РЕШЕНИЕ

№ 204

 

гр. Троян, 22.08.2014 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на деветнадесети август две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………........................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 224 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

        К.М.К. *** е предявил срещу “Троямекс” ООД с. Дълбок дол, обл. Ловешка /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Н.М. два обективно съединени иска по чл. 128 т. 2 от Кодекса на труда и чл. 86 ал. І от Закона за задълженията и договорите. Ищеца излага, че трудовото му правоотношение било прекратено на основание чл. 325 т. 1 от КТ – по взаимно съгласие със Заповед № 591 от 01.11.2011 г., но до момента на завеждане на делото не са му изплатени дължимите трудови възнаграждения за положен труд през посочения период. К. претендира и за присъждане на законова лихва за времето на забавата. В подкрепа на твърденията си ищеца е ангажирал писмени доказателства и чрез своя пълномощник –  адвокат Е.Ц. от ЛАК моли съда да уважи исковете, както и да бъдат присъдени законовите лихви и направените разноски по делото. 

За ответника “Троямекс” ООД /в несъстоятелност/, редовно призовано, не се явява представител. В предвидения едномесечен срок по реда на чл. 131 от ГПК синдика е представил отговор. Излага се, че ищеца е включен в списъка по чл. 687 ал. 2 от ТЗ. По същество М. излага с писмена молба, че признава главния иск за неизплатени трудови възнаграждения. 

От приложените към делото: копие от трудов договор №  3 от 10.02.2010 г., допълнително споразумение към него № 2/01.05.2011 г., Заповед № 591/01.11.2011 г., служебна бележка издадена от „Троямекс” ООД /Н/ с.Дълбок дол,  справка от Търговския регистър за „Троямекс” ООД – в несъстоятелност и  удостоверение от ЛОС /Търговско отделение/ № 2391 от 05.08.2014 г., от фактическа страна съдът приема за установено следното:

Ищеца К.К. е работил в ответното дружество на длъжност “снабдител”. Със Заповед № 591 от 01.11.2011 г. трудовия му договор бил прекратен на основание чл. 325 т. 1 от КТ по взаимно съгласие. Установява се, че за периода м. юли 2010 г. – м. октомври 2011 г. ищеца не е получил трудово възнаграждение за положения от него труд в размер на 5 312,31 лева, който факт се признава и от представителя на ответното дружество. К. претендира и за законова лихва върху главницата за времето на забавата в размер на 1 746,41 лева.

Съда е изискал справка от ЛОС, от която се установя, че едва с молба от 30.07.2014 г. списъкът е представен от синдика и е изпратен за обявяване в Търговския регистър. Установено е, че вземането на ищеца К.К. е включено в списъка по чл. 687 ал. 2 от ТЗ и е в размер на 5 312,31 лева.  

С оглед на така изложената фактическа обстановка се налагат следните изводи: решаващият съд намира, че е сезиран с два обективно съединени иска, които се явяват основателни и доказани. По главния иск с правно основание чл. 128 т. 2 от КТ настоящата инстанция приема, че работодателя не е изпълнил задължението си по посочената разпоредба да изплаща уговореното трудово възнаграждение за положен труд, което беше доказано по безспорен начин в процеса. Този факт беше признат от представителя на ответното дружество. Ще следва „Троямекс” ООД /в несъстоятелност/ да бъде осъдено да заплати на К. 5 312,31 лева, представляващи незаплатено трудово възнаграждение за посочения период.

Ще следва да бъде уважен и предявения акцесорен иск по реда на чл. 86 от ЗЗД за сумата 1 746,41 лева – законова лихва за забава, който е обусловен от главния.

               С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 ал. І от ГПК, във вр. чл. 359 от КТ ще следва ответникът да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт общо 282,34 лева държавна такса – 4 % върху размера на предявените два иска, а на ищеца К.К. – 600,00 лева разноски за адвокатско възнаграждение.

Водим от горното съдът

 

Р     Е    Ш     И :

 

            ОСЪЖДА на основание чл. 128 т. 2 от КТ “Троямекс” ООД /в несъстоятелност/, ЕИК 110017636, със седалище и адрес на управление с. Дълбок дол, обл. Ловеч, представлявано от синдика Н.Г.М.,***7 да заплати на К.М.К.,***, ЕГН ********** сумата 5 312,31 – пет хиляди триста и дванадесет лева и 31 стотинки, представляващи незаплатено трудово възнаграждение за периода м. юли 2010 г. – м. октомври 2011 г., ведно със законната лихва, считано от 25.03.2014 г. до окончателно изплащане на сумата.

           ОСЪЖДА на основание чл. 86 от ЗЗД „Троямекс” ООД, ЕИК 110017636, със седалище и адрес на управление с. Дълбок дол, обл. Ловеч, представлявано от синдика Н.Г.М.,***7 да заплати на К.М.К.,***, ЕГН ********** законова лихва за времето на забавата в размер на 1 746,41  - хиляда седемстотин четиридесет и шест лева и 41 стотинки, както и сторени съдебно-деловодни разноски в размер на 600,00 – шестстотин лева.

ОСЪЖДА „Троямекс” ООД, ЕИК 110017636, със седалище и адрес на управление с. Дълбок дол, обл. Ловеч, представлявано от синдика Н.Г.М.,***7 да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 4 % държавна такса общо в размер на 282,34 – двеста осемдесет и два лева и 34 стотинки.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от днес съгласно чл. 315 ал. 2 от ГПК.

                                       

Районен съдия: