РЕШЕНИЕ

 

 170     

 

гр. Троян, 24.06.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и седми май две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. Дело № 181 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

 

Производството по настоящето дело е за развод  по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

Молителите М.П.В. *** и П.И.В. ***, по реда на настоящото производство молят съда да допусне прекратяване по взаимно съгласие на техния брак, сключен на 25.11.1965 г., от който брак имат две пълнолетни деца.

            Съгласието им за развод е сериозно и  непоколебимо. 

           В съдебно заседание страните поддържат молбата си за развод.

           Съдът, след като изслуша страните по делото и прецени събраните доказателства, намира за установено и обосновава следните правни изводи:

             Молителите са законни съпрузи от 25.11.1965 г. – видно от представеното удостоверение за сключен гр. брак от 25.11.1965 г. на Община Троян. 

         Към молбата за развод е приложено постигнатото между съпрузите  споразумение, което не противоречи на повелителните законови норми и морала и урежда пълно всички въпроси, касаещи последиците на развода, които правилото на чл. 51 ал. І изр.1-во от СК  повелява.  

           Гореизложеното онагледява предпоставките по чл. 50, чл. 51 ал. І и ІІ от СК, вр. с чл. 330 ал. ІІІ от ГПК за допустимост на искания развод по взаимно съгласие.

           При този изход на процеса в съответствие с Тарифа  за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК /приета с ПМС №38/27.02.2008 г., в сила от 01.03.2008г./, съдът определя окончателна Държавна такса в размер на 50 лева, която следва да бъде заплатена по равно от молителите. Ще следва  П.В. да заплати 72,00 лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян 63,54 лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя в размер на 3 117.00 лева, както и да заплати 488,42 лева ДТ представляваща 2 % върху данъчната оценка на недвижимите имоти  по сметка на Съдебната власт в полза на Държавата.

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между М.П.В. ***, ЕГН ********** и П.И.В. ***, ЕГН **********, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 173 от 25.11.1965 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

ОБЯВЯВА, ЧЕ П.И.В. ще заплаща на М.П.В., считано от датата на влизането на съдебното решение за развод в сила, месечна издръжка в размер на 100  - сто лева  до 10-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването й.

         ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка помежду си за минало време.

Имуществени отношения: Придобитото по време брака МПС – лек автомобил марка „Мазда”, модел 323, с рег. № ОВ 2640 АХ, рама № JMZBG13E500591492, остава в режим на обикновена съсобственост.

Всички други движими вещи, придобити по време на брака, към настоящия момент са поделени между страните доброволно и извънсъдебно и страните нямат каквито и да било претенции един към друг във връзка с тези вещи.

 ОБЯВЯВА, ЧЕ съпругата М.П.В. няма каквито и да било претенции, свързани с ЕТ на съпруга П.И.В. – ЕТ „П.В.“, с ЕИК 030457040, нито с участието му във „В. 15“ ООД, с ЕИК 201730456, с общ капитал от 4000 лв., в това число няма претенции за имущество, дивиденти или каквито и да било ползи, свързани с участието на П.И.В. в тези предприятия.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите нямат други участия в търговски дружества или ЕТ, освен посочени по-горе, нямат акции, облигации или други ценни книги и т.н.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите  заявяват, че нямат влогове, които да са СИО.

По отношение на придобитото по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност (СИО) недвижимо имущество страните се споразумяват за следното:

 Втори етаж от жилищна сграда с идентификатор 73198.509.116.1 (за цялата сграда), по скица на поземлен имот № 15-6580-20.01.2014г. на СГКК – гр.Ловеч, състоящ се от три жилищни помещения и сервизно помещение, със застроена площ от 85 кв.м., заедно с 1/2 идеална част от общите части на сградата, на тавана и мазана, съгласие описание по нотариален акт за учредяване на суперфиция № 21, том І, нот. д. 43 от 1968г. на Троянски РС,  находящ се в Поземлен имот с идентификатор 73198.509.116, с площ от 1188 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 метра) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян, одобрени със Заповед № РД-18–11 от 20.04.2007г. на Изп. директор на АГКК при съседи: имот с идентификатор 73198.509.136, имот с идентификатор 73198.509.135, имот с идентификатор 73198.509.231, имот с идентификатор 73198.509.117 и имот с идентификатор 73198.509.249, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Генерал Карцов” № 227, остава в изключителна собственост на М.П.В..

Данъчната оценка на целия описан недвижим имот (на целия втори етаж общо за двамата съпрузи) е в размер на 10090,40 лева за целия имот съгл. т. 2 от удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО001234/07.04.2014г., издадена от Отдел „Местни приходи” при Община Троян..

 Еднофамилна едноетажна жилищна сграда с идентификатор  73198.341.149.1, по скица на поземлен имот № 16443/10.05.2011г. на СГКК – гр.Ловеч, презаверена на 04.04.2014г., със застроена площ от 48 кв.м.,  построена в Поземлен имот с идентификатор 73198.341.149 с площ от 1045 кв.м. с трайно предназначение на територията – земеделска - ливада по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18–11 от 20.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК при съседи: имот с идентификатор 73198.341.148, имот с идентификатор 73198.341.150, имот с идентификатор 73198.341.17, имот с идентификатор 73198.341.146 и имот с идентификатор 73198.341.145, находящ се в гр. Троян, местност „ГОРЯЛОТО“, описана в нотариален акт за собственост на недвижим имот: № 164, том 7, рег.№ 1975, дело № 142 от 2011г. на Нотариус Борис Кожухаров, рег. № 337 на Нотариалната камара, с район на действие района на Троянски районен съд и съответно вписан като акт в Службата по вписванията при Троянски районен съд с вх.рег.№ 901 от 2011г., акт № 173, том ІІІ, дело № 514/2011г., остава в изключителна собственост на М.П.В..

Данъчната оценка на целия описан недвижим имот (само за сградата) е в размер на 1595,80  лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО001233/07.04.2014 г., издадена от Отдел „Местни приходи” при Община Троян.

Сграда с идентификатор 73198.509.116.4, на един етаж, със застроена площ от 77 кв.м., по скица на поземлен имот № 15-6580-20.01.2014г. на СГКК – гр.Ловеч, представляваща селскостопанска сграда - цех, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 73198.509.116 с площ от 1188 кв.м. с трайно предназначение на територията – урбанизирана и с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 метра) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18–11 от 20.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК при съседи: имот с идентификатор 73198.509.136, имот с идентификатор 73198.509.135, имот с идентификатор 73198.509.231, имот с идентификатор 73198.509.117 и имот с идентификатор 73198.509.249, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Генерал Карцов” № 227, описана в нотариален акт за собственост на недвижим имот: № 068, том ІІІ, рег.№ 4404, дело № 413 от 2011г. на Нотариус Борис Кожухаров, рег. № 337 на Нотариалната камара, с район на действие района на Троянски районен съд и съответно вписан като акт в Службата по вписванията при Троянски районен съд с вх.рег.№ 2041 от 26.10.2011г., акт № 106, том VІІ, дело № 1208, (по данъчна оценка „второстепенна сграда (ж) № 0_2) остава в изключителна собственост на П.И.В..

         Данъчната оценка на описания недвижим имот е в размер на 8859,20  лева за целия имот, съгласно удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО001234/07.04.2014 г., издадена от Отдел „Местни приходи” при община Троян.

 Придобитата по време на брака сграда – гараж, по скица представляващ 1/2 от сграда, обозначена по скицата като „хангар, депо, гараж“ с идентификатор 73198.509.116.5, по скица на поземлен имот № 15-6580-20.01.2014г. на СГКК – гр.Ловеч, цялата сграда състояща се от два гаража под общ покрив с общо застроена площ от 42 кв.м., която 1/2 част на двамата съпрузи е реално определена като южния гараж в общата сграда (по-отдалечения от ул. „Генерал Карцов“), а северният гараж е собственост на трето лице (М. Иванова Петрова), находяща се в Поземлен имот с идентификатор 73198.509.116 с площ от 1188 кв.м. с трайно предназначение на територията – урбанизирана и с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 метра) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18–11 от 20.04.2007г. на Изп. директор на АГКК при съседи: имот с идентификатор 73198.509.136, имот с идентификатор 73198.509.135, имот с идентификатор 73198.509.231, имот с идентификатор 73198.509.117 и имот с идентификатор 73198.509.249, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Генерал Карцов” № 227, остава в изключителна собственост на П.И.В..

         Данъчната оценка на целия описан недвижим имот е в размер на 5944 лева,  съгласно удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО001234/07.04.2014 г., издадена от Отдел „Местни приходи” при Община Троян.

 Недвижим имот, представляващ УПИ с идентификатор 73198.509.116, по скица на поземлен имот № 15-6580-20.01.2014г. на СГКК – гр.Ловеч, (в които са построени сградите по т.6.1, т.6.3 и т.6.4) с площ от 1188 кв.м. с трайно предназначение на територията – урбанизирана и с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 метра) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян, одобрени със Заповед № РД-18– 11 от 20.04.2007г. на Изп. директор на АГКК при съседи: имот с идентификатор 73198.509.136, имот с идентификатор 73198.509.135, имот с идентификатор 73198.509.231, имот с идентификатор 73198.509.117 и имот с идентификатор 73198.509.249, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Генерал Карцов” № 227, както и построените в него сграда с идентификатор 73198.509.116.2, със застроена площ от 57 кв.м., на един етаж, с предназначение по скица „друг вид сграда за обитаване“, както и сграда с идентификатор 73198.509.116.3, със застроена площ от 44 кв.м., на един етаж, с предназначение по скица „селскостопанска сграда“, не са СИО, същите са собственост по наследство и дарение само на П.И.В. (в съсобственост с трето лице - М. Иванова Проданова) и М.П.В. няма каквито и да било претенции към тези имоти.

За Недвижим имот, представляващ УПИ с идентификатор 73198.341.149., по скица на поземлен имот № 16443/10.05.2011г. на СГКК – гр.Ловеч, презаверена на 04.04.2014г., (в които е построена сграда по т.6.2.),  с площ от 1045 кв.м. с трайно предназначение на територията – земеделска - ливада по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18–11 от 20.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК при съседи: имот с идентификатор 73198.341.148, имот с идентификатор 73198.341.150, имот с идентификатор 73198.341.17, имот с идентификатор 73198.341.146 и имот с идентификатор 73198.341.145, находящ се в гр. Троян, местност „ГОРЯЛОТО“ – една втора идеална част от него е собственост по наследство само на П.И.В. и М.П.В. няма каквито и да било претенции към тази една втора идеална част.

         Другата една втора идална част от имота е придобита в режим на СИО от двама съпрузи с Нотариален акт № 11, том ІІІ, рег. № 645, дело 359 от 18.04.2011г. на Служба по вписванията – гр.Троян. Тази една втора идеална част от имота страните се съгласяват да остане в режим на обикновена съсобственост.

         ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода М.П.В. ще  носи брачното си  фамилно име В..

          ОСЪЖДА  П.И.В. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00  - двадесет и пет лева,  72,00 – седемдесет и два лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години, 488,42 – четиристотин осемдесет и осем  лева и 42 ст. ДТ представляваща 2 %  върху  данъчната оценка на недвижимите имоти, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян 63,54 – шестдесет и три лева и 54 ст., представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя в размер на 3 117.00 лева.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: