Р Е Ш Е Н И Е

 

  105

 

гр. Троян, 30.04.2014 год.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на  четвърти април две хиляди и  четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 206 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

       Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         В ТРС е постъпила молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетното дете М.Е. М., родена на *** г., в семейството на Ц.Х.Р. *** – утвърден приемен професионален родител, която със Заповед № ЗД-ЗДПГ01 /4/ от 29.01.2014 г. на ИД Директор РДСП – Ловеч е вписана в Регистъра на утвърдени професионални семейства. В молбата на Дирекцията се твърди, че бащата на детето е неизвестен, като детето е отглеждано от майката, която няма собствено жилище. Майката Е.М. е живяла заедно с мъж на име А. в един обор в с. Врабево, където са гледали крави за минимално заплащане. След петия месец на бременността Е. и А. са се разделили и тя се е върнала да живее в квартирата при баща си и брат си в с. Г.Т.. Майката на детето заедно със своите роднини живеела в една стая без ток и вода, в необитаема сграда зад училището на с. Г.Т., в пълна мизерия и нищета, без каквито и да е приспособления за отглеждане на едно дете. На 24.01.2014 г. е подаден втори сигнал от кметския наместник М.Ц., че след семеен скандал и побой майката на детето е искала да пребива детето и да го изхвърля от прозореца, което е бил основен мотив за извеждане на детето от застрашаващата го семейна среда, с искане за полицейска закрила.

         Със заповед ЗД-ЗД 0901/0002 от 24.01.2014 г. на Директора на Дирекция „СП” – Троян на малолетната М. М. е предоставена краткосрочна услуга „Спешен прием” в Център за обществена подкрепа /ЦОП/ гр. Тетевен за един месец. Престоят на детето в ЦОП е бил три седмици, като всяка седмица в ДСП – Троян е получаван доклад за извършената работа на мултидисциплинарния екип в ЦОП при предоставяне на социалната услуга.

По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки.

          Дирекцията моли съда да постанови решение, с което да настани детето в семейството на  Ц.Р. с оглед неговия най – добър интерес.

За Троянска районна прокуратура, р. пр. не се явява представител в с. з., не е изразено становище.

Като заинтересована страната в процеса е призована Ц.Р., която е изразила становище в с. з., че желае да полагат грижи за малолетната М..

По делото е призована и майката на детето Е.М., която не се явява в с. з. и не изразява становище по молбата.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за раждане на Община  Троян,  М.Е. М. е родена на *** г., от майка Е.А.М., ЕГН  ********** и баща – неизвестен.

Веднага след раждането, за детето се е грижила майката, която е живеела в пълна мизерия и нищета и след семеен скандал е искала да пребие детето и да го изхвърли от прозореца. Със заповед ЗД-ЗД 0901/0002 от 24.01.2014 г. на Директора на Дирекция „СП” – Троян на малолетната М. М. е предоставена краткосрочна услуга „Спешен прием” в Център за обществена подкрепа /ЦОП/ гр. Тетевен за един месец. Със заповед № ЗД-ЗД 0901/0008 – 17.02.2014 г. на Директора на Дирекция „СП” – Троян е прекратено ползването на услуга „Спешен прием” ЦОП гр. Тетевен и малолетната М. спешно е настанена в семейството на професионален приемем родител Ц.Р. ***  до произнасяне на решение на ТРС по чл. 28 от ЗЗДт.

По делото е установено, че Ц.Х.Р. *** е утвърден приемен професионален родител, която със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01 /4/ от 29.01.2014 г. на ИД Директор РДСП – Ловеч е вписана в Регистъра на утвърдени професионални семейства, с оглед спазване на поредността на мерките за закрила съобразно разпоредбите на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           чл. 26, ал. І и чл. 28, ал. ІІІ от ЗЗДт.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 25, т. 2 и т. 3 от ЗЗДт. По делото се установи безспорно, че майката не е в състояние да полага грижи за детето си, а бащата е неизвестен. ДСП – Троян е направила проучване по повод настаняването на детето и е установила, че в жилището на Р. са налице подходящи битови условия за отглеждането и развитието на детето. Ц.Р. изрично заявява желанието си да полага грижи за М..

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването в приемно семейство ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото физическо и психическо възпитание и развитие.

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

                       Р      Е     Ш     И  :

 

НАСТАНЯВА малолетното дете М.Е. М., родена на *** г., от майка Е.А.М., ЕГН **********, с адрес:***  и баща – неизвестен, в семейството на Ц.Х.Р.,***,  която със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01 /4/ от 29.01.2014 г. на ИД Директор РДСП – Ловеч е вписана в Регистъра на утвърдени професионални семейства, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

         ПОСТАНОВЯВА  незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

 

                                                        Районен съдия: