РЕШЕНИЕ № 123

 

гр. Троян, 13.05.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на четиринадесети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………….., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 182 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

          Производството е по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред извън семейството, в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип - с. Дълбок дол на непълнолетното дете А.Х.Т., родена на *** г., временно настанен по административен ред със заповед от 07.02.2014 г. на Директора на ДСП – гр. Троян. В молбата се твърди, че А.Т. е родена в гр. Троян от майка Й.Л.Б. и баща Х.Т. ***. Родителите отдавана са във фактическа раздяла и не поддържат контакти помежду си. Майката живее в гр. Троян, съжителства с различни мъже, често сменя квартирите си и не полага никакви грижи за А. и за останалите си три деца. След получен сигнал и проверка от социалните работници, с посочената заповед детето е настанено в ЦНСТ – с. Дълбок дол.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените по делото: удостоверение за раждане от *** ***, детето А.Х.Т. е родена в гр. Троян на 17.01.2000 г., от майка Й.Л.Б. и баща Х.Т.Т.. Родителите не поддържат никаква връзка. Майката Й.Б. *** с различни мъже, от които има още три деца. А. е родена от съвместното съжителство на майката с Х.Т., който е припознал детето, тъй като майката е била в брак с лицето Г.Б. от гр. Бургас.

Установява се по делото, че майката няма постоянни доходи, често сменя квартирата си и не полага грижи за децата си. В ДСП – Троян бил получен сигнал от лицето Ц.И.П. за неглижирано отношение на майката към децата си. А. не ходи на училище, а се грижи за по-малките си две сестри и брат, подстрекавана е от майката към просия. Случва се да преспи при други хора, където да се нахрани и окъпе. Записана е в осми клас в ОУ „Васил Левски” с. Орешак, но социалните работници са установили, че от нова година до момента на временното настаняване в центъра, детето е посетило училище само един ден.    

Със заповед от 07.02.2014 г. на Директора на ДСП – гр. Троян детето временно е настанено в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип - с. Дълбок дол, до произнасянето на съда с решение.

          По делото е представен социален доклад от ДСП –Троян, от които се установяват изложените факти, изследвани са психическото и физическото развитие на детето, капацитета на родителите, установена е липсата на нормални битови условия и средства за отглеждането и възпитанието на малолетното дете. Препоръчано е детето да бъде настанено в подходяща за него среда.

В с. з. директора на ЦНСТ Ирена Ковачева е изразила становище, че А. следва да остане в центъра. При проведен разговор с нея, А. е изразила желание да остане в дома, тъй като там има всичко необходимо, не желае да се връща при майка си.

Бащата на детето Х.Т. излага, в с. з., че от десет години не е виждал дъщеря си и няма становище по случая. Представена е декларация от бащата, че не желае дъщеря му да бъде настанена в семейството му.

РП – Троян е редовно призована, не се явява представител и не е взето становище по молбата.  

При изложените обстоятелства съдът следва да се насочи към последната възможност, посочена от закона – настаняването на детето в специализирана институция. В случая тя следва да бъде посочената от ДСП – Троян, а именно ЦНСТ – с. Дълбок дол, където детето е настанено временно с административна заповед.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 28 ал. 4 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 27 ал. 1, вр. чл 25 ал. 1 от ЗЗДт, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

         НАСТАНЯВА детето А.Х.Т., родена в гр. Троян на 17.01.2000 г., ЕГН **********, от майка Й.Л.Б. *** и баща Х.Т. *** в Център за настаняване от семеен тип – с. Дълбок дол, обл. Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

         ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седмодневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е обявено.             

 

Районен съдия: