ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Троян, 01.07.2014 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на първи юли две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                      Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ……………………, като разгледа докладваното от съдията - Ютерова гражданско дело № 275 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе – съобрази:

        Производство с правно основание чл. 118 ал. ІІ от ГПК.

        Настоящето дело е образувано по искова молба, предявена от Г.М.К. и М.М.К.,*** против „Агромах” ЕООД – с. Бело поле, обл. Благоевград, представител Виктор Велев, с посочено правно основание чл. 45 от ЗЗД. 

        На ответника е изпратено копие от ИМ и доказателствата. На основание чл. 119 ал. ІІІ вр. чл. 105 от ГПК „Агромах” ЕООД с писмен отговор от 12.05.2014 г. е направил възражение за неподсъдност на настоящето дело пред ТРС, тъй като седалището и адреса на управление е в с. Бело поле, обл. Благоевград.

        Съдът намира възражението за основателно. Същото е направено в предвидения срок по чл. 119 ал. ІІІ от ГПК, а спазвайки правилата на общата местна подсъдност по чл. 105 от ГПК – иска следва да бъде предявен пред съда, в района който в случая е седалището и адрес на ответното дружество. Видно от направената справка от търговския регистър седалището и адреса е с. Бело поле, общ. Благоевград, следователно компетентен да разгледа настоящето дело е Районен съд – гр. Благоевград.        

Водим от изложеното и на основание чл.118 ал. ІІ, вр. чл. 119 ал. ІІІ от ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

        ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 275 по описа на Троянски районен съд за 2014 г. и изпраща същото по подсъдност пред надлежния Районен съд – гр. Благоевград. 

        Определението подлежи на обжалване по реда на чл. 121 от ГПК пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщенията от заинтересованата страна.       

                                                                             Районен съдия: