РЕШЕНИЕ № 186

 

гр. Троян, 16.07.2014 год.

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на осемнадесети юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 140 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

         Община – гр. Троян, представлявана от кмета Донка Михайлова е предявила срещу ЕТ „Цветанка – Иван Николов” - от гр. Троян, представител Иван Николов установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 1 357,06 лева, представляващи неизплатено парично задължение по договор за наем и мораторна лихва в размер на 54,90 лева за времето на забавата. С протоколно определение от 18.06.2014 г. съда е прекратил производството по делото в частта по отношение на лихвата за забава за периода от 06.02.2013 г. до 05.11.2013 г.,  в размер на 54.90 лева,  поради оттегляне на иска.

        В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява пълномощника – адв. Бисер Димов от ЛАК и моли съда да уважи предявения иск. 

        По реда на чл. 131 от ГПК ответника е представил отговор. В с. з. Иван Николов се явява лично и заявява, че признава иска.

От приложените към делото писмени доказателства: ч.гр.д. № 1267 от 2013 г. по описа на ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Между Община - гр. Троян и ответника ЕТ „Цветанка - Иван Николов” на 07.10.2011 г. е сключен  договор за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ терен с площ 70 кв. м., попадащ в поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 73198.506.448, по кадастралната карта на гр. Троян /ж. к. „Лъгът” между бл. 12 и бл. 15/ за разполагане върху терена на павилион при условията на чл. 56 от ЗУТ, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Троян. Съгласно договорните клаузи, имотът е отдаден за срок от 5 години, считано от 06.10.2011 г. до 05.10.2016 г. и наемателят ЕТ „Цветанка – Иван Николов” се е задължил да заплаща на Община Троян месечен наем в размер на 160 лева - чл. 3 от договора. В чл. 5 от договора за наем е уговорено, че наемната цена се счита изменена с ръста на увеличение на минималната работна заплата, установена за страната, съобразена с Тарифата за определяне на цени на някои видове сделки по управление и разпореждане на общински имоти, без да е необходимо ново договаряне на наемната цена. Ответникът преустановил заплащането на наемната цена от м. февруари 2013 г., като до м. септември 2013 г. същия дължал сумата 1 357,06 лева. Въпреки отправените покани ЕТ „Цветнака – Иван Николов” не издължил процесната сума.

Община Троян е подала заявление за издаване на заповед за изпълнение и в ТРС е образувано ч. гр. дело № 1267 от 2013 г., като  към този момент наемната цена за ползване на общинския имот на месец е била в размер на 148.80 лева без ДДС или 178.56 лева с ДДС и за просрочения период дължимата сума е в размер на 1 357,06 лева. ТРС е издал заповед № 853 за изпълнение на парично задължение  по чл. 410 от ГПК от 11.11.2013 г., която е връчена на длъжника и той е направил възражение. По реда на чл. 415 ал. І от ГПК съдът е дал указание на кредитора – Община Троян да предяви иск за установяване на вземането, предмет на заявлението в едномесечен срок от получаване на съобщението, което е сторено с настоящото дело.

 В с. з. от 18.06.2014 г. ответника изрично е признал иска, предвид на което пълномощника на ищеца адв. Димов е поискала от съда произнасяне с решение при условията на чл. 237 ал. І от ГПК. 

Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 237 ал. І от ГПК, а именно: ответника е признал иска и ищеца е поискал съда да се произнесе с решение при признание на иска. Не са налице забранителните условия на чл. 237 ал. ІІІ от ГПК и ще следва съда да постанови решение при признание на иска, което да не да бъде мотивирано по същество. Следва да бъде признато съществуване на вземането на ищеца в размер на процесната сума 1357,06 лева, представляваща неизплатено наемно задължение за отдаден под наем имот общинска собственост по Договор №49 от 07.10.2011 година,  ведно със законната лихва, считано от 08.11.2013 г. до окончателното изплащане на вземането,  както и сумата 100,00 лева - юрисконсултско възнаграждение.

В с. з. пълномощника на ищеца адв. Димов е заявил от името на доверителя си, че не желае присъждане на съдебни разноски в настоящето производство и съда не следва се произнася за това.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА съществуване на вземането на ОБЩИНА ТРОЯН, адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане” 1, БУЛСТАТ 000291709, представлявана от Кмета Донка Михайлова, а именно, че ЕТ”ЦВЕТАНКА – ИВАН НИКОЛОВ” , код по БУЛСТАТ: 200214903, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Ген. Карцов” № 466, представляван от ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ от гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Ген. Карцов” №466, ЕГН – ********** дължи сумата 1357,06 /хиляда триста петдесет и седем лева и шест стотинки/,  представляваща неизплатено наемно задължение за отдаден под наем имот общинска собственост по Договор № 49 от 07.10.2011 година,  ведно със законната лихва , считано от 08.11.2013 г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата 100,00 /сто/ лева - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                        

                                                                         Районен съдия: