РЕШЕНИЕ

  192

 

гр. Троян, 22.07.2014 год.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публично заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…..…….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 308 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

       

         “Астеф - С” ЕООД гр. София, представлявано от Цветомир Бончев е предявило срещу “М+Н” ООД гр. Троян, представлявано от Ангел Таслаков и Минко Таслаков иск за незаплатена превозна цена в размер на 4 380 лева, за което е издадена фактура № 6328 от 18.02.2013 г.

В с. з. ищцовото дружество се представлява от адв. Стефка Славчева от САК, която моли съда да уважи така предявения иск като постанови неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК.

Ответника е редовно призован, дадена му е възможност по реда на чл. 131 от ГПК да представи писмен отговор и да ангажира становище и доказателства, което той не е сторил.

Приложените към исковата молба писмени доказателства са приети по делото, а именно: 1 бр. Фактура; 1 бр. заявка-договор за международен транспорт от 14.02.2013г.; 2 бр. международна товарителница СМК /ЧМР/; 1 бр. обратна разписка; извадки от Агенция по вписванията - Търговски регистър за актуално състояние на "Астеф-С"ЕООД и на "М+Н"ООД.

От фактическа страна се установява следното: Със заявка – договор от 14.02.2013 г. ищеца се е задължил да извърши международен превоз на товари от Италия до България от два различни пункта и съответно да два адрес в България. Издадени са два броя товарителници от 15.02.2014 г. Превозът е извършен съгласно условията на заявката, уговорената между страните превозна цена е била в размер на 4 380 лева с ДДС. За извършения превоз е била съставена фактура № 6328 на 18.02.2013 г. от ищеца и същата е получена от възложителя на 20.02.2013 г. видно от приложената обратна разписка. Установи се в процеса, че процесната сума не е заплатена от възложителя и до настоящия момент.

Представителя на ищцовото дружество адв. Славчева е поискала от съда постановяване на непресъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК.

Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. І от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде осъден ответника да заплати процесната сума от 4 380 лева, представляващи незаплатена превозна цена по фактура № 6328 от 18.02.2013 г.

На основание чл. 78 ал. І от ГПК ще следва сторените от ищеца съдебно-деловодните разноски в размер на 1 049,90 лева да бъдат възложени на ответника. Представен е списък по реда на чл. 80 от ГПК

Водим от горното и при условията на чл. 238 ал. ІІ от ГПК съдът

 

                          Р    Е    Ш    И   :

 

         ОСЪЖДА “М+Н” ООД, ЕИК 110037222, седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Асен и Петър” № 1, представлявано от Ангел Таслаков и Минко Таслаков да заплати на “Астеф - С” ЕООД, ЕИК 131131397, седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Хаджи Димитър”, бл. 55, вх. А, ет. 3, ап. 4, представлявано от Цветомир Бончев сумата 4 380 – четири хиляди триста и осемдесет лева, представляващи незаплатена превозна цена по фактура № 6328 от 18.02.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 16.10.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, както и 1 049,90 – хиляда четиридесет и девет лева и 90 стотинки съдебно - деловодни разноски.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

 

Районен съдия: