ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                 

 гр. Троян, 10.09.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на десети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 191 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Настоящето дело е образувано по искова молба на С. *** против П.Ц.П. за делба на съсобствени имоти. Съдебното заседание е насрочено за 24.09.2014 г. 

С нотариално заверена молба от 10.09.2014 г. двамата съделители са поискали от съда да прекрати настоящето производство, тъй като са постигнали извънсъдебна спогодба и оттеглят подадената искова молба.

С оглед на направените искания на страните, съда счита, че производството по настоящето дело следва да бъде прекратено, тъй като съделителите са уредили доброволно отношенията си. Предвид разпоредбата на чл. 9 от Тарифа за ДТ, които събират съдилищата по ГПК, следва съда да присъди държавната такса, която се дължи в този случай в размер на 80 лева.

          Ще следва на това основание страните да заплатят по 40 лева държавна такса  в полза на Държавата по сметка на съдебната власт.

          Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 191 от 2014 г. образувано по искова молба на С.Ц.П., ЕГН **********, адрес: гр. Варна, с. о. „Ален мак” 515 805 /съд. адрес: гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 194 а, адв. Ч./ против П.Ц.П., ЕГН **********,*** за съдебна делба на следните съсобствени недвижими имоти: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.502.302.2.15 по КККР на гр.Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със Заповед:  няма издадена заповед за изменение на КККР, Адрес на имота: гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” № 63, вх.А, ет.5, ап.7, Самостоятелния обект се намира в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор73198.502.302, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, който апартамент се състои от три спални, хол, трапезария, бокс-кухня, тоалетна и баня, с обща площ 127 кв.метри и две тераси, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: стълбище и на изток ниво по-ниско: СОС 73198.502.302.2.14, Под обекта: 73198.502.302, Над обекта: няма, заедно с принадлежащите към апартамента: ТАВАН № 7 с площ 20 кв.метри, МАЗЕ № 7 с площ от 13 кв.метри, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя – ПИ 73198.502.302, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.502.302.1.1 по КККР на гр.Троян, община Троян, област Ловеч, одобрен със Заповед № РД -18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, Адрес на имота: гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” № 61, вх. П, ет.1, Самостоятелния обект се намира в сграда № 1,  разположена в ПИ с идентификатор 73198.502.302, Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 16 кв.метри, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 73198.502.302.1.3, 73198.502.302.1.2, Под обекта: няма, Над обекта: 73198.502.302.1.10, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00028.500.305 в с.Абланица, Община Ловеч, област Ловеч, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-45/18.03.2008 г. на АГКК, адрес на поземления имот: с.Абланица, п.к. 5574, ул. „Георги Раковски” № 3, с площ от 581 кв.м., заедно с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.1 със застроена площ от 55 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.2 със застроена площ от 8 кв.метри, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.3 със застроена площ от 10 кв.метри, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор № 00028.500.305.4 със застроена площ от 50 кв.метри, брой етажи: 2, предназначение, селскостопанска сграда и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00028.500.402 в с.Абланица, Община Ловеч, област Ловеч, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-45/18.03.2008 г. на АГКК, адрес на поземления имот: с. Абланица, п.к. 5574, ул.”Георги Раковски” № 10, с площ 854 кв. метри, незастроен.

ОСЪЖДА С.Ц.П., ЕГН **********, адрес: гр. Варна, с. о. „Ален мак” 515 805 /съд. адрес: гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 194 а, адв. Ч./ да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на 40,00 – четиридесет лева по реда на чл. 9 от Тарифата за държавни такси, събирани от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА П.Ц.П., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на 40,00 – четиридесет лева по реда на чл. 9 от Тарифата за държавни такси, събирани от съдилищата по ГПК.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на молителите.

Районен съдия: