РЕШЕНИЕ

 

гр. Троян, 28.07.2014 год.

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на петнадесети юли две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 360 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

                          Предявен е иск от П.М.А. *** против М.В.А. ***, с правно основание чл. 49 ал. І от СК. Излага се, че страните са съпрузи, сключили граждански брак на 19.02.1990 г. в гр. Троян. От брака си имат родени две деца, които са пълнолетни. В началото бракът протичал напълно нормално. С течение на времето между тях започнали да възникват конфликти, които се задълбочавали все повече. От м. септември 2013 г. двамата съпрузи са във фактическа раздяла. Ищцата счита, че брака й с ответника е дълбоко и непоправимо разстроен и моли да бъде прекратен с всички произтичащи от закона последици.

               На ответника по делото М.А. е връчен препис от исковата молба и приложенията към нея. На 06.06.2014 г. страните са депозирали по делото молба-споразумение, подписано и от двамата. Страните по делото са заявили, че са постигнали споразумение и желаят производството да премине към развод по взаимно съгласие  по реда на чл. 50 от СК.

               Искането е допустимо и е в съответствие с разпоредбата на чл. 321 ал. V от ГПК. Страните са представили писмено споразумение, което отговаря на изискванията на чл. 51 от СК.

               Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима От приложеното удостоверение за сключен граждански брак от 18.11.2013  г. на Община Троян, въз основа на акт № 17 от 19.02.1990 г. се установява процесуалната легитимация и правния интерес на страните.

                 Съдът като съобрази представените с молбата доказателства и заявеното от страните намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство съпрузите категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението.

              С оглед на това съдът счита, че молбата на страните за прекратяване на брака им по взаимно съгласие е основателна и следва да бъде уважена без да се издирват мотивите им за прекратяване на този брак. Установява се, че постигнатото между страните писмено споразумение по чл. 51 от СК е законосъобразно, поради което следва да бъде утвърдено с решението на съда.

При този изход на процеса и в съответствие с Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК, приета с ПМС № 38/27.02.2008 г., в сила от 01.03.2008 г. съдът следва да определи окончателна държавна такса в размер на 50.00 лева, от която първоначално 25.00 лева е внесена от П.А., ще следва М.А. да внесе 25.00 лева –окончателна държавна такса. 

               Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 19.02.1990 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 17/19.02.1990 г. на Община Троян между П.М.А.,***, ЕГН ********** и М.В.А.,***, ЕГН ********** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между П.М.А.,***, ЕГН ********** и М.В.А.,***, ЕГН ********** на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

Семейното жилище, находящо се в гр. Троян, *******, собственост на съпруга, предоставя за ползване от М.В.А..

Съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции към лични влогове и спестявания и към други вземания. 

 След прекратяването на брака П.М.А. ще носи предбрачното си фамилно име – И.

         ОСЪЖДА М.В.А.,***, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

                                                                           Районен съдия: