РЕШЕНИЕ

гр. Троян, 14.08.2014 год.

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на четиринадесети юли две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 307 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:                                  

        “Кабелкомерс” ООД – гр. Бургас, представлявано от Росица Балабанова е предявило срещу ЕТ “Милко Костовски” гр. Троян, обл. Ловешка, представлявано от Милко Костовски установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 300,26 лева, представляваща дължима продажна цена на закупени стоки и съответно лихва за времето на забавата. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се представлява от адв. В.В. от САК, който моли съда да уважи предявения иск, както и да бъдат присъдени разноските по делото.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника ЕТ “Милко Костовски” гр. Троян е изпратено копие от ИМ и доказателствата, същия е представил писмен отговор в предвидения месечен срок, с който е оспорил иска по основание и размер, направени са доказателствени искания. В с. з. се явява пълномощника на ответника – адв. Димитър Илковски от ЛАК, който заявява, че поддържа представения отговор.

От приложените към делото писмени доказателства: копия от приемо-предавателен протокол към фактура № 0000145172/13.04.2011 г., фактура № 0000145172от 13.04.2011 г., 2 бр. справки от Търговски регистър, фактура № 0000128789/02.09.2010 г. с мемориален ордер, касов бон и стокова разписка, фактура № 0000086293/06.04.2009 г. с мемориален ордер, касов бон и стокова разписка и ч.гр.дело № 82/2014 г. на ТРС, както и заключението на допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 13.04.2011 г. е съставен приемо-предавателен протокол, представен като доказателство по делото, от който се установява, че ищцовото дружество е предало на ответника 300 м кабели. За продажбата е съставена фактура от същата дата, в която е отразена общата продажна цена в размер на 243,72 лева, която е следвало купувача да заплати, но не е сторил.

Ищеца подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК пред ТРС, по което е образувано ч. гр. д. № 82/2014 г. и съда е издал заповед № 59 от 29.01.2014 г. за изпълнение на паричното задължение, включващо сумата 243,72 лева, неизпълнение на парично задължение по процесната фактура, законова лихва за времето на забавата в размер на 56,54 лева и съответните разноски по заповедното производство в размер на 25,00 лева. Длъжника по това дело – ЕТ „Милко Костовски” в законовия срок е представил възражение, че не дължи вземането. Предвид разпоредбата на чл. 415 от ГПК съда е дал указания за предявяване на иск с разпореждане от 24.02.2014 г.

 Кредитора е предявил настоящата искова претенция за установяване на процесното вземане.

Ответника оспорва иска като твърди, че посочената стока по приемо-предавателен протокол от 13.04.2011 г. никога не му е доставяна, както и че подписа под същия и на фактура № 145172/13.04.2011 г. не е на ответника или на негов представител. ЕТ „Милко Костовски” е представил стокови разписки и фактури, касаещи други продажби между него и „Кабелкомерс” ООД, с които документи описва обичайната практика в търговските им отношения.

По делото е изслушана и приета съдебно-икономическа експертиза. Вещото лице Н.Р. след като е извършила проверка в счетоводствата и на двете страни и се е запознала с доказателствата по делото, е заключила, че процесната фактура не е осчетоводявана при ЕТ „Милко Костовски”, същата не фигурира в дневника на покупките за период 12 месеца след месеца на издаването й. Освен това ответника не е използвал данъчен кредит по смисъла на ЗДДС. Няма данни в счетоводството на ответника да е извършвано плащане в полза на ищеца по фактурата, да са получавани кредитни известия или протоколи за прихващане.

С оглед на изложените обстоятелства по делото, настоящата инстанция намира, че предявения установителен иск по реда на чл. 422 от ГПК за доказване съществуване на вземане е неоснователен и недоказан. От възприетата икономическа експертиза, която не беше оспорена от ищеца, безспорно се установи, че процесната фактура не е осчетоводявана при ответника, не е описана в дневника за покупките, съгласно изискванията на закона за счетоводството. В процеса не е откривано производство за оспорване истинността на писмен документ по реда на чл. 193 от ГПК, поради което не е налице и хипотезата на обърнатата доказателствена тежест при чл. 193 ал. 3 от ГПК. Ответника е направил възражение, че подписа под приемо-предавателния протокол и фактурата не са положени него, нито на упълномощено от него лице. В тази връзка ищеца не е ангажирал надлежни доказателства за оборването на това възражение. Съгласно разпоредбата на чл. 327 от ТЗ основното задължение на купувача по договора за покупко-продажба е да заплати продажната цена на закупената стока. В настоящия процес не беше доказано, че ЕТ „Милко Костовски” е неизправна страна по договора и, че изобщо процесната сделка е осъществена.

При тези изводи не следва да бъде уважаван и акцесорния иск по чл. 86 от ЗЗД, с който се претендира законова лихва за времето на забавата в размер на 56,54 лева. 

На основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищеца да заплати на ответника сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 300 лева – адв. хонорар. Ищецът, чрез своя пълномощник е направил възражение за прекомерност на адв. възнаграждение на ответника, което съда намира за неоснователно. Съгласно разпоредбата на чл. 7 ал. 2 т. 1 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г., минималния размер на адв. възнаграждение при материален интерес до 1 000 лева е именно 300 лева.

Водим от изложеното съдът

Р     Е      Ш      И   :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения по реда на чл. 422 от ГПК установителен иск за съществуване на вземане на ”Кабелкомерс“ ООД, ЕИК 812231930, със седалище и адрес на управление  гр. Бургас, ж. к. „Северна промишлена зона Лозово”, представлявано от Росица Балабанова /съд. адрес: гр. София, бул. „Мадрид” № 49, ет. 2, офис 4/ срещу ЕТ „Милко Костовски”, ЕИК 030087178, седалище и адрес на управление гр. Троян, ж. к. „Лъгът”, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 1, представител Милко Костовски, както следва: сумата 243,72 /двеста четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки/ лева, представляваща неизплатено парично задължение по фактура № 145172/13.04.2011 г., ведно със законната лихва, считано от 28.01.2014 г. до окончателното й изплащане, сумата 56,54 /петдесет и шест лева и петдесет и четири стотинки/ лева, представляваща мораторна лихва, считано от 29.04.2011 г. до 10.01.2014 г., сумата 25,00 /двадесет и пет/ лева  - разноски по делото за платена държавна такса .

  ОСЪЖДА Кабелкомерс“ ООД, ЕИК 812231930, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. „Северна промишлена зона Лозово”, представлявано от Росица Балабанова /съд. адрес: гр. София, бул. „Мадрид” № 49, ет. 2, офис 4/ да заплати на ЕТ „Милко Костовски”, ЕИК 030087178, седалище и адрес на управление гр. Троян, ж. к. „Лъгът”, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 1, представител Милко Костовски сумата 300,00 – триста лева, сторени съдебно деловодни разноски по настоящето производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Ловешки окръжен съд.

 

                                                                   Районен съдия: