Р Е Ш Е Н И Е

 

  42    

 

гр. Троян, 06.03.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на шести февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 2 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази: 

 

            Производството по делото е по реда на чл.127, ал.1 СК.

Образувано е по молбата на М.И.Ш. ***, с ЕГН: **********и М.Ц.Б. ***, с ЕГН: **********, с която се иска от съда, на основание чл. 127, ал. 1 СК, да утвърди постигнатото между страните споразумение относно местоживеенето, родителските права, режима на лични отношения и издръжката по отношение на роденото от съвместното им съжителство дете М.М. Б., роден на *** г. С молбата страните са представили постигнатото между тях споразумение по чл. 127, ал. 1 СК. Ангажирани са доказателства.

В съдебно заседание, лично и чрез процесуалните си представители – адв. А.Ч. и мл. адв. Цветомир Ангелов, от ЛАК страните поддържат молбата и молят съда да утвърди постигнатото между тях споразумение по чл. 127 СК.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:

Предявена е молба с правно основание чл.127, ал.1 СК. От представеното по делото удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 298/27.12.2012 г., е видно, че малолетния М.М. Б. е роден на *** г. от родители М.И.Ш. и М.Ц.Б.. По делото е безспорно, че страните – родители на детето нямат сключен граждански брак и към момента са разделени.

Молителите са постигнали съгласие относно местоживеенето на роденото от съвместното им съжителство дете, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, като представят подписано от тях споразумение по чл. 127, ал. 1 СК.

По делото е изготвен и представен социален доклад от ДСП – гр. Троян, от който се установява, че социалните работници са изследвали условията, при които се отглежда детето и грижите за него. Изразено е становище, че постигнатото между родителите споразумение е в интерес на детето.

В съдебно заседание Ш. и Б. поддържат предявената от тях молба и подписаното споразумение по чл. 127 СК. Съдът намира, че с представеното споразумение интересите на детето са защитени в пълен обем, преценява същото като пълно и непротиворечащо на закона и морала, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид липсата на друга уговорка в споразумението, съдебните разноски остават в тежест на страните така, както са ги направили. На основание чл. 7 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, молителя М.Б. дължи държавна такса в размер на 72,00 лв. върху присъдената издръжка на детето.

На основание чл. 127, ал. 1, изр. трето СК, одобреното от съда споразумение има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК.

Мотивиран от горното и на основание чл. 127, ал. 1 СК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.И.Ш. ***, с ЕГН: ********** и М.Ц.Б. ***, с ЕГН: **********, споразумение за следното:

Малолетното дете М.М. Б., с ЕГН: **********, ще живее при майка си М.И.Ш., с ЕГН: **********,***.

Родителските права по отношение на малолетното дете ще се упражняват от майката М.И.Ш., с ЕГН: **********.

 Бащата М.Ц.Б., с ЕГН: **********, ще заплаща на майката М.И.Ш., с ЕГН: **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното им дете М.М. Б., с ЕГН: **********, по 100 лв. /сто лева/ месечна издръжка, считано от 01.01.2014 год. за в бъдеще до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на тази издръжка.

Дължимата издръжка ще се заплаща по банков път по следната банкова сметка, ***, а именно: ВG92UBВS80021015723820…………………, ВIC КОД: UВВS ВGSF при „ОББ" АД или чрез пощенски запис. Дължимата издръжка ще се заплаща до 30-то число на съответния месец, за който се дължи.

Бащата не дължи издръжка за минало време.

  Режим на лични отношения между бащата М.Ц.Б., с ЕГН: **********, и малолетно дете М.М. Б., с ЕГН: **********: бащата М.Ц.Б. има правото да вижда и да взема детето всяка първа и трета събота от месеца от 12.00 часа до 15.00 часа, както и всяка втора и четвърта неделя от месеца от 12.00 часа до 15.00 часа.

Срещите между бащата М.Ц.Б. и детето М.М. Б. ще се осъществяват без присъствието на майката.

Бащата е длъжен да взима детето от дома на майката на адрес: гр. Троян, община Троян, област Ловеч, ул. „В.С." № 1, вх. А, ет. 4, ап. 7 и да го връща отново там, като спазва уговорените дни и часове за срещи с детето.

Майката е длъжна да не създава пречки и трудности и да не възпрепятства срещите между бащата и детето, като в уговорените дни и часове за срещи между тях трябва да предава детето на бащата.

Определеният режим на лични отношения между бащата М.Ц.Б., с ЕГН: **********, и малолетно дете М.М. Б., с ЕГН: **********, влиза в сила от подписването на настоящето споразумение - 06.01.2014 год. /шести януари, две хиляди и четиринадесета година/.

ОСЪЖДА М.Ц.Б. ***, с ЕГН: ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 72,00 – седемдесет и два лева държавна такса върху присъденета издръжка.

Решението е окончателно и не подлежи обжалване.

       На основание чл. 127, ал. 1, изр. трето СК, споразумението има сила на     изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК.

 

                                                                  Районен съдия: