Р Е Ш Е Н И Е

 

   138   

 

гр. Троян, 30.05.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на дванадесети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 248  по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

 

            Производството по делото е по реда на чл. 127, ал. 1 от СК.

Образувано е по молбата на В.Т.Д. ***, ЕГН ********** и Б.Е.Я. ***, ЕГН **********, с която се иска от съда, на основание чл. 127, ал. 1 от СК, да утвърди постигнатото между страните споразумение относно местоживеенето, упражняването на родителските права, режима на лични отношения и издръжката по отношение на роденото от съвместното им съжителство малолетно дете И.Б. Я., роден на *** г. С молбата страните са представили постигнатото между тях споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК. Ангажирани са доказателства.

В съдебно заседание, лично и чрез процесуалните си представители – адв. Светла С. и адв. А.Ч., от ЛАК страните поддържат молбата и молят съда да утвърди постигнатото между тях споразумение по чл. 127 от СК.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:

Предявена е молба с правно основание чл. 127, ал. 1 от СК. От представеното по делото удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 130/11.06.2012 г., е видно, че малолетния И.Б. Я. е роден на *** г. от родители В.Т.Д. и Б.Е.Я.. По делото е безспорно, че страните нямат сключен граждански брак и към момента са разделени.

Молителите са постигнали съгласие относно местоживеенето на роденото от съвместното им съжителство дете, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, като представят подписано от тях споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК.

По делото е изготвен и представен социален доклад от ДСП – гр. Троян, от който се установява, че социалните работници са изследвали условията, при които се отглежда детето и грижите за него. Изразено е становище, че постигнатото между родителите споразумение е в интерес на детето.

В съдебно заседание  адв. С. като пълномощник на В.Д. с изрично пълномощно и Б.Я. поддържат предявената от тях молба и подписаното споразумение по чл. 127 от СК. Съдът намира, че с представеното споразумение интересите на детето са защитени в пълен обем, преценява същото като пълно и непротиворечащо на закона и морала, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид липсата на друга уговорка в споразумението, съдебните разноски остават в тежест на страните така, както са ги направили. На основание чл. 7 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, молителката В.Д. дължи държавна такса в размер на 61,20 лв. върху присъдената издръжка на детето.

На основание чл. 127, ал. 1, предл. трето от СК, одобреното от съда споразумение има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от ГПК.

Мотивиран от горното и на основание чл. 127, ал. 1 от СК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Т.Д. ***, ЕГН ********** и Б.Е.Я. ***, ЕГН **********, споразумение за следното:

Роденото от съвместното съжителство на страните малолетното дете - И.Б. Я., ЕГН ********** ще живее при баща си Б.Е.Я. ***.

Родителските права по отношение на малолетното дете ще се упражняват от бащата Б.Е.Я., ЕГН **********.

 Майката В.Т.Д., ЕГН **********, ще заплаща на бащата Б.Е.Я., в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете И.Б. Я. по 85,00 - осемдесет и пет лева месечна издръжка, считано от 01.04.2014 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на тази издръжка. Дължимата издръжка ще се заплаща до 30-то число на съответния месец, за който се дължи.

Майката  В.Т.Д. не дължи издръжка за минало време.

Режим на лични отношения между майката В.Т.Д. и малолетно дете И.Б. Я. - майката В.Т.Д. има правото да вижда и да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване на детето в дома й, както и за един месец през лятото, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, както и за една седмица през коледните и новогодишни празници.

Срещите между майката В.Т.Д. и детето И.Б. Я. ще се осъществяват без присъствието на бащата.

Майката е длъжна да взима детето от дома на бащата на адрес: с. Чифлик, област Ловеч, ул. „Кьосевска" № 4 и да го връща отново там, като спазва уговорените дни и часове за срещи с детето.

Бащата е длъжен да не създава пречки и трудности и да не възпрепятства срещите между майката и детето, като в уговорените дни и часове за срещи между тях трябва да предава детето на майката.

Определеният режим на лични отношения между майката В.Т.Д. и малолетно дете И.Б. Я. влиза в сила от подписването на настоящето споразумение - 01.04.2014 г.

ОСЪЖДА В.Т.Д. ***, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 61,20 – шестдесет и един лева и двадесет стотинки държавна такса върху присъдената издръжка.

Решението е окончателно и не подлежи обжалване.

          На основание чл. 127, ал. 1, предл. Трето от СК, споразумението има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от ГПК.

 

                                                                  Районен съдия: