РЕШЕНИЕ

 

 95    

 

гр. Троян, 22.04.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на единадесети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 240 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

 

Производството по настоящето дело е за развод  по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

Молителите Ц.Р.Ц. *** и Х.Д.Ц. ***, по реда на настоящото производство молят съда да допусне прекратяване по взаимно съгласие на техния брак, сключен на 25.04.2001 г., от който брак имат родено едно дете – Р.Ц. Ц., родена на *** г.

             Съгласието им за развод е сериозно и  непоколебимо. 

           В съдебно заседание страните поддържат молбата си за развод.

           Съдът, след като изслуша страните по делото и прецени събраните доказателства, намира за  установено и обосновава следните правни изводи:

             Молителите са законни съпрузи от 25.04.2001 г. – видно от представеното  удостоверение за сключен гр. брак на Община Троян.  От брака си имат родено едно дете.

         С оглед защитата интересите на роденото от брака дете съда е уведомил ДСП – Троян и същата е представила становище, с което се излага, че постигнатото споразумение е в интерес на детето.

Към молбата за развод е приложено постигнатото между съпрузите  споразумение, което не противоречи на повелителните законови норми и морала и урежда пълно всички въпроси, касаещи последиците на развода, които правилото на чл. 51 ал. І изр.1-во от СК  повелява.  

           Гореизложеното онагледява предпоставките по чл. 50, чл. 51 ал. І и ІІ от СК, вр. с чл. 330 ал. ІІІ от ГПК за допустимост на искания развод по взаимно съгласие.

При този изход на процеса в съответствие с Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК /приета с ПМС №38/27.02.2008 г., в сила от 01.03.2008г./, съдът определя окончателна Държавна такса в размер на 50 лева, която следва да бъде заплатена по равно от молителите. Ще следва също Ц.Ц. да заплати 9,00 лева ДТ, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил и по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян 4,50 лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя, 484,26 лева ДТ представляваща 2 % върху продажната цена на получения в дял недвижимия имот и 242,41 лева, представляващи 2 % местен данък по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян върху увеличението на дела на молителя. Съответно Х.Ц. следва да заплати 72,00 лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години. 

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Ц.Р.Ц., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Троян ж. к. „Лъгът" бл. 218, вх. Г, ет. 1, ап. 1 и Х.Д.Ц., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Троян ж. к. „Лъгът" бл. 218 вх. Г ет. 1 ап. 1, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 33 от 25.04.2001 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете Р.Ц. Ц., ЕГН **********, родена на *** год., се предоставя на нейния баща Ц.Р.Ц., ЕГН **********. Р.Ц. Ц. ще живее на настоящия адрес на Ц.Р.Ц. ***. Х.Д.Ц., ЕГН ********** ще имаправо на свободни контакти с дъщеря си Р.Ц. Ц., ЕГН **********, след предварително съгласуване с бащата Ц.Р.Ц., ЕГН **********. Х.   Д.   Ц.,   ЕГН   ********** ще заплаща на Ц.Р.Ц., ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на дъщеря си Р.Ц. Ц., ЕГН **********, издръжка в размер на по 100 - сто  лева месечно, считано  от  датата  на  сключване  нанастоящото споразумение до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, заедно със законната  лихва  за  всяка  закъсняла  вноска  на  определената издръжка.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, не притежават семейно жилище, нямат претенции относно влогове и банкови сметки, движимите вещи са поделени между тях доброволно. 

Имуществени отношения: Ц.Р.Ц., ЕГН ********** получава в дял и става изключителен собственик на целия недвижим имот, находящ се в гр. Троян, община Троян, област Ловеч, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.509.27.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Троян, п.к. 5600, ж. к. „Лъгът" бл. 218 вх. Г ет. 1 ап. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.509.27, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с площ: 82.63 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 73198.509.27.11 и 73198.509.27.1, под обекта: няма, над обекта: 73198.509.27.4, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 2 с площ: 12.18 кв. м, както и 1.292 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно място, представляващо съгласно нотариален акт парцел Х в кв. 151 по регулационния план на града, а съгласно скица представляващо поземлен имот с идентификатор 73198.509.27.

Имотът е подробно описан в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 193 том II рег. № 2232 дело № 281 от 2004 г. на Нотариус Борис Кожухаров с рег 337 при Нотариалната камара с район на действие - района на Троянския районен съд. Данъчната оценка на имота е 24241.30 лева съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК Изх. № ДО000986/18.03.2014 год. на Община Троян.

Х.Д.Ц. заявява, че е съгласна и не получава дял от гореописания недвижим имот в гр. Троян, община Троян, област Ловеч. Суми за уравняване на дела не се дължат. Х.Д.Ц. няма претенции относно уравняването на дял с пари, тъй като цялото придобито по време на брака имущество е закупено с лични средства на Ц.Р.Ц., за което тя няма принос.

Ц.Р.Ц., ЕГН ********** получава в дял и става изключителен собственик на следното моторно превозно средство: лек автомобил марка (модел) Ровер 200, с регистрационен номер ОВ 0715 ВВ, с идентификационен номер на превозното средство SARRFMWXNXD437003, с цвят черен металик.

Застрахователната стойност на описаното моторно превозно средство е 450 лв. съгласно Удостоверение за застрахователна стойност на автомобил съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗМДТ.

Х.Д.Ц. заявява, че е съгласна и не получава дял от лекия автомобил. Суми за уравняване на дела не се дължат. Х.Д.Ц. няма претенции относно уравняването на дял с пари, тъй като цялото придобито по време на брака имущество е закупено с лични средства на Ц.Р.Ц., за което тя няма принос.

          ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода Х.Д.Ц. ще възстанови предбрачното си  фамилно име ДОНЕВСКА.

           ОСЪЖДА Ц.Р.Ц., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Троян ж. к. „Лъгът" бл. 218, вх. Г, ет. 1, ап. 1 ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на 9,00 - девет лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян 4,50 – четири лева и 50 ст., представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя, на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на 484,26 – четиристотин осемдесет и четири лева и 26 ст., представляваща 2 % върху данъчната оценка на получения в дял недвижимия имот и 242,41 – двеста четиридесет и два лева и 41 ст., представляващи 2 % местен данък в по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян.

           ОСЪЖДА Х.Д.Ц., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Троян ж. к. „Лъгът" бл. 218 вх. Г ет. 1 ап. 1 ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 двадесет и пет лева, както и 72,00 – седемдесет и два лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години. 

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: