РЕШЕНИЕ

 

№ 78

 

гр. Троян, 09.04.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното заседание на десети март две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

                                                Членове:.....................................

при секретар Мария Станчева и в присъствието на прокурора ……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1433 по описа за 2011 год., за да се произнесе - съобрази:

          С решение № 57 от 19.03.2013 г., допълнено и поправено с решение № 131 от 26.06.2013 г., съда е допуснал да се извърши съдебна делба по реда на 34 от ЗС, вр. чл. 69 от ЗН между С.П.П., ЕГН **********,***, ж. к. „Лъгът”, бл. 11, вх. В, ет. 4, ап. 10, Д.П.П.,***, съдебен адрес:***, адв. С.С. и С.С.М., ЕГН **********,*** А /настоящ адрес: с. Гумощник, обл. Ловеч, ул. „Реката” № 5/, на следния съсобствен недвижим имот, находящи се в гр. Троян, обл. Ловешка, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ОТ СГРАДА 73198.506.300.1.1, със застроена площ 68 кв. метра, брой етажи-2, предназначение Жилищна сграда - еднофамилна;  СГРАДА 73198.506.300.3 - със застроена площ 5 кв. метра, брой етажи -1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА 73198.506.300.4 със застроена площ 18 кв. метра, брой етажи -1, предназначение: Селскостопанска сграда, които сгради са изградени в ПИ 73198.506.300 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. Вежен № 63-А, площ: 404 кв. метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 2457; Съседи: 73198.506.301; 73198.506.299; 73198.506.258 и 73198.506.257, както от имота бъдат образувани ЧЕТИРИ РАВНИ ДЯЛА, от които за С.С.М., с горните данни се отреждат ДВА ДЯЛ /2/4 идеални части/ и за С.П.П.П. и Д.П.П., с горните данни – по ЕДИН ДЯЛ /по ¼ идеална част/ и съответно на прилежащата земя на самостоятелен обект в сграда 73198.506.300.1.1, а именно ¼ идеална част от ПИ с идентификатор 73198.506.300 по КККР на гр. Троян, при права следните права за страните: 1/8 идеална част за ответницата и по отделно по 1/16 идеална част за двамата ищци.

                В първото съдебно заседание след допускане на делбата процесуалния представител на ищците С.П. и Д.П. – адвокат С.С. от ЛАК е напарвила искане по сметки по реда на чл. 346 от ГПК против ответницата относно заплатения данък недвижми имоти и такса битови отпадъци в размер на 98,90 лева, която сума е заплатена от Д.П..

По реда на чл. 349 ал. 2 от ГПК ответницата С.М. е направила искане за възлагане на делбения имот, което искане в последствие не се поддържа във фазата на устните състезания. 

          Съда е допуснал в производството съдебно техническа – експертиза с вещо лице инж. Е.Г.-М., която в основното и допълнително заключение е изготвила пазарна оценка на процесния имот общо за земя и сгради в размер на 18 900 лева /сгради – 16 160 лева, ¼ ид. част на прилежаща земя – 2 740 лева/. Според дяловете на страните стойността е определена както следва за сградите: за С.М. 2/4 ид. ч. /два дяла/ - 8 080 лева, и съответно за Д.П. и С.П., по ¼ ид. част /един дял/ - 4 040 лева за всеки един от двамата; за земята: за С.М. 1/8 ид. ч. – 1 370 лева, и съответно за Д.П. и С.П., по 1/16 ид. ч. – 685 за всеки един от двамата. Инж. Е.Г. – М. е дала становище, че процесния имот е неподеляем, а относно сградите 73198.506.300.3 и 73198.506.300.4 построени в имота, не е установила строителни книжа, но е заключила, че същите са търпими по смисъла на ЗУТ.

Съда е изискал становище по реда на чл. 201 от ЗУТ от общинска администрация гр. Троян и се установя, че прилежащата земя е неподеляема.  

С оглед на изложената фактическа обстановка решаващият съд като прецени доказателствата и доводите на страните по делото счита, че са налице условията на чл. 348 от ГПК – процесния имот е неподеляем. Стоянка М. е поискала възлагане, но не е ангажирала доказателства в тази връзка и не поддържа това искане в процеса. Ще следва същия да бъде изнесен на публична продан с първоначална цена 18 900 лева, каквато е определената пазарана оценка от вещото лице на имота към настоящия момент. Добитата от продажбата сума ще следва да се разпредели съобразно дяловете на всеки един съделител, а именно от сгради 2/4 ид. част за С.С.М. и съответно по ¼ ид. част за С.П.П. и Д.П.П.; от прилежящата земя: 1/8 ид. част за С.С.М. и съответно по 1/16 ид. част за С.П.П. и Д.П.П.

Относно претенциите на ищцата Д.П. по сметки, които съда е приел по реда на чл. 346 от ГПК за разглеждане в процеса. В случая П. претендира разноски относно платен данък недв. имоти и такса битови отпадъци, дължим от ответницата, за което е представена квитанция. М. не е оспорила тази претенция и ще следва  да бъде осъдена да заплати на ищцата Д.П. сумата 98.90 лева.

Ще следва всяка една от страните да заплати по 4 % държавна такса в полза на Държавата по сметка на съдебната власт върху добитата от продажбата сума, съобразно техните дялове в размер на 378 лева за С.М. и по 189 лева за Д. и С. Пенкови.

Съгласно разпоредба на чл. 355 от ГПК страните заплащат разноските в производството съгласно дяловете си. Съда констатира, че съделителите са направили съдебно-деловодни разноски, съобразно дяловете си и същите следва да останат така, както са сторени.

Водим от изложеното съдът

 

 

Р       Е       Ш     И       :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН като неподеляем следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ОТ СГРАДА 73198.506.300.1.1, със застроена площ 68 кв. метра, брой етажи-2, предназначение Жилищна сграда - еднофамилна;  СГРАДА 73198.506.300.3 - със застроена площ 5 кв. метра, брой етажи -1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА 73198.506.300.4 със застроена площ 18 кв. метра, брой етажи -1, предназначение: Селскостопанска сграда, които сгради са изградени в ПИ 73198.506.300 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. Вежен № 63-А, площ: 404 кв. метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 2457; Съседи: 73198.506.301; 73198.506.299; 73198.506.258 и 73198.506.257 и съответно на прилежащата земя на самостоятелен обект в сграда 73198.506.300.1.1, а именно ¼ идеална част от ПИ с идентификатор 73198.506.300 по КККР на гр. Троян, при първоначална цена 18 900 – осемнадесет хиляди и деветстотин лева, от която: сгради – 16 160 лева, ¼ ид. част на прилежаща земя – 2 740 лева.

Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите както следва: от сгради 2/4 ид. част за С.С.М., ЕГН **********,*** А /настоящ адрес: с. Гумощник, обл. Ловеч, ул. „Реката” № 5/ и съответно по ¼ ид. част за С.П.П., ЕГН **********,***, ж. к. „Лъгът”, бл. 11, вх. В, ет. 4, ап. 1 и Д.П.П.,***, съдебен адрес:***, адв. С.С.; от прилежящата земя: 1/8 ид. част за С.С.М., ЕГН **********,*** А /настоящ адрес: с. Гумощник, обл. Ловеч, ул. „Реката” № 5/ и съответно по 1/16 ид. част за С.П.П., ЕГН **********,***, ж. к. „Лъгът”, бл. 11, вх. В, ет. 4, ап. 1 и Д.П.П.,***, съдебен адрес:***, адв. С.С.

ОСЪЖДА С.С.М., с горните данни да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 4 % държавна такса в размер на 378.00 – триста седемдесет и осем лева, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса, а на Д.П.П. – 98.90 – деветдесет и осем лева и 90 стотинки, представляваща разноски за платен данък недв. имоти и такса битови отпадъци.

ОСЪЖДА всеки един от Д.П.П. и С.П.П., с горните данни да заплатят в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 4 % държавна такса в размер на 189.00 – сто осемдесет и девет лева, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

                                                Районен съдия: