П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян  18.06.2014 год.

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на  осемнадесети юни,  две хиляди и  четиринадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

 

Съдебен секретар : М.С.

сложи за разглеждане гражданско  дело  № 147  по описа  на Троянски районен съд за 2014 година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  11.00  часа се явиха:

          Ищеца „АС 2002” ООД гр. София – р.пр. явява се адв. Д.И.  от ЛАК с пълн. от преди.

            За ответника „Атлант БГ” ЕООД гр.Троян – р.пр. се явява лично управителя Събин Ченковски  и с адв. В.  от ЛАК с пълн. от преди.

АДВ.И.: - Да се даде ход на делото.

АДВ.В.: - Да се даде ход на делото.

            СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ на основание чл. 145 ал. ІІІ във връзка с чл. 146 от ГПК изготвя доклад по делото:

Обстоятелства, от които произтичат претендираните права и възражения: - Ищцовото дружество „АС 2002” ООД твърди, че е сключило договор за търговска продажба с ответното дружество - „Атлант БГ”ЕООД, за закупуване на букови дъски на обща стойност 21 840 лева без ДДС, като с внесения ДДС в размер на 4 368 лева общата сума за плащане от ответното дружество е в размер на 26 208 лева. Стоката е била доставена на купувача – ответник по делото, който я е прегледал и приел без каквито и да било възражения и забележки по отношение на количество и качество съгласно изискванията му. Ищцовото дружество твърди, че доставката на процесната стока е извършвана в периода от 22.06.2011 г. до 18.11.2011 г., за което има съставени стокови разписки. Било е уговорено отложено плащане от купувача, поради което окончателното фактуриране на сделката е извършено на 01.03.2012 г. с фактура № 0000000893. Ответникът не е изпълнил задължението си за плащане на стоката, въпреки няколкократните напомняния от страна на ищцовото дружество и обещания от негова страна. За доставената стока между страните са съставяни и подписвани  6 бр. стокови разписки, всички от 2011 година. Тази схема на доставка е била предвид факта, че имало договорен бонус за купувача „на отложено плащане” до дата 01.03.2012 г., на която дата е фактурирана стоката и от която дата ищцовото дружество претендира плащане от страна на купувача. На 18.04.2012 г. ответника е депозирал пред Нотариус Кожухаров, с район на действие ТРС, нотариална покана, с която е уведомил ищцовото дружество, че спира плащането по фактура № 893/01.03.2012 г. на стойност 26 208 лева, тъй като със закупения материал е произвел мебели, които експортира за Израел и от там започнали масови рекламации, поради това, че материал не бил с нужната влажност. Ищцовото дружество е предявило искова претенция по реда на заповедното производство, което е прекратено, предвид на това, че ЛОС е приел, че производството е недопустимо и не следва да се пристъпва към разглеждане на иска в открито с.з., като в мотивите на определението е прието, че за ищеца остава възможността да предяви вземането си по общия исков ред. Ищцовото дружество твърди, че във връзка с предявената рекламация от страна на ответника следва да се има предвид, че в отговор на исковата молба / в производството по гр. дело № 283/2012 г. на ЛОС/ същият е твърдял, че дървения материал му бил доставен в края на месец февруари 2012 г. Ищцовото дружество  е заявило, че твърдението на ответното дружество е голословно, тъй като доставките на букови дъски са били в периода от 22.06.2011 г. до 18.11.2011 г. Претенцията на ищеца е частичен иск за сумата 20 000 лева, както и лихва за забава в размер на 3 873.06 лева, считано за периода от 01.03.2012 г. до 20.01.2014 г.

            По реда на чл.131 от ГПК на ответното дружество „Атлант БГ” ЕООД е изпратено копие от искова молба и доказателства и в предвидения месечен срок е депозиран писмен отговор, с който заявява, че предявените искове са допустими, но не са основателни и ги оспорва, като признава главния иск до размер на 16 186 лева.

Правна квалификация на предявеният иск – два обективно съединени иска с правно основание чл. 327 от ТЗ за сумата 20 000 лева и по чл. 86 от ЗЗД за сумата 3 873.06 лева.

Разпределение на доказателствената тежест  - Следва да се установи ,че ответника е неизправна страна по договор за търговска продажба, като не е заплатил цената на закупената от него стока.

 

АДВ.  И.:  – Приемам доклада на съда и нямам възражения по него.

АДВ.В.:  – Приемам доклада на съда и нямам възражения по него.

 

АДВ.В.: - Постигнахме спогодба, а именно да заплатим общо сумата 23 000 лева на траншове както следва: - Първи транш  в размер на 10 000 лева до 5 число на следващия месец юли 2014 година и останалата сума в  размер на 13 000 лева на четири равни месечни вноски до 5 число на всеки съответен следващ месец. Освен това се споразумяхме да не се претендират лихви и разноски и ищцовата страна следва след изплащане на първата вноска в размер на 10 000 лв. да вдигне наложения запор върху сметката на доверителя ми. Моля да задължите ищцовата страна в три дневен срок от днес да представи удостоверение за банкова сметка ***.

АДВ.И.: - Постигнали сме споразумение, което касае  този частичен иск и при условията които изложи пълномощника на ответника.

 

 

            АДВ.И. като пълномощник на  „АС 2002” ООД гр. София

 

          

  ......................................................................................

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 

                  

Управителя на „Атлант БГ” ЕООД гр.Троян Събин Ченковски 

 

 

                                             ...................................................

 

 

          СЪДЪТ като взема предвид постигнатата между страните спогодба на основание чл. 234 ал.1 от ГПК, намира, че същата не противоречи на Закона и добрите нрави и следва да бъде одобрена, а производството по същото следва да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА така постигната между страните спогодба като ОСЪЖДА  „Атлант БГ” ЕООД гр.Троян,  със седалище и адрес на управление гр.Троян, обл. Ловеч, ул. „Симеон Велики” № 48, ЕИК 200754632, представлявано от управителя  Събин Веселинов Ченковски  да заплати на „АС 2002” ООД гр. София, със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, район „Средец”, ул.”Граф Игнатиев” № 5, ет.1, ЕИК 130897090, представлявано от управителя Николай Петров К. както следва: Първа вноска  в размер на 10 000  - десет хиляди лева, да бъде заплатена  до 5 число на  месец юли 2014 година и  сумата в  размер на 13 000 – тринадесет хиляди лева  да бъде заплатена на четири равни месечни вноски до 5 число на всеки съответен следващ месец.

ЗАДЪЛЖАВА  „АС 2002” ООД гр. София, със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, район „Средец”, ул.”Граф Игнатиев” № 5, ет.1, ЕИК 130897090, представлявано от управителя Николай Петров К. да вдигне наложения запор върху банкова сметка *** „Атлант БГ” ЕООД гр.Троян,  със седалище и адрес на управление гр.Троян, обл. Ловеч, ул. „Симеон Велики” № 48, ЕИК 200754632, представлявано от управителя  Събин Веселинов Ченковски, след заплащането на първата вноска в размер на 10 000 – десет хиляди лева, както и в тридневен срок от днес да представи на ответното дружество „Атлант БГ” ЕООД гр.Троян удостоверение за банковата сметка на „АС 2002” ООД гр. София, по която да бъде привеждана процесната сума.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 147 от 2014 година по описа на Троянски районен съд на основание чл. 234 ал.1 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ е окончателно и не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в 11.20  часа.

            Протоколът се написа в с.з.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: