РЕШЕНИЕ

 

гр. Троян, 17.12.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публично заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…..…….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 243 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

       

         “Спейс транс нет” ООД гр. София, представлявано от Веселин Стоилов е предявило срещу “М+Н” ООД гр. Троян, представлявано от Ангел Таслаков иск за незаплатена превозна цена в размер на 4 560 лева, за което е издадена фактура № 1043 от 22.10.2013 г.

В с. з. ищцовото дружество се представлява от адв. С. Лозанова - Пъшкова от ЛАК, която моли съда да уважи така предявения иск.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответното дружество е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия месечен срок е представена молба, с която са направени доказателствени искания, не е изразено становище по иска. Ответника е редовно призован, в с. з. не изпраща представител.  

Приложените към исковата молба писмени доказателства са приети по делото, а именно: заявка-договор № 1788/16.10.2013 г., фактура № 1043/22.10.2013 г. и известие за доставяне /обратна разписка/. Приета е назначената съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р..

От фактическа страна се установява следното: Със заявка – договор № 1788 от 16.10.2013 г. ищеца се е задължил да извърши международен превоз на товари от Италия до България на 23 400 кг материали за леярска промишленост. Издадена е товарителница, която не е приета като доказателство по делото, тъй като въпреки указанията на съда, ищеца не е представил легализиран превод на същата. Превозът е извършен съгласно условията на заявката, уговорената между страните превозна цена е била в размер на 4 380 лева с ДДС. За извършения превоз е била съставена фактура № 1043 на 22.10.2013 г. от ищеца и същата е получена от възложителя на 17.11.2013 г. видно от приложената обратна разписка. Установи се в процеса, че процесната сума не е заплатена от възложителя и до настоящия момент.

Назначената икономическа експертиза е установила, че процесната фактура № 1043 е надлежно осчетоводена при ответника по счетоводна сметка 401 „Доставчици” по партида на ищеца. Фактурата е включена в дневника на покупките на „М+Н” ООД за м. октомври 2013 г. Към датата на проверката е установено, че ответника не е извършил плащане и е налице задължение.

С оглед на изложената фактическа обстановка съдът счита, че с подписване от страните на представената заявка те са сключили договор за международен автомобилен превоз на товар, който договор е двустранен и възмезден (чл. 367 от ТЗ). Поради това със сключването му и за двете страни са възникнали задължения. Ищецът, като превозвач е осъществил договорения с ответника международен автомобилен превоз на стоката, която е предадена на получателя. Ответникът не е изпълнил основното си задължение да  заплати уговореното между тях превозно възнаграждение (навло) от 3 800 лева без ДДС в срок до 20 дни след съставяне на международната товарителница и издаване от ищеца на фактурата за извършения превоз.

Ще следва предявения иск изцяло да бъде уважен като основателен и доказан.

На основание чл. 78 ал. І от ГПК ще следва сторените от ищеца съдебно-деловодните разноски в размер на 753 лева да бъдат възложени на ответника. Представен е списък по реда на чл. 80 от ГПК

Водим от горното и при условията на чл. 238 ал. ІІ от ГПК съдът

 

                          Р    Е    Ш    И   :

         ОСЪЖДА “М+Н” ООД, ЕИК 110037222, седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Асен и Петър” № 1, представлявано от Ангел Таслаков да заплати на “Спейс транс нет” ООД, ЕИК 202344735, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Проф. Асен Златаров” № 13, представлявано от Веселин Стоилов сумата 4 560 – четири хиляди петстотин и шестдесет лева, представляващи незаплатена превозна цена по фактура № 1043 от 22.10.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 28.03.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, както и 753,00 – седемстотин петдесет и три лева съдебно - деловодни разноски.

        Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

Районен съдия: