на разпитаната като свидетел В. И..

         Решаващият съд след като прецени приобщените по делото доказателства и изложените аргументи на молителите, намира същите за основателни. Налице са “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. І от ЗГР. Съгласно разпоредбата на чл. 9 ал. І от ЗГР – „Името на български гражданин, роден на територията на Република България, се състои от собствено, бащино и фамилно име. Трите части на името се вписват в акта за раждане.” Въпреки, че детето е родено на територията на друга държава, то е български гражданин и следва да бъде уважено искането на родителите му имената му да бъдат записани съгласно българското законодателство.

        При това положение молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като бъде вписано бащиното име на малолетното дете Веселинова. Ще следва препис от настоящото решение, след като влезе в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община – гр. Троян за отбелязване в акта за раждане и в регистъра на населението.

        Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че малолетната К.Г. родена на *** г. с ЕГН ********** и представлявана от нейните родители и законни представители Ц.И.И., ЕГН **********, адрес ***, ж. к. „Хр. Смирненски” бл. 1, вх. Б, ап. 17 и В.Г.Г., ЕГН **********,***, и с Акт за раждане № 300 от 21.12.2013 г. на Община Троян е с бащино име ВЕСЕЛИНОВА и това име да се отрази в акта за раждане и регистъра на населението, след като настоящото решение влезе в законна сила.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните и след като влезе в законна сила препис от същото да се изпрати в Община – гр. Троян.

                                                                   

 

Районен съдия: