Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 188

     

гр. Троян, 17.07.2014 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на седемнадесети юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

                                                        Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 191 по описа за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

                С. *** е предявил срещу П.Ц.П. *** иск с правно основание чл. 34 от Закона за собствеността.

Ищецът излага в исковата си молба, че с ответника са съсобственици на следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.502.302.2.15 по КККР на гр.Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със Заповед:  няма издадена заповед за изменение на КККР, Адрес на имота: гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” № 63, вх.А, ет.5, ап.7, Самостоятелния обект се намира в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор73198.502.302, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, който апартамент се състои от три спални, хол, трапезария, бокс-кухня, тоалетна и баня, с обща площ 127 кв.метри и две тераси, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: стълбище и на изток ниво по-ниско: СОС 73198.502.302.2.14, Под обекта: 73198.502.302, Над обекта: няма, заедно с принадлежащите към апартамента: ТАВАН № 7 с площ 20 кв.метри, МАЗЕ № 7 с площ от 13 кв.метри, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя – ПИ 73198.502.302 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.502.302.1.1 по КККР на гр.Троян, община Троян, област Ловеч, одобрен със Заповед № РД -18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, Адрес на имота: гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” № 61, вх. П, ет.1, Самостоятелния обект се намира в сграда № 1,  разположена в ПИ с идентификатор 73198.502.302, Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 16 кв.метри, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 73198.502.302.1.3, 73198.502.302.1.2, Под обекта: няма, Над обекта: 73198.502.302.1.10.

Ищеца е редовно призован, в с. з. е представляван от пълномощника си адв. Д.Ч. от ЛАК и моли съда да допусне делба на описания имот при посочените права за страните. Представени са писмени доказателства.

 На ответника е изпратено копие от ИМ и доказателствата, същия  е представил писмен отговор, с който не оспорва така предявения иск. В с. з. е представляван от пълномощника си адв. Венелин Ангелов от ЛАК, който моли съда да допусне делба на процесния имот при равни права за страните. По искане на ответника на основание чл. 341 ал. 2 от ГПК съда е включил в делбената маса и следните съсобствени между съделителите  имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00028.500.305 в с.Абланица, Община Ловеч, област Ловеч, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-45/18.03.2008 г. на АГКК, адрес на поземления имот: с.Абланица, п.к. 5574, ул. „Георги Раковски” № 3, с площ от 581 кв.м., заедно с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.1 със застроена площ от 55 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.2 със застроена площ от 8 кв.метри, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.3 със застроена площ от 10 кв.метри, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.4 със застроена площ от 50 кв.метри, брой етажи: 2, предназначение, селскостопанска сграда и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00028.500.402 в с.Абланица, Община Ловеч, област Ловеч, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-45/18.03.2008 г. на АГКК, адрес на поземления имот: с. Абланица, п.к. 5574, ул.”Георги Раковски” № 10, с площ 854 кв.метри, незастроен.

От приложените по делото писмени доказателства: Схема № 15-34699/24.02.2014 г.  и Схема № 15-42484/04.03.2014 г. и двете на СГКК – Ловеч, нот. акт № 70 т.ІІ, н.д. № 300/1974 г. и нот. акт № 102 том ІІІ н.д. № 963/1995 г. и двата на Районен съд гр.Троян, удостоверения за наследници № 04-0625/24.02.2014 г. и № 04-0627/24.02.2014 г. и двете на Община Гр.Троян, удостоверение с изх. № ДО000698/26.02.2014 г. на отдел „Местни приходи” при Община гр.Троян за данъчна оценка на процесните имоти, скица на поземлен имот № 15-74733-24.03.2014 г. изд. от СГКК – Ловеч, удостоверение за данъчна оценка  изх. № ДО001570/25.03.2014 г., изд. от Дирекция „Местни приходи” при Община гр. Ловеч, скица на поземлен имот № 15-74735-24.03.2014 г. изд. от СГКК – Ловеч и удостоверение за данъчна оценка  изх. № ДО001571/25.03.2014 г., изд. от Дирекция „Местни приходи” при Община гр. Ловеч и нот. акт № 131, т. ІV, н. д. № 783/1989 г. на ЛРС, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

  Ищецът С. *** и ответника П.Ц.П. *** са синове и законни наследници на Ц.П.Ц. б. ж. на гр. София, починал на 08.08.1989 г. Същите са съсобственици на следните недвижими имоти: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.502.302.2.15 по КККР на гр.Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със Заповед:  няма издадена заповед за изменение на КККР, Адрес на имота: гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” № 63, вх.А, ет.5, ап.7, Самостоятелния обект се намира в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор73198.502.302, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, който апартамент се състои от три спални, хол, трапезария, бокс-кухня, тоалетна и баня, с обща площ 127 кв.метри и две тераси, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: стълбище и на изток ниво по-ниско: СОС 73198.502.302.2.14, Под обекта: 73198.502.302, Над обекта: няма, заедно с принадлежащите към апартамента: ТАВАН № 7 с площ 20 кв.метри, МАЗЕ № 7 с площ от 13 кв.метри, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя – ПИ 73198.502.302, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.502.302.1.1 по КККР на гр.Троян, община Троян, област Ловеч, одобрен със Заповед № РД -18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, Адрес на имота: гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” № 61, вх. П, ет.1, Самостоятелния обект се намира в сграда № 1,  разположена в ПИ с идентификатор 73198.502.302, Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 16 кв.метри, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 73198.502.302.1.3, 73198.502.302.1.2, Под обекта: няма, Над обекта: 73198.502.302.1.10, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00028.500.305 в с.Абланица, Община Ловеч, област Ловеч, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-45/18.03.2008 г. на АГКК, адрес на поземления имот: с.Абланица, п.к. 5574, ул. „Георги Раковски” № 3, с площ от 581 кв.м., заедно с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.1 със застроена площ от 55 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.2 със застроена площ от 8 кв.метри, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.3 със застроена площ от 10 кв.метри, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.4 със застроена площ от 50 кв.метри, брой етажи: 2, предназначение, селскостопанска сграда и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00028.500.402 в с.Абланица, Община Ловеч, област Ловеч, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-45/18.03.2008 г. на АГКК, адрес на поземления имот: с. Абланица, п.к. 5574, ул.”Георги Раковски” № 10, с площ 854 кв.метри, незастроен.

За делбените имоти са представени скици и данъчни оценки.    

При тези факти следва да се приеме, че страните са съсобственици на делбения имот, не могат да постигнат споразумение относно доброволното им разделяне, налице е правен интерес за ищеца да предяви настоящата искова претенция за ликвидиране на съсобствеността. Предвид на това ще следва да бъде допусната делба при посочените квоти за процесните имоти, а именно по ½ ид. част за ищеца и за ответника.

Страните не са изразили претенции за направените по делото съдебно – деловодни разноски, а съгласно разпоредбата на чл. 355 от ГПК следва разноските да бъдат присъдени при приключване на двуфазното делбено производство. 

Водим от изложеното съдът

 

Р      Е       Ш     И:

 

            ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между С.Ц.П., ЕГН **********, адрес: гр. Варна, с. о. „Ален мак” 515 805 /съд. адрес: гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 194 а, адв. Ч./ и П.Ц.П., ЕГН **********,*** на следните съсобствени недвижими имоти: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.502.302.2.15 по КККР на гр.Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със Заповед:  няма издадена заповед за изменение на КККР, Адрес на имота: гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” № 63, вх.А, ет.5, ап.7, Самостоятелния обект се намира в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор73198.502.302, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, който апартамент се състои от три спални, хол, трапезария, бокс-кухня, тоалетна и баня, с обща площ 127 кв.метри и две тераси, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: стълбище и на изток ниво по-ниско: СОС 73198.502.302.2.14, Под обекта: 73198.502.302, Над обекта: няма, заедно с принадлежащите към апартамента: ТАВАН № 7 с площ 20 кв.метри, МАЗЕ № 7 с площ от 13 кв.метри, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя – ПИ 73198.502.302, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.502.302.1.1 по КККР на гр.Троян, община Троян, област Ловеч, одобрен със Заповед № РД -18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, Адрес на имота: гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” № 61, вх. П, ет.1, Самостоятелния обект се намира в сграда № 1,  разположена в ПИ с идентификатор 73198.502.302, Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 16 кв.метри, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 73198.502.302.1.3, 73198.502.302.1.2, Под обекта: няма, Над обекта: 73198.502.302.1.10, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00028.500.305 в с.Абланица, Община Ловеч, област Ловеч, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-45/18.03.2008 г. на АГКК, адрес на поземления имот: с.Абланица, п.к. 5574, ул. „Георги Раковски” № 3, с площ от 581 кв.м., заедно с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.1 със застроена площ от 55 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.2 със застроена площ от 8 кв.метри, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.3 със застроена площ от 10 кв.метри, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.4 със застроена площ от 50 кв.метри, брой етажи: 2, предназначение, селскостопанска сграда и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00028.500.402 в с.Абланица, Община Ловеч, област Ловеч, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-45/18.03.2008 г. на АГКК, адрес на поземления имот: с. Абланица, п.к. 5574, ул.”Георги Раковски” № 10, с площ 854 кв.метри, незастроен, като от имота да се образуват ДВА РАВНИ ДЯЛА, от които за С.Ц.П., с горните данни се отрежда ЕДИН ДЯЛ и за П.Ц.П., с горните данни се отрежда ЕДИН ДЯЛ.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

                                                        Районен съдия: