РЕШЕНИЕ

 

 50     

 

гр. Троян, 11.03.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на  тринадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. Дело № 1426 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:         

 

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК   гражданския брак между В.В.Г. ***, ЕГН ********** и З.М.Г. ***, ЕГН **********, сключен в гр. Априлци с Акт за граждански брак № 5 от 14.08.2010 г. на Община Априлци, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права над роденото от брака дете Р.В. Г. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката З.М.Г. с ЕГН **********, а на бащата. се определя свободен режим на лични отношения с детето с право да го взема при себе си по един месец през годината, което не съвпада с редовния годишен отпуск на майката. Детето ще следва местоживеенето на майката З.М.Г.,***, местн. "Черни Връх" 129.

Бащата В.В.Г. с ЕГН **********, се задължава да плаща месечна издръжка на детето Р.В. Г. с ЕГН **********, в размер на 120.00 - сто и двадесет лева чрез майката З.М.Г. с ЕГН **********, като законен представител до 10-то число на месеца, считано от постановяване на решението за развод до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение. При забава се дължи законна лихва.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не притежават семейно жилище, нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки, движими вещи, дялове в търговски дружества и не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

Придобития от съпрузите по време на брака недвижим имот УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 551.168 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Севлиево, ЕКАТТЕ 65927, находящ се в гр. Севлиево, описан в Нотариален акт № 187, том II, рег. 2923, н.д. № 181 от 25.04.2012 г. СЕ ПОСТАВЯ В ДЯЛ и е изключителна собственост на В.В.Г. с ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след прекратяване на брака съпругата З.М.Г. с ЕГН ********** ще продължи да носи брачното си фамилно име – Г..

       ОСЪЖДА В.В.Г. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева, 82,98 – осемдесет и два лева и 98стотинки държавна такса, представляваща 2 % върху данъчната оценка на получения в дял недвижим имот и 86,40 – осемдесет и шест лева и 40 стотинки държавна такса върху размера на така определената издръжка за три години, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Севлиево 51,86 – петдесет и един лева и 86 стотинки, представляващи 2,5 % местен данък върху увеличението на дела на молителя. 

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: