РЕШЕНИЕ  № 89

 

гр. Троян, 11.04.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на четиринадесети март две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1438 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:  

        “В и К Стенето” ЕООД – гр. Троян, представлявано от Тонимир Гечев, чрез пълномощника си адв. К.Д. от ЛАК е предявило срещу М.Т.Й. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 271,39 лева, представляващи неизплатено парично задължение за доставка на питейна вода. С протоколно определение от 14.03.2014 г. на основание чл. 214 от ГПК по искане на ищеца съда е допуснал изменение на размера на предявения иск, като същия се счита предявен за сумата 99,39 лева, тъй като по време на производството ответницата е заплатила част от задължението си. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява пълномощника – адв. Д. и моли съда да уважи предявения иск, като постанови неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК, както и да бъдат присъдени разноските по делото.

        По реда на чл. 131 от ГПК на ответника М.Й. е изпратено копие от ИМ и доказателствата. Същата не е представила писмен отговор и не е изразила становище по иска. 

От приложените към делото писмени доказателства: Удостоверение за наследници изх.№04-2194/18.09.2013г. на Община Троян,  Копия     от  фактури както следва: фактура 0001214035/31.05.2010 г.; фактура № 00001226881/30.06.2010 г.; фактура 0001240169/31.07.2010 г.;  фактура 001253717/31.08.2010 г.; фактура 00012675081/30.09.2010 г.;  фактура 01280851/31.10.2010 г.;  фактура 01306277/31.12.2010 г.; фактура 01318674/31.01.2011 г.; фактура 01330745/28.02.2011 г.; фактура 01342689/31.03.2011 г.; фактура 01315470/30.04.2011 г.; фактура 01366828/31.05.2011 г.; фактура 01379433/30.06.2011 г.; фактура 01392485/31.07.2011 г.; фактура 01406143/31.08.2011 г; фактура 01419791/30.09.2011 г.;  фактура 01433397/31.10.2011 г.; фактура 01446531/30.11.2011 г.;  фактура 014592363/30.12.2011 г.; фактура 01471705/31.01.2012 г.; фактура 01483750/29.02.2012г.; фактура 01495526/30.03.2012 г.; фактура 0001507255/30.04.2012 г.;  фактура 0001519473/31.05.2012 г.;  фактура 0001532235/29.06.2012 г.;  фактура 0001545349/31.07.2012 г.;  фактура 0001559311/31.08.2012 г.;  фактура 000157324/29.09.2012 г.;  фактура 0001587143/31.10.2012 г.;  фактура 0001600398/30.11.2012 г.;  фактура 0001613108/28.12.2012 г.; фактура 0001625384/31.01.2013 г.;. фактура 0001637108/28.02.2013 г.; фактура 0001648753/29.03.2013 г.;. фактура 0001660503/30.04.2013 г.; фактура 0001672641/31.05.2013 г.; фактура № 0001685722/28.06.2013 г.; фактура № 0001698831/31.07.2013 г.; фактура № 0001712311/30.08.2013 г.; фактура 0001727805/30.09.2013 г., сметка-извлечение от счетоводния програмен продукт, представляваща опис и изчисления по периоди и документи, Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор „В и К Стенето"ЕООД- гр.Троян, Уведомително писмо за задълженията, получено от абоната на 19.10.2010г., Уведомително писмо за задълженията, получено от абоната на 21.02.2011г., Уведомление за необходимостта от периодична метрологична проверка на водомера за абонат № 10432866 и последиците от неизвършването й в срок, получено от абоната на 21.05.2013г. и ч.гр.д. № 1259 от 2013 г. по описа на ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

М.Т.Й. е дъщеря и единствен наследник на Г.Р.Г., починала на 21.02.2009 г. Установява се, че Г.Р.Г. и към момента е вписана като титуляр на партидата за абонатен №10432866 при В и К Стенето” ЕООД. Към датата на обнародване на Общите условия, наследодателката на ответника вече е била потребител на В и К услуги, предоставяни от ответното дружество. Общите условия на Дружеството са публикувани в приложение към вестник „Троянски глас" -бр. 25/2006 г., осигурен е достъп до тях за всички потребители. Нито наследодателката, нито ответницата - наследник не са предложили различни условия по реда на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, и те са влезли в сила по отношение на ответницата. Й. не е изпълнила и задълженията си по Общите условия за промяна на партидата. На 17.09.2013 г. чрез трето лице на каса е заплатена сумата 100 лева, но не е отразена по партидата преди иницииране на заповедното производство.

Установяв се по делото, че ответницата не е заплатила нито по банков път, нито на каса, нито чрез опосредено инкасиране задълженията по фактури, както следва: частично по фактура 0001214035/31.05.2010 г.- 5.62 лева; по фактура № 0001226881/30.06.2010 г. - 8.87 лева; по фактура № 0001240169/31.07.2010 г. - 10.22 лева; по фактура № 0001253717/31.08.2010 г. - 8.25 лева; по фактура № 00012675081/30.09.2010 г. - 8.39 лева, по фактура № 0001280851/31.10.2010 г. - 13.49 лева, по фактура № 0001306277/31.12.2010 г. - 2.97 лева; по фактура № 0001318674/31.01.2011 г. - 2.97 лева; по фактура № 0001330745/28.02.2011 г. - 7.46 лева; по фактура № 0001342689/31.03.2011 г. - 6.60 лева; по фактура № 0001315470/30.04.2011 г. - 6.54 лева; по фактура № 0001366828/31.05.2011 г. - 6.71 лева, по фактура № 0001379433/30.06.2011 г. -6.72 лева; по фактура № 0001392485/31.07.2011 г. - 6.72 лева, по фактура № 0001406143/31.08.2011 г. - 6.72 лева; по фактура № 0001419791/30.09.2011 г. - 6.72 лева; по фактура № 0001433397/31.10.2011 г. - 6.72 лева; по фактура № 0001446531/30.11.2011 г. - 6.72 лева; по фактура № 00014592363/30.12.2011 г. -7.01 лева; по фактура № 0001471705/31.01.2012 г. - 7.02 лева; по фактура № 0001483750/29.02.2012 г. - 7.02 лева; по фактура № 0001495526/30.03.2012 г. - 7.02 лева; по фактура № 0001507255/30.04.2012 г. - 7.02 лева; по фактура № 0001519473/31.05.2012 г. - 7.02 лева; по фактура № 0001532235/29.06.2012 г. - 7.02 лева; по фактура № 0001545349/31.07.2012 г. - 7.02 лева; по фактура № 0001559311/31.08.2012 г. -7.02 лева; по фактура № 000157324/29.09.2012 г. - 7.02 лева; по фактура № 00015 87143/31.10.2012 г. - 6.49 лева; по фактура № 0001600398/30.11.2012 г. - 7.02 лева; по фактура № 0001613108/28.12.2012 г.- 6.15 лева; по фактура № 00016253 84/31.01.2013 г. - 6.08 лева; по фактура № 0001637108/28.02.2013 г. - 4.45 лева; по фактура № 0001648753/29.03.2013 г. - 5.28 лева; по фактура № 0001660503/30.04.2013 г. - 6.12 лева; по фактура № 0001672641/31.05.2013 г. - 5.12 лева; по фактура № 0001685722/28.06.2013 г. - 5.46 лева; по фактура 0001698831/31.07.2013 г. - 6.91 лева; по фактура № 0001712311/30.08.2013 г. - 6.27 лева; по фактура № 0001727805/30.09.2013 г. - 7.44 лева, като общата сума на дължимата главница е 271.39 лева.

Ответницата е получила уведомителни писма за задълженията си по реда на чл. 66 от Общите условия, от 19.10.2010 г. и 21.02.2011 г. Й. не е оспорила сумите по реда и в срока на чл. 32 от Общите условия, с което е изразила съгласие с начислените суми. На 21.05.2013 г. ответницата е получила уведомление за необходимостта от периодична метрологична проверка на водомера за аб. № 10432866, в което е указан срока за това по Закона за измерванията и последиците за абоната, изразяващи се в служебно начисление на консумацията по реда на чл. 39, ал. 6 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Поради описаното неизпълнение ищцовото дружество е подало в Троянски районен съд заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК с вх. 6759/07.11.2013 г. и е било образувано ч. гр. д. № 1259 по описа на съда за 2013 г.

Съдът е издал заповед № 840 от 08.11.2013 г. за изпълнение на парично задължение по ч. гр. д. 1259/2013 г. по описа на Троянски районен съд, за сумата 319,87 лева - главница, представляваща неизплатени суми за извършени услуги от В и К оператора за периода 01.11.2009 г. до 30.09.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 07.11.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 51,52 лв., представляващи лихва за периода 01.10.2010г. до 01.10.2013г., 25,00 лв разноски по делото за държавна такса и 100 лева заплатено адвокатско възнаграждение.

 Установява се, че в течение на производството Й. е заплатила част от задължението си към ищцовото дружество и неиздължена е остантала претендираната сума от 99,39 лева.

Представителя на ищцовото дружество адв. Д. е поискала от съда постановяване на непресъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК.

Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. І от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде признато съществуване на вземането на ищеца в размер на процесната сума в размер на 99,39 лева, представляваща неизплатено парично задължение за доставка на питейна вода за периода 29.06.2012 г. до 30.09.2013 г.

На основание чл. 78 ал. І от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски по настоящето производство в размер на 125 лева, за което е представен списък по чл. 80 от ГПК.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА съществуване на вземането на „В и К Стенето” ЕООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ 820146942, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. Христо Ботев № 213, представлявано от инж. Тонимир Стойчев Гечев, пълномощник: адвокат К.Н.Н. – Д. ***, а имено, че М.Т.Й., ЕГН **********,***, ж. к. „Лъгът, бл. 4, вх. Д, ет. 5, ап. 18 дължи сумата 99,39деветдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки, представляваща неизплатено парично задължение за доставка на питейна вода за периода 29.06.2012 г. до 30.09.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 07.11.2013 г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА М.Т.Й., с горните данни да заплати на “В и К Стенето” ЕООД гр. Троян, с горните данни 125,00 – сто двадесет и пет лева, сторени съдебно деловодни разноски за държавна такса и адв. хонорар в настоящето исково производствто.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

 

                                                                         Районен съдия: